حدود قیمت: از به

مهندس پرنیان

  خرید و فروشفروش اقساطی
  600,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال اقساطی

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  مهندس پرنیان

  15 ساعت پیش

  600,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  15 ساعت پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  560,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا در نور جنگلی

  تخت: 3متر مربع: 175

  ویلا

  مهندس پرنیان

  17 ساعت پیش

  560,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 175

  ویلا

  17 ساعت پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  550,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در چمستان

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  مهندس پرنیان

  18 ساعت پیش

  550,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  18 ساعت پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  450,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شمال

  تخت: 2متر مربع: 160

  ویلا

  مهندس پرنیان

  20 ساعت پیش

  450,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 160

  ویلا

  20 ساعت پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  450,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در چمستان اقساطی

  تخت: 2متر مربع: 160

  ویلا

  مهندس پرنیان

  1 روز پیش

  450,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 160

  ویلا

  1 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  500,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در چمستان

  تخت: 3متر مربع: 185

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 روز پیش

  500,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 185

  ویلا

  2 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  650,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا در نور

  تخت: 3متر مربع: 175

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 روز پیش

  650,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 175

  ویلا

  2 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  1,200,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در نوشهر

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 روز پیش

  1,200,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  2 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  700,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا رویان

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 روز پیش

  700,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  2 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  400,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در چمستان شهرکی

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 روز پیش

  400,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  2 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  900,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا نوشهر

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  مهندس پرنیان

  3 روز پیش

  900,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  3 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  350,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا در نور

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  مهندس پرنیان

  3 روز پیش

  350,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  3 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  450,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در چمستان اقساطی

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  مهندس پرنیان

  3 روز پیش

  450,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  3 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  470,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  مهندس پرنیان

  3 روز پیش

  470,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  3 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  520,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در چمستان

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  مهندس پرنیان

  3 روز پیش

  520,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  3 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  410,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 هفته پیش

  410,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  340,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 هفته پیش

  340,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  310,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 هفته پیش

  310,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  310,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 هفته پیش

  310,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 هفته پیش

  300,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  320,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا

  تخت: 2متر مربع: 160

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 هفته پیش

  320,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 160

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  360,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال چمستان سنددار

  تخت: 2متر مربع: 160

  ویلا

  مهندس پرنیان

  3 هفته پیش

  360,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 160

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  350,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  تخت: 2متر مربع: 160

  ویلا

  مهندس پرنیان

  3 هفته پیش

  350,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 160

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  360,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال چمستان نوساز

  تخت: 2متر مربع: 160

  ویلا

  مهندس پرنیان

  3 هفته پیش

  360,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 160

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  340,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا مازندران اقساطی

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  مهندس پرنیان

  3 هفته پیش

  340,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  400,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا مازندران

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  مهندس پرنیان

  3 هفته پیش

  400,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  420,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال چمستان اقساطی

  تخت: 2متر مربع: 170

  ویلا

  مهندس پرنیان

  3 هفته پیش

  420,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 170

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  470,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا مازندران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  مهندس پرنیان

  4 هفته پیش

  470,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  4 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  470,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  مهندس پرنیان

  4 هفته پیش

  470,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  4 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  470,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا مازندران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  مهندس پرنیان

  4 هفته پیش

  470,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  4 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  340,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  مهندس پرنیان

  1 ماه پیش

  340,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  650,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  مهندس پرنیان

  1 ماه پیش

  650,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  510,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  مهندس پرنیان

  1 ماه پیش

  510,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  310,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 120

  ویلا

  مهندس پرنیان

  1 ماه پیش

  310,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 120

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  310,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 120

  ویلا

  مهندس پرنیان

  1 ماه پیش

  310,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 120

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  410,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  مهندس پرنیان

  1 ماه پیش

  410,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  310,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 120

  ویلا

  مهندس پرنیان

  1 ماه پیش

  310,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 120

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  550,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال چمستان ارزان قیمت

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  مهندس پرنیان

  1 ماه پیش

  550,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  650,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال چمستان اقساطی

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  مهندس پرنیان

  1 ماه پیش

  650,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  600,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال چمستان اقساطی

  تخت: 5متر مربع: 300

  ویلا

  مهندس پرنیان

  1 ماه پیش

  600,000,000تومان

  تخت: 5متر مربع: 300

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  650,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال چمستان شهرکی

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  مهندس پرنیان

  1 ماه پیش

  650,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  570,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال چمستان

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  مهندس پرنیان

  1 ماه پیش

  570,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  670,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال چمستان

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  مهندس پرنیان

  1 ماه پیش

  670,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  820,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال چمستان نوساز

  تخت: 4متر مربع: 195

  ویلا

  مهندس پرنیان

  1 ماه پیش

  820,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 195

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  600,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال چمستان شهرکی

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 ماه پیش

  600,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  670,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال چمستان اقساطی

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 ماه پیش

  670,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  450,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال چمستان به قیمت

  تخت: 2متر مربع: 170

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 ماه پیش

  450,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 170

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  630,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال چمستان استخردار

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 ماه پیش

  630,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  550,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال چمستان شهرکی

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 ماه پیش

  550,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  500,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال چمستان

  تخت: 3متر مربع: 185

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 ماه پیش

  500,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 185

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  550,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال چمستان جنگلی

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 ماه پیش

  550,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  650,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال چمستان

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 ماه پیش

  650,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  900,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال چمستان نوساز

  تخت: 5متر مربع: 250

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 ماه پیش

  900,000,000تومان

  تخت: 5متر مربع: 250

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  750,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال چمستان اقساطی

  تخت: 5متر مربع: 250

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 ماه پیش

  750,000,000تومان

  تخت: 5متر مربع: 250

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  450,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال چمستان

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 ماه پیش

  450,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  390,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در چمستان نوساز

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 ماه پیش

  390,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  450,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال چمستان سنددار

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 ماه پیش

  450,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  480,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شمال چمستان اقساطی

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 ماه پیش

  480,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  420,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال چمستان نوساز

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 ماه پیش

  420,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  680,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال چمستان نوساز

  تخت: 4متر مربع: 230

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 ماه پیش

  680,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 230

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  650,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال چمستان سنددار

  متر مربع: 200

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 ماه پیش

  650,000,000تومان

  متر مربع: 200

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال چمستان جنگلی

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 ماه پیش

  300,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  250,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شمال چمستان

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 ماه پیش

  250,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  270,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شمال چمستان نوساز

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 ماه پیش

  270,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال چمستان اقساطی

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 ماه پیش

  300,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال چمستان

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 ماه پیش

  300,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  250,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال چمستان شهرکی

  تخت: 2متر مربع: 160

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 ماه پیش

  250,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 160

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  270,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال چمستان ارزان قیمت

  تخت: 2متر مربع: 160

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 ماه پیش

  270,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 160

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال چمستان نوساز

  متر مربع: 160

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 ماه پیش

  300,000,000تومان

  متر مربع: 160

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  250,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال چمستان ارزان قیمت

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 ماه پیش

  250,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  500,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال چمستان نوساز

  تخت: 5متر مربع: 260

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 ماه پیش

  500,000,000تومان

  تخت: 5متر مربع: 260

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در چمستان مستقل

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 ماه پیش

  300,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  350,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال چمستان اقساطی

  تخت: 2متر مربع: 135

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 ماه پیش

  350,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 135

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  350,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال چمستان نوساز

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 ماه پیش

  350,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال چمستان شهرکی

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 ماه پیش

  300,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  310,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال چمستان

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 ماه پیش

  310,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در چمستان اقساطی

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 ماه پیش

  300,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  400,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در چمستان نوساز

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 ماه پیش

  400,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  1,200,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در نوشهر ساحلی

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 ماه پیش

  1,200,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  4,000,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال نوشهر نوساز

  متر مربع: 350

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 ماه پیش

  4,000,000,000تومان

  متر مربع: 350

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  450,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در نور

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 ماه پیش

  450,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  3,000,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال چمستان

  تخت: 5متر مربع: 250

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 ماه پیش

  3,000,000,000تومان

  تخت: 5متر مربع: 250

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  650,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال چمستان نوساز

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 ماه پیش

  650,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  560,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلادر چمستان

  تخت: 2متر مربع: 170

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 ماه پیش

  560,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 170

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  350,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال چمستان اقساطی

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 ماه پیش

  350,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  550,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شمال چمستان

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 ماه پیش

  550,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  550,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال نور

  تخت: 3متر مربع: 165

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 ماه پیش

  550,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 165

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  550,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال چمستان نوساز

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 ماه پیش

  550,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  250,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در چمستان

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 ماه پیش

  250,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  600,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در نور اقساطی

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 ماه پیش

  600,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  950,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در نوشهر شهرکی

  تخت: 5متر مربع: 230

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 ماه پیش

  950,000,000تومان

  تخت: 5متر مربع: 230

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  600,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال نور جنگلی

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 ماه پیش

  600,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  450,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در چمستان ارزان قیمت

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 ماه پیش

  450,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  400,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در چمستان

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 ماه پیش

  400,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  450,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در چمستان نوساز

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 ماه پیش

  450,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  460,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در چمستان اقساطی

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 ماه پیش

  460,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  550,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا در چمستان

  تخت: 4متر مربع: 230

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 ماه پیش

  550,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 230

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  330,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا در چمستان شهرکی

  تخت: 2متر مربع: 145

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 ماه پیش

  330,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 145

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  250,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا در چمستان نوساز

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 ماه پیش

  250,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  320,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا در چمستان

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 ماه پیش

  320,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در چمستان شهرکی

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 ماه پیش

  300,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  400,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا در شمال اقساطی

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 ماه پیش

  400,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  350,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا در چمستان نوساز

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 ماه پیش

  350,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در چمستان ارزان قیمت

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 ماه پیش

  300,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  250,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا چمستان اقساطی

  تخت: 2متر مربع: 85

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 ماه پیش

  250,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 85

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  370,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شمال چمستان

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 ماه پیش

  370,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  270,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال چمستان ارزان

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 ماه پیش

  270,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  550,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در چمستان

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 ماه پیش

  550,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  600,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در نور

  تخت: 4متر مربع: 210

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 ماه پیش

  600,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 210

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  900,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در نوشهر نوساز

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 ماه پیش

  900,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  410,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا در چمستان اقساطی

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 ماه پیش

  410,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  400,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال چمستان

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  مهندس پرنیان

  2 ماه پیش

  400,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  900,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا در نوشهر جنگلی

  تخت: 4متر مربع: 270

  ویلا

  مهندس پرنیان

  3 ماه پیش

  900,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 270

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  600,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در نور جنگلی

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  مهندس پرنیان

  3 ماه پیش

  600,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  250,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا در شمال نوساز

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  مهندس پرنیان

  3 ماه پیش

  250,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  350,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا در چمستان اقساطی

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  مهندس پرنیان

  3 ماه پیش

  350,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  600,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا در چمستان اقساطی

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  مهندس پرنیان

  3 ماه پیش

  600,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  600,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در نور جنگلی

  تخت: 4متر مربع: 260

  ویلا

  مهندس پرنیان

  3 ماه پیش

  600,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 260

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  500,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در چمستان

  تخت: 4متر مربع: 230

  ویلا

  مهندس پرنیان

  3 ماه پیش

  500,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 230

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  500,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا نوشهر نوساز

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  مهندس پرنیان

  3 ماه پیش

  500,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  350,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا در چمستان نوساز

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  مهندس پرنیان

  3 ماه پیش

  350,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  320,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا در چمستان ارزان قیمت

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  مهندس پرنیان

  3 ماه پیش

  320,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  600,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا در نور نوساز

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  مهندس پرنیان

  3 ماه پیش

  600,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  600,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا در رویان نوساز

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  مهندس پرنیان

  3 ماه پیش

  600,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  800,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال چمستان

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  مهندس پرنیان

  3 ماه پیش

  800,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  450,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا در چمستان نوساز

  تخت: 4متر مربع: 230

  ویلا

  مهندس پرنیان

  3 ماه پیش

  450,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 230

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  350,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا در چمستان

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  مهندس پرنیان

  3 ماه پیش

  350,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  350,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در چمستان

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  مهندس پرنیان

  3 ماه پیش

  350,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  400,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال اقساطی

  تخت: 4متر مربع: 180

  ویلا

  مهندس پرنیان

  3 ماه پیش

  400,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 180

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  390,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال نوشهر

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  مهندس پرنیان

  3 ماه پیش

  390,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  250,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا در چمستان نوساز

  متر مربع: 100

  ویلا

  مهندس پرنیان

  3 ماه پیش

  250,000,000تومان

  متر مربع: 100

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا در چمستان اقساطی

  تخت: 3متر مربع: 155

  ویلا

  مهندس پرنیان

  3 ماه پیش

  300,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 155

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  280,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال چمستان نوساز

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  مهندس پرنیان

  3 ماه پیش

  280,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  500,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال چمستان اقساطی

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  مهندس پرنیان

  3 ماه پیش

  500,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  700,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال نوشهر

  تخت: 4متر مربع: 230

  ویلا

  مهندس پرنیان

  3 ماه پیش

  700,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 230

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  350,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال چمستان شهرکی

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  مهندس پرنیان

  3 ماه پیش

  350,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  700,000,000تومان