حدود قیمت: از به

Mohammadreza

نوشهر

مشاور خرید و فروش ملک

  خرید و فروشفروش فوری
  350,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ملک شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 230

  ویلا

  Mohammadreza

  6 روز پیش

  350,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 230

  ویلا

  6 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  2,000,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ملک شمال

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 600

  ویلا

  Mohammadreza

  6 روز پیش

  2,000,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 600

  ویلا

  6 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  850,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا شمال

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 350

  ویلا

  Mohammadreza

  6 روز پیش

  850,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 350

  ویلا

  6 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  180,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  Mohammadreza

  6 روز پیش

  180,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  6 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  3,000,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا شمال

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 700

  ویلا

  Mohammadreza

  6 روز پیش

  3,000,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 700

  ویلا

  6 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  1,600,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ملک شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 300

  ویلا

  Mohammadreza

  1 هفته پیش

  1,600,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 300

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  1,800,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا شمال

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 670

  ویلا

  Mohammadreza

  1 هفته پیش

  1,800,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 670

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  3,400,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا شمال

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 870

  ویلا

  Mohammadreza

  2 هفته پیش

  3,400,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 870

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروش
  2,500,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا شمال

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 1300

  ویلا

  Mohammadreza

  2 هفته پیش

  2,500,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 1300

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  600,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شمال

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 330

  ویلا

  Mohammadreza

  2 هفته پیش

  600,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 330

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروش
  2,700,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا شمال

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 5متر مربع: 450

  ویلا

  Mohammadreza

  2 هفته پیش

  2,700,000,000تومان

  تخت: 5متر مربع: 450

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروش
  1,850,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا نوشهر

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  متر مربع: 350

  ویلا

  Mohammadreza

  2 هفته پیش

  1,850,000,000تومان

  متر مربع: 350

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  1,700,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 350

  ویلا

  Mohammadreza

  2 هفته پیش

  1,700,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 350

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروش
  500,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا شمال

  نور، استان مازندران، ایران

  متر مربع: 570

  ویلا

  Mohammadreza

  2 هفته پیش

  500,000,000تومان

  متر مربع: 570

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروش
  700,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا شمال

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  Mohammadreza

  2 هفته پیش

  700,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروش
  1,500,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا رویان

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 400

  ویلا

  Mohammadreza

  2 هفته پیش

  1,500,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 400

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروش
  470,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چسمتان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 250

  ویلا

  Mohammadreza

  2 هفته پیش

  470,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 250

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروش
  950,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا شمال چمستان

  ورازان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 300

  ویلا

  Mohammadreza

  2 هفته پیش

  950,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 300

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا فروشی چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 170

  ویلا

  Mohammadreza

  3 ماه پیش

  200,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 170

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  1,300,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 200

  ویلا

  Mohammadreza

  3 ماه پیش

  1,300,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 200

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  580,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  Mohammadreza

  3 ماه پیش

  580,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  600,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 23

  ویلا

  Mohammadreza

  3 ماه پیش

  600,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 23

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  860,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا نوشهر

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  Mohammadreza

  3 ماه پیش

  860,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  2,500,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 520

  ویلا

  Mohammadreza

  3 ماه پیش

  2,500,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 520

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  1,000,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا سیسنگان

  گروه سیسنگان شمال، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  Mohammadreza

  4 ماه پیش

  1,000,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  4 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  1,150,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا فروشی سیسنگان

  گروه سیسنگان شمال، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 280

  ویلا

  Mohammadreza

  4 ماه پیش

  1,150,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 280

  ویلا

  4 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  1,600,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا سیسنگان

  گروه سیسنگان شمال، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 270

  ویلا

  Mohammadreza

  4 ماه پیش

  1,600,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 270

  ویلا

  4 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  2,000,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا فروشی رویان نوساز

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 260

  ویلا

  Mohammadreza

  4 ماه پیش

  2,000,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 260

  ویلا

  4 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  Mohammadreza

  4 ماه پیش

  300,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  4 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  430,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا فروشی چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  Mohammadreza

  4 ماه پیش

  430,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  4 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  850,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا سیسنگان

  گروه سیسنگان شمال، مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  Mohammadreza

  4 ماه پیش

  850,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  4 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  850,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا فروشی سیسنگان

  مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

  تخت: 2متر مربع: 180

  ویلا

  Mohammadreza

  4 ماه پیش

  850,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 180

  ویلا

  4 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  7,000,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا رویان

  رویان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 1300

  ویلا

  Mohammadreza

  5 ماه پیش

  7,000,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 1300

  ویلا

  5 ماه پیش