حدود قیمت: از به

مقایسه لیست

فلاح

مخاطب فلاح

خرید و فروش
63,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

فلاح

2 روز پیش

63,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش
186,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا باغ رویان

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

فلاح

3 روز پیش

186,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا جنگلی رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

فلاح

3 روز پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
83,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا جنگلی لوکس

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

فلاح

3 روز پیش

83,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
33,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید و فروش ویلا ارزان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 80

ویلا

فلاح

5 روز پیش

33,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 80

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش
73,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا نوشهر ارزان جنگلی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

فلاح

1 هفته پیش

73,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
71,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا نمارومی جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

فلاح

1 هفته پیش

71,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
233,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا باغ نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 170

ویلا

فلاح

1 هفته پیش

233,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 170

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
46,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا طرح انگلیسی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

فلاح

1 هفته پیش

46,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
55,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا ارزان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

فلاح

2 هفته پیش

55,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
43,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

فلاح

2 هفته پیش

43,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
250,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا باغ رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

فلاح

2 هفته پیش

250,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
76,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلاشهرکی رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

فلاح

2 هفته پیش

76,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
41,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا ارزان جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

فلاح

2 هفته پیش

41,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
80,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا ارزان ونوش

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

فلاح

2 هفته پیش

80,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
113,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا باغ نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

فلاح

2 هفته پیش

113,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا الیمالات

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

فلاح

2 هفته پیش

100,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
55,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

فلاح

2 هفته پیش

55,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
316,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا نور قطعه اول جنگل

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

فلاح

2 هفته پیش

316,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
156,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

فلاح

2 هفته پیش

156,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
200,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا شیک در نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

فلاح

2 هفته پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
285,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید کاخ ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

فلاح

3 هفته پیش

285,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
183,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا طرح کانادایی نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

فلاح

4 هفته پیش

183,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
316,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا باغ استخردار نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

فلاح

4 هفته پیش

316,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
86,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا باغ نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

فلاح

4 هفته پیش

86,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
61,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید وفروش ویلا جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 145

ویلا

فلاح

4 هفته پیش

61,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 145

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
400,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا نوشهر اقساطی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

فلاح

4 هفته پیش

400,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
140,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا فروشی نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

فلاح

1 ماه پیش

140,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
32,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا مبله ارزان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

فلاح

1 ماه پیش

32,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
50,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید و فروش ویلا ارزان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

فلاح

1 ماه پیش

50,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
80,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا حومه رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

فلاح

1 ماه پیش

80,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
86,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا باغ استخردار

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

فلاح

1 ماه پیش

86,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
90,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا جنگلی دوبلکس

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 175

ویلا

فلاح

1 ماه پیش

90,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 175

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
250,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا باغ در نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

فلاح

1 ماه پیش

250,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
120,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید و فروش ویلا باغ نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

فلاح

1 ماه پیش

120,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
210,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا باغ نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

فلاح

1 ماه پیش

210,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
41,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا جنگلی شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

فلاح

2 ماه پیش

41,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
416,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا باغ در نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

فلاح

2 ماه پیش

416,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
70,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 155

ویلا

فلاح

2 ماه پیش

70,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 155

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا باغ اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

فلاح

2 ماه پیش

100,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
176,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا لوکس نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

فلاح

2 ماه پیش

176,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
85,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

فلاح

2 ماه پیش

85,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
3,800,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا لوکس با متریال خاص رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

فلاح

2 ماه پیش

3,800,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
80,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

فلاح

2 ماه پیش

80,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
106,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا شهرکی رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

فلاح

2 ماه پیش

106,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
33,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا ارزان جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

فلاح

2 ماه پیش

33,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
50,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا ارزان نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

فلاح

2 ماه پیش

50,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
150,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

خرید ویلا چلندر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

فلاح

2 ماه پیش

150,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
166,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید و فروش ویلا لوکس شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

فلاح

2 ماه پیش

166,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
61,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا لوکس جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

فلاح

2 ماه پیش

61,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
123,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

فلاح

2 ماه پیش

123,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
78,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا در منطقه نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

فلاح

2 ماه پیش

78,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
76,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا چلندر نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

فلاح

2 ماه پیش

76,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
190,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا باغ ارزان

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

فلاح

2 ماه پیش

190,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
130,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا شهرکی جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

فلاح

3 ماه پیش

130,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
250,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا جنگلی ارزان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 145

ویلا

فلاح

3 ماه پیش

250,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 145

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
310,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

خرید ویلا نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

فلاح

3 ماه پیش

310,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
650,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا باغ چلک

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

فلاح

3 ماه پیش

650,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
150,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا ارزان رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

فلاح

3 ماه پیش

150,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
120,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا در نوشهر

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

فلاح

3 ماه پیش

120,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
130,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا اقساطی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

فلاح

3 ماه پیش

130,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
250,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

خرید ویلا نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

فلاح

3 ماه پیش

250,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
48,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا ارزان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

فلاح

3 ماه پیش

48,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
116,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا استخردار

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

فلاح

3 ماه پیش

116,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
80,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا ارزان نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

فلاح

3 ماه پیش

80,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
32,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا ارزان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

فلاح

3 ماه پیش

32,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
55,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا اقساطی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

فلاح

3 ماه پیش

55,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
132,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا نمارومی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

فلاح

3 ماه پیش

132,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
53,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا ارزان چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

فلاح

3 ماه پیش

53,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
8,000,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا قواره اول دریا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 1100

ویلا

فلاح

3 ماه پیش

8,000,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 5متر مربع: 1100

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
116,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا اقساطی رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 180

ویلا

فلاح

3 ماه پیش

116,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 180

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
433,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا نوشهر دید دریا

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

فلاح

3 ماه پیش

433,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
93,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 165

ویلا

فلاح

3 ماه پیش

93,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 165

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
80,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا ارزان نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

فلاح

3 ماه پیش

80,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
140,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا نخ شمال

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

فلاح

3 ماه پیش

140,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

3 ماه پیش