حدود قیمت: از به

Mina

  خرید و فروشفروش فوری
  260,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  Mina

  20 ساعت پیش

  260,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  20 ساعت پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  260,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  Mina

  20 ساعت پیش

  260,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  20 ساعت پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  Mina

  21 ساعت پیش

  300,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  21 ساعت پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  Mina

  21 ساعت پیش

  300,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  21 ساعت پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  بهدشت

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  Mina

  2 روز پیش

  200,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  2 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  Mina

  2 روز پیش

  300,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  2 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  150,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  Mina

  2 روز پیش

  150,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  2 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  120,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 2متر مربع: 90

  ویلا

  Mina

  2 روز پیش

  120,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 90

  ویلا

  2 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  250,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  Mina

  2 روز پیش

  250,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  2 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  400,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  جاده دریا

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  Mina

  3 روز پیش

  400,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  3 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  Mina

  3 روز پیش

  300,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  3 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  400,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  جوربند

  تخت: 4متر مربع: 240

  ویلا

  Mina

  3 روز پیش

  400,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 4متر مربع: 240

  ویلا

  3 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  Mina

  5 روز پیش

  200,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  5 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  Mina

  5 روز پیش

  300,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  5 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  150,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  Mina

  5 روز پیش

  150,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  5 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  Mina

  5 روز پیش

  200,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  5 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  200,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  Mina

  5 روز پیش

  200,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  5 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  350,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  Mina

  5 روز پیش

  350,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  5 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  250,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  Mina

  7 روز پیش

  250,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  7 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  Mina

  7 روز پیش

  200,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  7 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  Mina

  7 روز پیش

  200,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  7 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  150,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  Mina

  1 هفته پیش

  150,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  350,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  Mina

  1 هفته پیش

  350,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  350,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  Mina

  1 هفته پیش

  350,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  600,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 4متر مربع: 215

  ویلا

  Mina

  1 هفته پیش

  600,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 215

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  150,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  Mina

  1 هفته پیش

  150,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  400,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  Mina

  1 هفته پیش

  400,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  350,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  Mina

  1 هفته پیش

  350,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  400,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  Mina

  1 هفته پیش

  400,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  Mina

  1 هفته پیش

  200,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  320,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلاشمال

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  Mina

  2 هفته پیش

  320,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  150,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  Mina

  2 هفته پیش

  150,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  Mina

  2 هفته پیش

  300,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  350,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 4متر مربع: 120

  ویلا

  Mina

  2 هفته پیش

  350,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 120

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  250,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 4متر مربع: 165

  ویلا

  Mina

  2 هفته پیش

  250,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 165

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  Mina

  2 هفته پیش

  300,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  Mina

  2 هفته پیش

  200,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  160,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 2متر مربع: 115

  ویلا

  Mina

  2 هفته پیش

  160,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 115

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  Mina

  2 هفته پیش

  200,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  250,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 4متر مربع: 165

  ویلا

  Mina

  2 هفته پیش

  250,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 165

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  280,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  Mina

  2 هفته پیش

  280,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  400,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال

  تخت: 4متر مربع: 330

  ویلا

  Mina

  2 هفته پیش

  400,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 330

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 3متر مربع: 145

  ویلا

  Mina

  2 هفته پیش

  200,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 145

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  Mina

  2 هفته پیش

  300,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  200,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  Mina

  2 هفته پیش

  200,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  280,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  Mina

  2 هفته پیش

  280,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  250,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  Mina

  2 هفته پیش

  250,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  150,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  Mina

  2 هفته پیش

  150,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/نصف قیمت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  Mina

  2 هفته پیش

  200,000,000تومان/نصف قیمت

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  170,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  Mina

  2 هفته پیش

  170,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  Mina

  2 هفته پیش

  200,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 3متر مربع: 120

  ویلا

  Mina

  2 هفته پیش

  200,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 120

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  400,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  Mina

  2 هفته پیش

  400,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  350,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  Mina

  2 هفته پیش

  350,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  150,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  Mina

  2 هفته پیش

  150,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  130,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 2متر مربع: 135

  ویلا

  Mina

  2 هفته پیش

  130,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 135

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  Mina

  2 هفته پیش

  300,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  150,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  Mina

  3 هفته پیش

  150,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  150,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  Mina

  3 هفته پیش

  150,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  250,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 4متر مربع: 180

  ویلا

  Mina

  3 هفته پیش

  250,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 4متر مربع: 180

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  150,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 4متر مربع: 160

  ویلا

  Mina

  3 هفته پیش

  150,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 4متر مربع: 160

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  150,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  متر مربع: 110

  ویلا

  Mina

  3 هفته پیش

  150,000,000تومان/کلید تحویل

  متر مربع: 110

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  120,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  Mina

  3 هفته پیش

  120,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  350,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 3متر مربع: 210

  ویلا

  Mina

  3 هفته پیش

  350,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 210

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  500,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  متر مربع: 450

  ویلا

  Mina

  3 هفته پیش

  500,000,000تومان

  متر مربع: 450

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 4متر مربع: 170

  ویلا

  Mina

  3 هفته پیش

  200,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 4متر مربع: 170

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  400,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  Mina

  3 هفته پیش

  400,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 3متر مربع: 100

  ویلا

  Mina

  3 هفته پیش

  200,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 100

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  250,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  Mina

  3 هفته پیش

  250,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  150,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 2متر مربع: 115

  ویلا

  Mina

  3 هفته پیش

  150,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 115

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  500,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 4متر مربع: 280

  ویلا

  Mina

  3 هفته پیش

  500,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 4متر مربع: 280

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  150,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 2متر مربع: 115

  ویلا

  Mina

  3 هفته پیش

  150,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 115

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  Mina

  3 هفته پیش

  200,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 3متر مربع: 120

  ویلا

  Mina

  3 هفته پیش

  200,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 120

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  250,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  Mina

  3 هفته پیش

  250,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  سوته کلا، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  Mina

  3 هفته پیش

  200,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  150,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  Mina

  3 هفته پیش

  150,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  210,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 2متر مربع: 70

  ویلا

  Mina

  4 هفته پیش

  210,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 2متر مربع: 70

  ویلا

  4 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  500,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  Mina

  4 هفته پیش

  500,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  4 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  500,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  Mina

  4 هفته پیش

  500,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  4 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  150,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  Mina

  4 هفته پیش

  150,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  4 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  350,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  Mina

  4 هفته پیش

  350,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  4 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  350,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  Mina

  4 هفته پیش

  350,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  4 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  180,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال

  تخت: 2متر مربع: 115

  ویلا

  Mina

  4 هفته پیش

  180,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 115

  ویلا

  4 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  180,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا در شمال

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  Mina

  4 هفته پیش

  180,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  4 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  170,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  Mina

  4 هفته پیش

  170,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  4 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  400,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  Mina

  4 هفته پیش

  400,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  4 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  280,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 3متر مربع: 145

  ویلا

  Mina

  4 هفته پیش

  280,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 145

  ویلا

  4 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  Mina

  4 هفته پیش

  200,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  4 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  250,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 2متر مربع: 160

  ویلا

  Mina

  4 هفته پیش

  250,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 160

  ویلا

  4 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 3متر مربع: 175

  ویلا

  Mina

  4 هفته پیش

  300,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 175

  ویلا

  4 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  350,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 3متر مربع: 165

  ویلا

  Mina

  4 هفته پیش

  350,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 165

  ویلا

  4 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  280,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال

  تخت: 3متر مربع: 120

  ویلا

  Mina

  4 هفته پیش

  280,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 120

  ویلا

  4 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  350,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 3متر مربع: 175

  ویلا

  Mina

  4 هفته پیش

  350,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 175

  ویلا

  4 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  650,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 3متر مربع: 175

  ویلا

  Mina

  4 هفته پیش

  650,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 175

  ویلا

  4 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  400,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  Mina

  4 هفته پیش

  400,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  4 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  350,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  Mina

  4 هفته پیش

  350,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  4 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  Mina

  4 هفته پیش

  200,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  4 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  550,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  Mina

  1 ماه پیش

  550,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  380,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  Mina

  1 ماه پیش

  380,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  600,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شمال

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  Mina

  1 ماه پیش

  600,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  570,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  Mina

  1 ماه پیش

  570,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  350,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در چمستان

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  Mina

  1 ماه پیش

  350,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  900,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید کاخ_ویلا در چمستان

  خوابگاه: ۴متر مربع: 300

  ویلا

  Mina

  2 ماه پیش

  900,000,000تومان

  خوابگاه: ۴متر مربع: 300

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  320,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان با روف گاردن

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  Mina

  3 ماه پیش

  320,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  400,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا چمستان دوبلکس

  ویلا

  Mina

  3 ماه پیش

  400,000,000تومان/پیش پرداخت

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا چمستان دوبلکس

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  Mina

  3 ماه پیش

  300,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  320,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا فلت مهندسی ساز در چمستان

  تخت: 3متر مربع: 120

  ویلا

  Mina

  3 ماه پیش

  320,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 120

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  450,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان دوبلکس

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  Mina

  3 ماه پیش

  450,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  150,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا دوبلکس چمستان

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  Mina

  4 ماه پیش

  150,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  4 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  350,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا رویان تریبلکس

  تخت: 4متر مربع: 260

  ویلا

  Mina

  4 ماه پیش

  350,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 260

  ویلا

  4 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  100,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در نور مستقل ساز

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  Mina

  4 ماه پیش

  100,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  4 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  650,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا نوشهر شهرکی

  تخت: 4متر مربع: 400

  ویلا

  Mina

  4 ماه پیش

  650,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 400

  ویلا

  4 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  400,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا نور دوبلکس

  تخت: 3متر مربع: 280

  ویلا

  Mina

  4 ماه پیش

  400,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 280

  ویلا

  4 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  750,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا رویان فول مبله

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  Mina

  4 ماه پیش

  750,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  4 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  ۳۰۰۰۰۰۰۰۰
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا چمستان شهرکی

  ویلا

  Mina

  4 ماه پیش

  ۳۰۰۰۰۰۰۰۰

  4 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  280,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا شمال ارزان

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  Mina

  5 ماه پیش

  280,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  390,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید باغ_ویلا در شمال

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  Mina

  5 ماه پیش

  390,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  200,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا نور دودستگاه کنارهم

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  Mina

  5 ماه پیش

  200,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  350,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان دوبلکس شهرکی

  تخت: 4متر مربع: 270

  ویلا

  Mina

  5 ماه پیش

  350,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 270

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  450,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در نور دوبلکس

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  Mina

  5 ماه پیش

  450,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  470,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا رویان مستقل ساز

  تخت: 2متر مربع: 350

  ویلا

  Mina

  5 ماه پیش

  470,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 350

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  250,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا چمستان جنگلی

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  Mina

  5 ماه پیش

  250,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  250,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا نوشهر فول مبله

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  Mina

  5 ماه پیش

  250,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  300,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا_باغ نوشهر استخردار

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  Mina

  5 ماه پیش

  300,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  350,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا نوشهر جنگلی

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  Mina

  5 ماه پیش

  350,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  800,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا نوشهر استخردار

  تخت: 4متر مربع: 450

  ویلا

  Mina

  5 ماه پیش

  800,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 450

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  400,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا رویان ارزان

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  Mina

  5 ماه پیش

  400,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  330,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا چمستان سنددار

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  Mina

  6 ماه پیش

  330,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  300,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا جوربند فول مبله

  تخت: 4متر مربع: 230

  ویلا

  Mina

  6 ماه پیش

  300,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 230

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  650,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا کمربندی ونوش

  کمربندی ونوش

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  Mina

  6 ماه پیش

  650,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  500,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا نور دوبلکس

  تخت: 4متر مربع: 550

  ویلا

  Mina

  6 ماه پیش

  500,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 550

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  300,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا چمستان شهرکی

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  Mina

  6 ماه پیش

  300,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  350,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا نوشهر دوبلکس

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  Mina

  6 ماه پیش

  350,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  550,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال چمستان

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  Mina

  6 ماه پیش

  550,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  290,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا چمستان سنددار

  تخت: 3متر مربع: 135

  ویلا

  Mina

  6 ماه پیش

  290,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 135

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  300,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا رویان دوبلکس

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  Mina

  6 ماه پیش

  300,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  250,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال ونوش ارزان

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  Mina

  6 ماه پیش

  250,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  300,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا چمستان استخردار

  تخت: 3متر مربع: 120

  ویلا

  Mina

  6 ماه پیش

  300,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 120

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  400,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا نوشهر دوبلکس

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  Mina

  6 ماه پیش

  400,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  320,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا رویان ارزان

  تخت: 2متر مربع: 90

  ویلا

  Mina

  6 ماه پیش

  320,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 90

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  500,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا چمستان قطعه اول جنگل

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  Mina

  6 ماه پیش

  500,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  300,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا ایزدشهر

  تخت: 4متر مربع: 260

  ویلا

  Mina

  6 ماه پیش

  300,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 260

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  500,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا چمستان اکازیون

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  Mina

  6 ماه پیش

  500,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  300,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا چمستان

  چمستان به آمل

  تخت: 3متر مربع: 100

  ویلا

  Mina

  6 ماه پیش

  300,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 100

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  400,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا رویان دوبلکس

  تخت: 4متر مربع: 400

  ویلا

  Mina

  6 ماه پیش

  400,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 400

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  400,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا چمستان دوبلکس

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  Mina

  6 ماه پیش

  400,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  320,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا چمستان نیم پیلوت

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  Mina

  6 ماه پیش

  320,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  200,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا چمستان قواره اول جنگل

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  Mina

  6 ماه پیش

  200,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  500,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا رویان دوبلکس

  تخت: 4متر مربع: 480

  ویلا

  Mina

  6 ماه پیش

  500,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 480

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  250,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا رویان دوبلکس

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  Mina

  6 ماه پیش

  250,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  350,000,000تومان