حدود قیمت: از به

فلاح

خرید و فروش
136,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

فلاح

6 ماه پیش

136,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

6 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش
2,600,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

خرید ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

فلاح

6 ماه پیش

2,600,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

6 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش
1,300,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

خرید ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 350

ویلا

فلاح

6 ماه پیش

1,300,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 350

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش
123,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

فلاح

6 ماه پیش

123,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش
110,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

چمستان

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

فلاح

6 ماه پیش

110,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش
105,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا در نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

فلاح

6 ماه پیش

105,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش
121,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا مبله چمستان

چمستان

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

فلاح

6 ماه پیش

121,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش
120,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا در نور

نور

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

فلاح

6 ماه پیش

120,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش
180,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

فلاح

6 ماه پیش

180,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش
450,000,000تومان/قیمت کل
ویلا نور
خرید و فروش

خرید ویلا نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 205

ویلا

فلاح

7 ماه پیش

450,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 205

ویلا

7 ماه پیش

خرید و فروش
650,000,000تومان/قیمت کل
خرید ویلا
خرید و فروش

خرید ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

فلاح

7 ماه پیش

650,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

7 ماه پیش

خرید و فروش
133,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا اقساطی شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

فلاح

7 ماه پیش

133,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

7 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
133,000,000تومان/کلید تحویل
ویلا چمستان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا چمستان

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

فلاح

7 ماه پیش

133,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

7 ماه پیش

خرید و فروش
233,000,000تومان/کلید تحویل
ویلا چمستان
خرید و فروش

خرید ویلا لوکس چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

فلاح

7 ماه پیش

233,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

7 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
116,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

فلاح

7 ماه پیش

116,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

7 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
690,000,000تومان/قیمت کل
ویلا نوشهر
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شهرکی نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 240

ویلا

فلاح

7 ماه پیش

690,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 5متر مربع: 240

ویلا

7 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش فروش اقساطی
1,600,000,000تومان/قیمت کل
ویلا باغ
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا باغ نوشهر

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

فلاح

7 ماه پیش

1,600,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

7 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,200,000,000تومان/قیمت کل
ویلا رویان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

فلاح

7 ماه پیش

1,200,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

7 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
100,000,000تومان/کلید تحویل
ویلا چمستان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا اقساطی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

فلاح

7 ماه پیش

100,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

7 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
216,000,000تومان/کلید تحویل
ویلا شمال
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

فلاح

7 ماه پیش

216,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

7 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
130,000,000تومان/کلید تحویل
ویلا چمستان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا چمستان اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 170

ویلا

فلاح

7 ماه پیش

130,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 170

ویلا

7 ماه پیش

خرید و فروش
130,000,000تومان/کلید تحویل
خرید ویلا
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 170

ویلا

فلاح

7 ماه پیش

130,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 170

ویلا

7 ماه پیش

خرید و فروش
83,000,000تومان/کلید تحویل
ویلا چمستان
خرید و فروش

خرید ویلا اقساطی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 135

ویلا

فلاح

7 ماه پیش

83,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 135

ویلا

7 ماه پیش

خرید و فروش
650,000,000تومان/قیمت کل
ویلا نوشهر
خرید و فروش

ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

فلاح

7 ماه پیش

650,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

7 ماه پیش

خرید و فروش
90,000,000تومان/کلید تحویل
ویلا چمستان
خرید و فروش

ویلا چمستان جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

فلاح

7 ماه پیش

90,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

7 ماه پیش

خرید و فروش
600,000,000تومان/قیمت کل
ویلا شمال
خرید و فروش

خرید ویلا در نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

فلاح

7 ماه پیش

600,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

7 ماه پیش

خرید و فروش
950,000,000تومان/قیمت کل
ویلا نوشهر
خرید و فروش

خرید ویلا نوشهر جنگلی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

فلاح

7 ماه پیش

950,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

7 ماه پیش

خرید و فروش
480,000,000تومان/قیمت کل
ویلا رویان
خرید و فروش

فروش ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

فلاح

7 ماه پیش

480,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

7 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
2,000,000,000تومان/قیمت کل
ویلا نوشهر
خرید و فروش فروش فوری

ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

فلاح

8 ماه پیش

2,000,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

8 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
86,000,000تومان/کلید تحویل
ویلا چمستان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 145

ویلا

فلاح

8 ماه پیش

86,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 145

ویلا

8 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش
190,000,000تومان/کلید تحویل
خرید ویلا
خرید و فروش

خرید ویلا نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

فلاح

8 ماه پیش

190,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

8 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
3,800,000,000تومان/قیمت کل
ویلا رویان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا رویان جنگلی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

فلاح

8 ماه پیش

3,800,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

8 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
290,000,000تومان/قیمت کل
ویلا چمستان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

فلاح

8 ماه پیش

290,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

8 ماه پیش

خرید و فروش
183,000,000تومان/کلید تحویل
ویلا رویان
خرید و فروش

ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 225

ویلا

فلاح

8 ماه پیش

183,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 225

ویلا

8 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
900,000,000تومان/قیمت کل
ویلا نوشهر
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

فلاح

8 ماه پیش

900,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

8 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
250,000,000تومان/قیمت کل
ویلا ایزدشهر
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا ایزدشهر

ایزدشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

فلاح

8 ماه پیش

250,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

8 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,500,000,000تومان/قیمت کل
ویلا رویان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

فلاح

8 ماه پیش

1,500,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

8 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
113,000,000تومان/کلید تحویل
ویلا شمال
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

فلاح

8 ماه پیش

113,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

8 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
73,000,000تومان/کلید تحویل
ویلا چمستان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

فلاح

8 ماه پیش

73,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

8 ماه پیش

خرید و فروش
183,000,000تومان/کلید تحویل
ویلا چمستان
خرید و فروش

خرید ویلا نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

فلاح

8 ماه پیش

183,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

8 ماه پیش

خرید و فروش
460,000,000تومان/قیمت کل
ویلا رویان
خرید و فروش

خرید ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

فلاح

8 ماه پیش

460,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

8 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
550,000,000تومان/قیمت کل
ویلا رویان
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

فلاح

8 ماه پیش

550,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

8 ماه پیش

خرید و فروش
350,000,000تومان/قیمت کل
ویلا رویان
خرید و فروش

فروش ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

فلاح

8 ماه پیش

350,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

8 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
650,000,000تومان/قیمت کل
ویلا رویان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا رویان فول مبله

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

فلاح

8 ماه پیش

650,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

8 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش
146,000,000تومان/پیش پرداخت
ویلا ایزدشهر
خرید و فروش

ویلا ایزدشهر جاده جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

فلاح

8 ماه پیش

146,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

8 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش
116,000,000تومان/کلید تحویل
ویلا چمستان
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

فلاح

8 ماه پیش

116,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

8 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,300,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

فلاح

8 ماه پیش

1,300,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

8 ماه پیش

خرید و فروش
1,200,000,000تومان/قیمت کل
ویلا رویان
خرید و فروش

خرید ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 370

ویلا

فلاح

8 ماه پیش

1,200,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 370

ویلا

8 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
123,000,000تومان/کلید تحویل
ویلا باغ شمال
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا باغ

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

فلاح

8 ماه پیش

123,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

8 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
850,000,000تومان/قیمت کل
ویلا رویان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا رویان استخردار

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 190

ویلا

فلاح

8 ماه پیش

850,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 190

ویلا

8 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
600,000,000تومان/قیمت کل
ویلا چمستان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا استخردار

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

فلاح

8 ماه پیش

600,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

8 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش فروش اقساطی
1,800,000,000تومان/قیمت کل
ویلا نوشهر
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شهرکی نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 600

ویلا

فلاح

8 ماه پیش

1,800,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 5متر مربع: 600

ویلا

8 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
116,000,000تومان/کلید تحویل
ویلا چمستان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا باغ چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

فلاح

9 ماه پیش

116,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

9 ماه پیش

خرید و فروش
106,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا ارزان رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

فلاح

9 ماه پیش

106,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

9 ماه پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

فلاح

9 ماه پیش

300,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

9 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
185,000,000تومان/قیمت کل
ویلا محمودآباد
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا محمودآباد

محمودآباد، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

فلاح

9 ماه پیش

185,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

9 ماه پیش

خرید و فروش
83,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا شمال

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

فلاح

9 ماه پیش

83,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

9 ماه پیش

خرید و فروش
250,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا اقساطی رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

فلاح

9 ماه پیش

250,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

9 ماه پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا اقساطی نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 115

ویلا

فلاح

9 ماه پیش

100,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 115

ویلا

9 ماه پیش

خرید و فروش
176,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

فلاح

9 ماه پیش

176,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

9 ماه پیش

خرید و فروش
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا اقساطی رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 180

ویلا

فلاح

9 ماه پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 180

ویلا

9 ماه پیش

خرید و فروش
4,500,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

خرید ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

فلاح

9 ماه پیش

4,500,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

9 ماه پیش

خرید و فروش
380,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا در نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

فلاح

9 ماه پیش

380,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

9 ماه پیش

خرید و فروش
146,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا شمال

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

فلاح

9 ماه پیش

146,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

9 ماه پیش

خرید و فروش
126,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا در نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

فلاح

9 ماه پیش

126,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

9 ماه پیش

خرید و فروش
160,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا نمارومی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

فلاح

9 ماه پیش

160,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

9 ماه پیش

خرید و فروش
4,000,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

خرید ویلا لاکچری رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

فلاح

9 ماه پیش

4,000,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

9 ماه پیش

خرید و فروش
366,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا نوشهر لاکچری

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

فلاح

9 ماه پیش

366,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

9 ماه پیش

خرید و فروش
123,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا اقساطی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

فلاح

9 ماه پیش

123,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

9 ماه پیش

خرید و فروش
110,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

فلاح

9 ماه پیش

110,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

9 ماه پیش

خرید و فروش
190,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا در چلندر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

فلاح

9 ماه پیش

190,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

9 ماه پیش

خرید و فروش
233,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

فلاح

9 ماه پیش

233,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

9 ماه پیش

خرید و فروش
153,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا اقساطی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

فلاح

9 ماه پیش

153,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

9 ماه پیش

خرید و فروش
316,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا استخر دار رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

فلاح

9 ماه پیش

316,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

9 ماه پیش

خرید و فروش
83,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا شمال

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

فلاح

9 ماه پیش

83,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

9 ماه پیش

خرید و فروش
110,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا باغ در نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

فلاح

9 ماه پیش

110,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

9 ماه پیش

خرید و فروش
1,200,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

خرید ویلا سیسنگان

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 380

ویلا

فلاح

9 ماه پیش

1,200,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 380

ویلا

9 ماه پیش

خرید و فروش
86,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

فلاح

9 ماه پیش

86,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

9 ماه پیش

خرید و فروش
326,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

فلاح

9 ماه پیش

326,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

9 ماه پیش

خرید و فروش
96,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

فلاح

9 ماه پیش

96,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

9 ماه پیش

خرید و فروش
320,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

خرید ویلا در رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 180

ویلا

فلاح

10 ماه پیش

320,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 180

ویلا

10 ماه پیش

خرید و فروش
400,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

فلاح

10 ماه پیش

400,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

10 ماه پیش

خرید و فروش
50,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

فلاح

10 ماه پیش

50,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

10 ماه پیش

خرید و فروش
140,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

فلاح

10 ماه پیش

140,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

10 ماه پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا ارزان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

فلاح

10 ماه پیش

100,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

10 ماه پیش

خرید و فروش
4,000,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا شهرک برند

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

فلاح

10 ماه پیش

4,000,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

10 ماه پیش

خرید و فروش
2,000,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

فلاح

10 ماه پیش

2,000,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

10 ماه پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا اقساطی شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

فلاح

10 ماه پیش

100,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

10 ماه پیش

خرید و فروش
266,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا نوشهر لوکس

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

فلاح

10 ماه پیش

266,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

10 ماه پیش

خرید و فروش
166,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا نمارومی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

فلاح

10 ماه پیش

166,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

10 ماه پیش

خرید و فروش
440,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

خرید ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

فلاح

10 ماه پیش

440,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

10 ماه پیش

خرید و فروش
2,700,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

خرید ویلا لوکس و لاکچری

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 420

ویلا

فلاح

10 ماه پیش

2,700,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 420

ویلا

10 ماه پیش

خرید و فروش
750,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا سوپرلوکس رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

فلاح

10 ماه پیش

750,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

10 ماه پیش

خرید و فروش
800,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

خرید ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

فلاح

10 ماه پیش

800,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

10 ماه پیش

خرید و فروش
90,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا ارزان نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

فلاح

10 ماه پیش

90,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

10 ماه پیش

خرید و فروش
2,500,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا سوپرلوکس نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

فلاح

10 ماه پیش

2,500,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

10 ماه پیش

خرید و فروش
76,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا فلت جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

فلاح

10 ماه پیش

76,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

10 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش
5,300,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

خرید ویلا لاکچری ساحلی نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

فلاح

10 ماه پیش

5,300,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

10 ماه پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا ارزان جنگلی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

فلاح

10 ماه پیش

100,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

10 ماه پیش

خرید و فروش
83,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

فلاح

10 ماه پیش

83,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

10 ماه پیش

خرید و فروش
88,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا مبله استخردار

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 170

ویلا

فلاح

10 ماه پیش

88,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 170

ویلا

10 ماه پیش

خرید و فروش
36,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا چمستان با اقساط بلندمدت

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

فلاح

10 ماه پیش

36,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

10 ماه پیش

خرید و فروش
183,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

فلاح

10 ماه پیش

183,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

10 ماه پیش

خرید و فروش
83,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

فلاح

10 ماه پیش

83,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

10 ماه پیش

خرید و فروش
123,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا اقساطی نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

فلاح

10 ماه پیش

123,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

10 ماه پیش

خرید و فروش
123,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا شهرکی رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

فلاح

10 ماه پیش

123,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

10 ماه پیش

خرید و فروش
43,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید و فروش ویلا زیر قیمت

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

فلاح

10 ماه پیش

43,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

10 ماه پیش

خرید و فروش
93,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا در نور شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

فلاح

10 ماه پیش

93,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

10 ماه پیش

خرید و فروش
80,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا در نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

فلاح

10 ماه پیش

80,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

10 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
53,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در نور اقساطی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

فلاح

10 ماه پیش

53,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

10 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
166,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا باغ لوکس

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

فلاح

11 ماه پیش

166,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

11 ماه پیش

خرید و فروش
48,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا ارزان چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

فلاح

11 ماه پیش

48,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

11 ماه پیش

خرید و فروش
186,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا اقساط نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

فلاح

11 ماه پیش

186,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

11 ماه پیش

خرید و فروش
56,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

فلاح

11 ماه پیش

56,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

11 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
153,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

فلاح

11 ماه پیش

153,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

11 ماه پیش

خرید و فروش
90,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا جنگلی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 170

ویلا

فلاح

11 ماه پیش

90,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 170

ویلا

11 ماه پیش

خرید و فروش
60,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید و فروش ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 115

ویلا

فلاح

11 ماه پیش

60,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 115

ویلا

11 ماه پیش

خرید و فروش
106,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا ارزان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

فلاح

11 ماه پیش

106,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

11 ماه پیش

خرید و فروش
96,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید و فروش ویلا اقساطی شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

فلاح

11 ماه پیش

96,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

11 ماه پیش

خرید و فروش
110,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

خرید ویلا زیر قیمت

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

فلاح

11 ماه پیش

110,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

11 ماه پیش

خرید و فروش
45,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا ارزان چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

فلاح

11 ماه پیش

45,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

11 ماه پیش

خرید و فروش
63,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا جسبیده به جنگل

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

فلاح

11 ماه پیش

63,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

11 ماه پیش

خرید و فروش
83,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا اقساطی شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 155

ویلا

فلاح

11 ماه پیش

83,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 155

ویلا

11 ماه پیش

خرید و فروش
90,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید وفروش ویلا جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

فلاح

11 ماه پیش

90,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

11 ماه پیش

خرید و فروش
116,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا شمال ارزان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

فلاح

11 ماه پیش

116,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

11 ماه پیش

خرید و فروش
2,500,000,000تومان/قیمت کل