حدود قیمت: از به

Mina

خرید و فروش فروش اقساطی
150,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا دوبلکس چمستان

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

Mina

1 هفته پیش

150,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا رویان تریبلکس

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

Mina

1 هفته پیش

350,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
100,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در نور مستقل ساز

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

Mina

1 هفته پیش

100,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
650,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا نوشهر شهرکی

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

Mina

2 هفته پیش

650,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا نور دوبلکس

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

Mina

2 هفته پیش

400,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
750,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا رویان فول مبله

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

Mina

2 هفته پیش

750,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
۳۰۰۰۰۰۰۰۰
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا چمستان شهرکی

ویلا

Mina

3 هفته پیش

۳۰۰۰۰۰۰۰۰

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
280,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا شمال ارزان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

Mina

3 هفته پیش

280,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
390,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

خرید باغ_ویلا در شمال

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

Mina

3 هفته پیش

390,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

ویلا نور دودستگاه کنارهم

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

Mina

4 هفته پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان دوبلکس شهرکی

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

Mina

4 هفته پیش

350,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
450,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نور دوبلکس

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

Mina

1 ماه پیش

450,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
470,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا رویان مستقل ساز

تخت: 2متر مربع: 350

ویلا

Mina

1 ماه پیش

470,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 350

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
250,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا چمستان جنگلی

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

Mina

1 ماه پیش

250,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
250,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا نوشهر فول مبله

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

Mina

1 ماه پیش

250,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
300,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا_باغ نوشهر استخردار

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

Mina

1 ماه پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نوشهر جنگلی

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

Mina

1 ماه پیش

350,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
800,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا نوشهر استخردار

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

Mina

1 ماه پیش

800,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
400,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا رویان ارزان

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

Mina

2 ماه پیش

400,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
330,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا چمستان سنددار

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

Mina

2 ماه پیش

330,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
300,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

ویلا جوربند فول مبله

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

Mina

2 ماه پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
650,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا کمربندی ونوش

کمربندی ونوش

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

Mina

2 ماه پیش

650,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
500,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا نور دوبلکس

تخت: 4متر مربع: 550

ویلا

Mina

2 ماه پیش

500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 550

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
300,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا چمستان شهرکی

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

Mina

2 ماه پیش

300,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا نوشهر دوبلکس

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

Mina

2 ماه پیش

350,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
550,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

Mina

2 ماه پیش

550,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
290,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا چمستان سنددار

تخت: 3متر مربع: 135

ویلا

Mina

2 ماه پیش

290,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 135

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
300,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا رویان دوبلکس

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

Mina

2 ماه پیش

300,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
250,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال ونوش ارزان

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

Mina

2 ماه پیش

250,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
300,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا چمستان استخردار

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

Mina

2 ماه پیش

300,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا نوشهر دوبلکس

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

Mina

2 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
320,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا رویان ارزان

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

Mina

2 ماه پیش

320,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
500,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا چمستان قطعه اول جنگل

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

Mina

2 ماه پیش

500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
300,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا ایزدشهر

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

Mina

2 ماه پیش

300,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا چمستان اکازیون

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

Mina

2 ماه پیش

500,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
300,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا چمستان

چمستان به آمل

تخت: 3متر مربع: 100

ویلا

Mina

2 ماه پیش

300,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 100

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا رویان دوبلکس

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

Mina

2 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا چمستان دوبلکس

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

Mina

2 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
320,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا چمستان نیم پیلوت

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

Mina

2 ماه پیش

320,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا چمستان قواره اول جنگل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

Mina

2 ماه پیش

200,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
500,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا رویان دوبلکس

تخت: 4متر مربع: 480

ویلا

Mina

2 ماه پیش

500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 480

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
250,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا رویان دوبلکس

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

Mina

2 ماه پیش

250,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا رویان مبله

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

Mina

2 ماه پیش

350,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نوشهر پلاک دوم آب

محدوده سیسنگان

تخت: 4متر مربع: 370

ویلا

Mina

2 ماه پیش

1,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 370

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
100,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا نور جنگلی

تخت: 3متر مربع: 205

ویلا

Mina

2 ماه پیش

100,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 205

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا رویان دوبلکس

رویان

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

Mina

2 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا رویان شهرکی

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

Mina

2 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
250,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا چمستان جنگلی پلاک اول مبله

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

Mina

2 ماه پیش

250,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
90,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا چمستان نیم پیلوت

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

Mina

2 ماه پیش

90,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
450,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا چمستان شهرکی دوبلکس

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

Mina

3 ماه پیش

450,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
10,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا نوشهر فول فرنیش

تخت: 5متر مربع: 1100

ویلا

Mina

3 ماه پیش

10,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 1100

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
7,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا رویان لاکچری

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

Mina

3 ماه پیش

7,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,200,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا نوشهر فول مبله

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

Mina

3 ماه پیش

1,200,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
600,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در رویان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

Mina

3 ماه پیش

600,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
3,500,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا رویان تریبلکس

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

Mina

3 ماه پیش

3,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان/+0.
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا چمستان نیم پیلوت

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

Mina

3 ماه پیش

400,000,000تومان/+0.

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
270,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا چمستان

تخت: 2متر مربع: 300

ویلا

Mina

3 ماه پیش

270,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 300

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
2,500,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا رویان

تخت: 4متر مربع: 420

ویلا

Mina

3 ماه پیش

2,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 420

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
3,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

باغ ویلای فول مبله در رویان

تخت: 3متر مربع: 1700

ویلا

Mina

3 ماه پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 1700

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
2,500,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا رویان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

Mina

3 ماه پیش

2,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
2,500,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا نوشهر اکازیون

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

Mina

3 ماه پیش

2,500,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا چمستان نیم پیلوت

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

Mina

3 ماه پیش

350,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
380,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال چمستان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

Mina

4 ماه پیش

380,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

4 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش فروش فوری
300,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا چمستان جنگلی

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

Mina

4 ماه پیش

300,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
300,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

فروش آپارتمان رویان

تخت: 2متر مربع: 250

آپارتمان

Mina

4 ماه پیش

300,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 250

آپارتمان

4 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش فروش فوری
500,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا چمستان اقساطی

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

Mina

4 ماه پیش

500,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

4 ماه پیش

رهن و اجاره فروش فوری
500,000,000تومان
رهن و اجاره فروش فوری

ویلا چمستان نیم پیلوت

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

Mina

4 ماه پیش

500,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

4 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش فروش فوری
600,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا چمستان

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

Mina

4 ماه پیش

600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

4 ماه پیش

ویژه
رهن و اجاره فروش فوری
800,000,000تومان
رهن و اجاره فروش فوری

ویلا رویان دوبلکس

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

Mina

4 ماه پیش

800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
320,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا شمال نوشهر

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

Mina

4 ماه پیش

320,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

4 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش فروش فوری
800,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا چمستان شهرکی

تخت: 3متر مربع: 290

ویلا

Mina

4 ماه پیش

800,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 290

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
850,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا نور

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

Mina

4 ماه پیش

850,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
270,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا چمستان استخردار

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

Mina

4 ماه پیش

270,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

4 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش فروش فوری
250,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا چمستان نیم پیلوت

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

Mina

4 ماه پیش

250,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,500,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا رویان دوبلکس

تخت: 3متر مربع: 270

ویلا

Mina

4 ماه پیش

1,500,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 270

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال شهرکی

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

Mina

5 ماه پیش

1,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا چمستان مبله

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

Mina

5 ماه پیش

350,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
500,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا نور

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

Mina

5 ماه پیش

500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
600,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا چمستان دوبلکس

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

Mina

5 ماه پیش

600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
600,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا چمستان دوبلکس

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

Mina

5 ماه پیش

600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان شهرکی

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

Mina

5 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,600,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نوشهر شهرکی

تخت: 4متر مربع: 630

ویلا

Mina

5 ماه پیش

1,600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 630

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
270,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا چمستان مبله

چمستان به آمل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

Mina

5 ماه پیش

270,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال چمستان

چمستان جاده کلوده

تخت: 2متر مربع: 97

ویلا

Mina

5 ماه پیش

200,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 97

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
200,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان نیم پیلوت

چمستان به نور

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

Mina

5 ماه پیش

200,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

5 ماه پیش