حدود قیمت: از به

parnian

خرید و فروش فروش اقساطی
450,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا در چمستان نوساز

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

parnian

2 روز پیش

450,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا در چمستان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

parnian

2 روز پیش

350,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

parnian

5 روز پیش

350,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال اقساطی

تخت: 4متر مربع: 180

ویلا

parnian

6 روز پیش

400,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 180

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
390,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال نوشهر

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

parnian

6 روز پیش

390,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا در چمستان نوساز

متر مربع: 100

ویلا

parnian

6 روز پیش

250,000,000تومان

متر مربع: 100

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا در چمستان اقساطی

تخت: 3متر مربع: 155

ویلا

parnian

6 روز پیش

300,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 155

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
280,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان نوساز

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

parnian

1 هفته پیش

280,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان اقساطی

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

parnian

1 هفته پیش

500,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
700,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال نوشهر

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

parnian

1 هفته پیش

700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان شهرکی

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

parnian

2 هفته پیش

350,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
700,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال نوشهر نوساز

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

parnian

2 هفته پیش

700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
900,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال رویان اقساطی

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

parnian

2 هفته پیش

900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال نور نوساز

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

parnian

2 هفته پیش

400,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
850,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

متر مربع: 165

ویلا

parnian

1 ماه پیش

850,000,000تومان

متر مربع: 165

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال نوشهر

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

parnian

2 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
900,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال رویان نوساز

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

parnian

2 ماه پیش

900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
900,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال رویان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

parnian

2 ماه پیش

900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
550,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

تخت: 3متر مربع: 165

ویلا

parnian

2 ماه پیش

550,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 165

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان اقساطی

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

parnian

2 ماه پیش

300,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان شهرکی

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

parnian

2 ماه پیش

350,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان شهرکی

تخت: 2متر مربع: 85

ویلا

parnian

2 ماه پیش

250,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 85

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال رویان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

parnian

2 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان نوساز

متر مربع: 140

ویلا

parnian

2 ماه پیش

350,000,000تومان

متر مربع: 140

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
900,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال رویان

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

parnian

2 ماه پیش

900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
750,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال نوشهر

تخت: 4متر مربع: 210

ویلا

parnian

2 ماه پیش

750,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 210

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال نوشهر

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

parnian

2 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

متر مربع: 200

ویلا

parnian

2 ماه پیش

350,000,000تومان

متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال رویان شهرکی

متر مربع: 200

ویلا

parnian

2 ماه پیش

350,000,000تومان/پیش پرداخت

متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال نوشهر نوساز

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

parnian

2 ماه پیش

350,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
225,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

parnian

2 ماه پیش

225,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,800,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال نوشهر نوساز

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

parnian

2 ماه پیش

1,800,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال نوشهر استخردار

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

parnian

2 ماه پیش

300,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
570,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا چمستان شهرکی

تخت: 4متر مربع: 210

ویلا

parnian

2 ماه پیش

570,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 210

ویلا

2 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش فروش اقساطی
520,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان نوساز

تخت: 3متر مربع: 165

ویلا

parnian

2 ماه پیش

520,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 165

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
280,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان نوساز

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

parnian

3 ماه پیش

280,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
450,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال رویان اقساطی

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

parnian

3 ماه پیش

450,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
850,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال نوشهر جنگلی

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

parnian

3 ماه پیش

850,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان شهرکی

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

parnian

3 ماه پیش

250,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
900,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال نوشهر نوساز

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

parnian

3 ماه پیش

900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
850,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال نور نوساز

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

parnian

3 ماه پیش

850,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
600,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال نور

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

parnian

3 ماه پیش

600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان اقساطی

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

parnian

3 ماه پیش

350,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
420,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان نوساز

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

parnian

3 ماه پیش

420,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان شهرکی

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

parnian

3 ماه پیش

350,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
850,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال رویان نوساز

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

parnian

3 ماه پیش

850,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
370,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

parnian

3 ماه پیش

370,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
550,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان نوساز

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

parnian

3 ماه پیش

550,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

3 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان شهرکی

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

parnian

3 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان اقساطی

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

parnian

3 ماه پیش

500,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
850,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال نوشهر

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

parnian

3 ماه پیش

850,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
850,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال رویان جنگلی

تخت: 3متر مربع: 165

ویلا

parnian

3 ماه پیش

850,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 165

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
730,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال نوشهر نوساز

متر مربع: 240

ویلا

parnian

3 ماه پیش

730,000,000تومان

متر مربع: 240

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
630,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال نور اقساطی

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

parnian

3 ماه پیش

630,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
580,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال نوشهر نوساز

تخت: 3متر مربع: 185

ویلا

parnian

3 ماه پیش

580,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 185

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
380,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان نوساز

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

parnian

3 ماه پیش

380,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
530,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال نور

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

parnian

3 ماه پیش

530,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
320,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

parnian

3 ماه پیش

320,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
360,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان جنگلی

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

parnian

3 ماه پیش

360,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

parnian

3 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
420,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان نوساز

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

parnian

3 ماه پیش

420,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
850,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال نوشهر شهرکی

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

parnian

3 ماه پیش

850,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
380,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان نوساز

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

parnian

3 ماه پیش

380,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان نوساز

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

parnian

3 ماه پیش

350,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
180,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان نوساز

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

parnian

4 ماه پیش

180,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
700,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال نوشهر جنگلی

تخت: 5متر مربع: 240

ویلا

parnian

4 ماه پیش

700,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 240

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
750,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال نوشهر شهرکی

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

parnian

4 ماه پیش

750,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
460,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال نور نوساز

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

parnian

4 ماه پیش

460,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
650,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال نور جنگلی

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

parnian

4 ماه پیش

650,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
550,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان نوساز

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

parnian

4 ماه پیش

550,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان شهرکی

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

parnian

4 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
550,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال نور دوبلکس

تخت: 3متر مربع: 172

ویلا

parnian

4 ماه پیش

550,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 172

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
420,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال نور اقساطی

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

parnian

4 ماه پیش

420,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
850,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال نوشهر نوساز

تخت: 5متر مربع: 250

ویلا

parnian

4 ماه پیش

850,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 250

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,650,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال نوشهر اقساطی

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

parnian

4 ماه پیش

1,650,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان اقساطی

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

parnian

4 ماه پیش

250,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال نور جنگلی

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

parnian

4 ماه پیش

500,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
270,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان جنگلی

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

parnian

4 ماه پیش

270,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
310,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان اقساطی

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

parnian

4 ماه پیش

310,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
800,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال نور نوساز

تخت: 5متر مربع: 250

ویلا

parnian

4 ماه پیش

800,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 250

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
750,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال نوشهر جنگلی

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

parnian

4 ماه پیش

750,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
310,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان نوساز

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

parnian

4 ماه پیش

310,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
900,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شمال نور

تخت: 5متر مربع: 270

ویلا

parnian

4 ماه پیش

900,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 270

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
650,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال نوشهر نوساز

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

parnian

4 ماه پیش

650,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
650,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال رویان شهرکی

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

parnian

4 ماه پیش

650,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان اقساطی

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

parnian

4 ماه پیش

300,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
450,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان نوساز

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

parnian

4 ماه پیش

450,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان شهرکی

تخت: 2متر مربع: 135

ویلا

parnian

4 ماه پیش

300,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 135

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان اقساطی

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

parnian

4 ماه پیش

250,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
370,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان شهرکی

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

parnian

4 ماه پیش

370,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال نوشهر اقساطی

تخت: 5متر مربع: 220

ویلا

parnian

4 ماه پیش

1,400,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 220

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال نور جنگلی

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

parnian

4 ماه پیش

500,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
390,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا چمستان نوساز

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

parnian

4 ماه پیش

390,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,200,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا نوشهر نوساز

تخت: 5متر مربع: 250

ویلا

parnian

4 ماه پیش

1,200,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 250

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
900,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال نوشهر شهرکی

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

parnian

5 ماه پیش

900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
550,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال نور نوساز

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

parnian

5 ماه پیش

550,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
230,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان شهرکی

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

parnian

5 ماه پیش

230,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
230,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان شهرکی

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

parnian

5 ماه پیش

230,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
450,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان نوساز

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

parnian

5 ماه پیش

450,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان شهرکی

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

parnian

5 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان ارزان قیمت

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

parnian

5 ماه پیش

250,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
360,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال نور شهرکی

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

parnian

5 ماه پیش

360,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
390,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا چمستان جنگلی

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

parnian

5 ماه پیش

390,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
320,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان نوساز

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

parnian

5 ماه پیش

320,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
850,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال نوشهر اقساطی

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

parnian

5 ماه پیش

850,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
240,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان نوساز

متر مربع: 100

ویلا

parnian

5 ماه پیش

240,000,000تومان

متر مربع: 100

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
900,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا رویان اقساطی

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

parnian

5 ماه پیش

900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
850,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال نوشهر نوساز

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

parnian

5 ماه پیش

850,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

5 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش فروش اقساطی
950,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال سی سنگان جنگلی

متر مربع: 200

ویلا

parnian

5 ماه پیش

950,000,000تومان

متر مربع: 200

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
320,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال نور شهرکی

متر مربع: 170

ویلا

parnian

5 ماه پیش

320,000,000تومان

متر مربع: 170

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال نور اقساطی

متر مربع: 170

ویلا

parnian

5 ماه پیش

500,000,000تومان

متر مربع: 170

ویلا

5 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش فروش اقساطی
570,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان نوساز

متر مربع: 210

ویلا

parnian

5 ماه پیش

570,000,000تومان

متر مربع: 210

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
380,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال رویان جنگلی

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

parnian

5 ماه پیش

380,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
380,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان شهرکی

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

parnian

5 ماه پیش

380,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
260,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا چمستان نوساز

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

parnian

5 ماه پیش

260,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
570,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا چمستان اقساطی

تخت: 4متر مربع: 210

ویلا

parnian

5 ماه پیش

570,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 210

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
750,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان جنگلی

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

parnian

5 ماه پیش

750,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

5 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش فروش اقساطی
1,500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال نوشهر استخردار

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

parnian

5 ماه پیش

1,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
2,500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال نوشهر استخردار

تخت: 5متر مربع: 470

ویلا

parnian

5 ماه پیش

2,500,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 470

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
680,000,000تومان