حدود قیمت: از به

خانم کثیری

  خرید و فروش
  100,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا زیر قیمت چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  خانم کثیری

  2 ماه پیش

  100,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروش
  800,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا استخردار نوشهر

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  خانم کثیری

  2 ماه پیش

  800,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروش
  136,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  خانم کثیری

  9 ماه پیش

  136,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  9 ماه پیش

  ویژه
  خرید و فروش
  2,600,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروش

  خرید ویلا رویان

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 400

  ویلا

  خانم کثیری

  9 ماه پیش

  2,600,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 400

  ویلا

  9 ماه پیش

  ویژه
  خرید و فروش
  1,300,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروش

  خرید ویلا نوشهر

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 350

  ویلا

  خانم کثیری

  9 ماه پیش

  1,300,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 350

  ویلا

  9 ماه پیش

  خرید و فروش
  123,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  خانم کثیری

  9 ماه پیش

  123,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  9 ماه پیش

  خرید و فروش
  110,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  خانم کثیری

  9 ماه پیش

  110,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  9 ماه پیش

  خرید و فروش
  105,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا در نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  خانم کثیری

  9 ماه پیش

  105,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  9 ماه پیش

  خرید و فروش
  121,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا مبله چمستان

  چمستان

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  خانم کثیری

  9 ماه پیش

  121,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  9 ماه پیش

  خرید و فروش
  120,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا در نور

  نور

  تخت: 2متر مربع: 160

  ویلا

  خانم کثیری

  9 ماه پیش

  120,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 160

  ویلا

  9 ماه پیش

  خرید و فروش
  180,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  خانم کثیری

  9 ماه پیش

  180,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  9 ماه پیش

  خرید و فروش
  450,000,000تومان/قیمت کل
  ویلا نور
  خرید و فروش

  خرید ویلا نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 205

  ویلا

  خانم کثیری

  10 ماه پیش

  450,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 205

  ویلا

  10 ماه پیش

  خرید و فروش
  650,000,000تومان/قیمت کل
  خرید ویلا
  خرید و فروش

  خرید ویلا نوشهر

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  خانم کثیری

  10 ماه پیش

  650,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  10 ماه پیش

  خرید و فروش
  133,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا اقساطی شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 230

  ویلا

  خانم کثیری

  10 ماه پیش

  133,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 4متر مربع: 230

  ویلا

  10 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  133,000,000تومان/کلید تحویل
  ویلا چمستان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا چمستان

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  خانم کثیری

  10 ماه پیش

  133,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  10 ماه پیش

  خرید و فروش
  233,000,000تومان/کلید تحویل
  ویلا چمستان
  خرید و فروش

  خرید ویلا لوکس چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  خانم کثیری

  10 ماه پیش

  233,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  10 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  116,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  خانم کثیری

  10 ماه پیش

  116,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  10 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  690,000,000تومان/قیمت کل
  ویلا نوشهر
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شهرکی نوشهر

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 5متر مربع: 240

  ویلا

  خانم کثیری

  10 ماه پیش

  690,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 5متر مربع: 240

  ویلا

  10 ماه پیش

  ویژه
  خرید و فروشفروش اقساطی
  1,600,000,000تومان/قیمت کل
  ویلا باغ
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا باغ نوشهر

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  خانم کثیری

  10 ماه پیش

  1,600,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  10 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  1,200,000,000تومان/قیمت کل
  ویلا رویان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا رویان

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 280

  ویلا

  خانم کثیری

  10 ماه پیش

  1,200,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 280

  ویلا

  10 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  100,000,000تومان/کلید تحویل
  ویلا چمستان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا اقساطی

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  خانم کثیری

  10 ماه پیش

  100,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  10 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  216,000,000تومان/کلید تحویل
  ویلا شمال
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  خانم کثیری

  10 ماه پیش

  216,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  10 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  130,000,000تومان/کلید تحویل
  ویلا چمستان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا چمستان اقساطی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 170

  ویلا

  خانم کثیری

  10 ماه پیش

  130,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 170

  ویلا

  10 ماه پیش

  خرید و فروش
  130,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید ویلا
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 170

  ویلا

  خانم کثیری

  10 ماه پیش

  130,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 170

  ویلا

  10 ماه پیش

  خرید و فروش
  83,000,000تومان/کلید تحویل
  ویلا چمستان
  خرید و فروش

  خرید ویلا اقساطی چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 135

  ویلا

  خانم کثیری

  10 ماه پیش

  83,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 135

  ویلا

  10 ماه پیش

  خرید و فروش
  650,000,000تومان/قیمت کل
  ویلا نوشهر
  خرید و فروش

  ویلا نوشهر

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  خانم کثیری

  10 ماه پیش

  650,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  10 ماه پیش

  خرید و فروش
  90,000,000تومان/کلید تحویل
  ویلا چمستان
  خرید و فروش

  ویلا چمستان جنگلی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  خانم کثیری

  10 ماه پیش

  90,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  10 ماه پیش

  خرید و فروش
  600,000,000تومان/قیمت کل
  ویلا شمال
  خرید و فروش

  خرید ویلا در نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  خانم کثیری

  10 ماه پیش

  600,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  10 ماه پیش

  خرید و فروش
  950,000,000تومان/قیمت کل
  ویلا نوشهر
  خرید و فروش

  خرید ویلا نوشهر جنگلی

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 280

  ویلا

  خانم کثیری

  10 ماه پیش

  950,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 280

  ویلا

  10 ماه پیش

  خرید و فروش
  480,000,000تومان/قیمت کل
  ویلا رویان
  خرید و فروش

  فروش ویلا رویان

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  خانم کثیری

  10 ماه پیش

  480,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  10 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  2,000,000,000تومان/قیمت کل
  ویلا نوشهر
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا نوشهر

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 500

  ویلا

  خانم کثیری

  10 ماه پیش

  2,000,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 500

  ویلا

  10 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  86,000,000تومان/کلید تحویل
  ویلا چمستان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا اقساطی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 145

  ویلا

  خانم کثیری

  11 ماه پیش

  86,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 145

  ویلا

  11 ماه پیش

  ویژه
  خرید و فروش
  190,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید ویلا
  خرید و فروش

  خرید ویلا نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  خانم کثیری

  11 ماه پیش

  190,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  11 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  3,800,000,000تومان/قیمت کل
  ویلا رویان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا رویان جنگلی

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 500

  ویلا

  خانم کثیری

  11 ماه پیش

  3,800,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 500

  ویلا

  11 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  290,000,000تومان/قیمت کل
  ویلا چمستان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  خانم کثیری

  11 ماه پیش

  290,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  11 ماه پیش

  خرید و فروش
  183,000,000تومان/کلید تحویل
  ویلا رویان
  خرید و فروش

  ویلا رویان

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 225

  ویلا

  خانم کثیری

  11 ماه پیش

  183,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 225

  ویلا

  11 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  900,000,000تومان/قیمت کل
  ویلا نوشهر
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا نوشهر

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 270

  ویلا

  خانم کثیری

  11 ماه پیش

  900,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 270

  ویلا

  11 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  250,000,000تومان/قیمت کل
  ویلا ایزدشهر
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا ایزدشهر

  ایزدشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  خانم کثیری

  11 ماه پیش

  250,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  11 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  1,500,000,000تومان/قیمت کل
  ویلا رویان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا رویان

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 280

  ویلا

  خانم کثیری

  11 ماه پیش

  1,500,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 280

  ویلا

  11 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  113,000,000تومان/کلید تحویل
  ویلا شمال
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  خانم کثیری

  11 ماه پیش

  113,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  11 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  73,000,000تومان/کلید تحویل
  ویلا چمستان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  خانم کثیری

  11 ماه پیش

  73,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  11 ماه پیش

  خرید و فروش
  183,000,000تومان/کلید تحویل
  ویلا چمستان
  خرید و فروش

  خرید ویلا نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  خانم کثیری

  11 ماه پیش

  183,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  11 ماه پیش

  خرید و فروش
  460,000,000تومان/قیمت کل
  ویلا رویان
  خرید و فروش

  خرید ویلا رویان

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  خانم کثیری

  11 ماه پیش

  460,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  11 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  550,000,000تومان/قیمت کل
  ویلا رویان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا رویان

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  خانم کثیری

  11 ماه پیش

  550,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  11 ماه پیش

  خرید و فروش
  350,000,000تومان/قیمت کل
  ویلا رویان
  خرید و فروش

  فروش ویلا رویان

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  خانم کثیری

  11 ماه پیش

  350,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  11 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  650,000,000تومان/قیمت کل
  ویلا رویان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا رویان فول مبله

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  خانم کثیری

  11 ماه پیش

  650,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  11 ماه پیش

  ویژه
  خرید و فروش
  146,000,000تومان/پیش پرداخت
  ویلا ایزدشهر
  خرید و فروش

  ویلا ایزدشهر جاده جنگلی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  خانم کثیری

  11 ماه پیش

  146,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  11 ماه پیش

  ویژه
  خرید و فروش
  116,000,000تومان/کلید تحویل
  ویلا چمستان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  خانم کثیری

  11 ماه پیش

  116,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  11 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  1,300,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 5متر مربع: 400

  ویلا

  خانم کثیری

  11 ماه پیش

  1,300,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 5متر مربع: 400

  ویلا

  11 ماه پیش

  خرید و فروش
  1,200,000,000تومان/قیمت کل
  ویلا رویان
  خرید و فروش

  خرید ویلا رویان

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 370

  ویلا

  خانم کثیری

  11 ماه پیش

  1,200,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 370

  ویلا

  11 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  123,000,000تومان/کلید تحویل
  ویلا باغ شمال
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا باغ

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 90

  ویلا

  خانم کثیری

  11 ماه پیش

  123,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 90

  ویلا

  11 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  850,000,000تومان/قیمت کل
  ویلا رویان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا رویان استخردار

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 190

  ویلا

  خانم کثیری

  11 ماه پیش

  850,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 190

  ویلا

  11 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  600,000,000تومان/قیمت کل
  ویلا چمستان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا استخردار

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 600

  ویلا

  خانم کثیری

  11 ماه پیش

  600,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 600

  ویلا

  11 ماه پیش

  ویژه
  خرید و فروشفروش اقساطی
  1,800,000,000تومان/قیمت کل
  ویلا نوشهر
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شهرکی نوشهر

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 5متر مربع: 600

  ویلا

  خانم کثیری

  11 ماه پیش

  1,800,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 5متر مربع: 600

  ویلا

  11 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  116,000,000تومان/کلید تحویل
  ویلا چمستان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا باغ چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  خانم کثیری

  11 ماه پیش

  116,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  11 ماه پیش

  خرید و فروش
  106,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا ارزان رویان

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  خانم کثیری

  12 ماه پیش

  106,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  12 ماه پیش

  خرید و فروش
  300,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروش

  ویلا نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  خانم کثیری

  12 ماه پیش

  300,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  12 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  185,000,000تومان/قیمت کل
  ویلا محمودآباد
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا محمودآباد

  محمودآباد، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  خانم کثیری

  12 ماه پیش

  185,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  12 ماه پیش

  خرید و فروش
  83,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا شمال

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  خانم کثیری

  12 ماه پیش

  83,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  12 ماه پیش

  خرید و فروش
  250,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا اقساطی رویان

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 280

  ویلا

  خانم کثیری

  12 ماه پیش

  250,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 280

  ویلا

  12 ماه پیش

  خرید و فروش
  100,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا اقساطی نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 115

  ویلا

  خانم کثیری

  12 ماه پیش

  100,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 115

  ویلا

  12 ماه پیش

  خرید و فروش
  176,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  خانم کثیری

  12 ماه پیش

  176,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  12 ماه پیش

  خرید و فروش
  150,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا اقساطی رویان

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 180

  ویلا

  خانم کثیری

  12 ماه پیش

  150,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 180

  ویلا

  12 ماه پیش

  خرید و فروش
  4,500,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروش

  خرید ویلا نوشهر

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 5متر مربع: 400

  ویلا

  خانم کثیری

  12 ماه پیش

  4,500,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 5متر مربع: 400

  ویلا

  12 ماه پیش

  خرید و فروش
  380,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروش

  فروش ویلا در نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  خانم کثیری

  12 ماه پیش

  380,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  12 ماه پیش

  خرید و فروش
  146,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا شمال

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  خانم کثیری

  12 ماه پیش

  146,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  12 ماه پیش

  خرید و فروش
  126,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا در نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  خانم کثیری

  12 ماه پیش

  126,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  12 ماه پیش

  خرید و فروش
  160,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا نمارومی

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  خانم کثیری

  12 ماه پیش

  160,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  12 ماه پیش

  خرید و فروش
  4,000,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروش

  خرید ویلا لاکچری رویان

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 450

  ویلا

  خانم کثیری

  12 ماه پیش

  4,000,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 450

  ویلا

  12 ماه پیش

  خرید و فروش
  366,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا نوشهر لاکچری

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 280

  ویلا

  خانم کثیری

  12 ماه پیش

  366,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 4متر مربع: 280

  ویلا

  12 ماه پیش

  خرید و فروش
  123,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا اقساطی

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  خانم کثیری

  12 ماه پیش

  123,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  12 ماه پیش

  خرید و فروش
  110,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  خانم کثیری

  12 ماه پیش

  110,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  12 ماه پیش

  خرید و فروش
  190,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا در چلندر

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  خانم کثیری

  12 ماه پیش

  190,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  12 ماه پیش

  خرید و فروش
  233,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا نوشهر

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 230

  ویلا

  خانم کثیری

  12 ماه پیش

  233,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 4متر مربع: 230

  ویلا

  12 ماه پیش

  خرید و فروش
  153,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا اقساطی

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 230

  ویلا

  خانم کثیری

  12 ماه پیش

  153,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 4متر مربع: 230

  ویلا

  12 ماه پیش

  خرید و فروش
  316,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا استخر دار رویان

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 280

  ویلا

  خانم کثیری

  1 سال پیش

  316,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 280

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروش
  83,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا شمال

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  خانم کثیری

  1 سال پیش

  83,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروش
  110,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا باغ در نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  خانم کثیری

  1 سال پیش

  110,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروش
  1,200,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروش

  خرید ویلا سیسنگان

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 380

  ویلا

  خانم کثیری

  1 سال پیش

  1,200,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 380

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروش
  86,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  خانم کثیری

  1 سال پیش

  86,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروش
  326,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا رویان

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  خانم کثیری

  1 سال پیش

  326,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروش
  96,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان جنگلی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  خانم کثیری

  1 سال پیش

  96,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروش
  320,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروش

  خرید ویلا در رویان

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 180

  ویلا

  خانم کثیری

  1 سال پیش

  320,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 2متر مربع: 180

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروش
  400,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا در نوشهر

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 350

  ویلا

  خانم کثیری

  1 سال پیش

  400,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 4متر مربع: 350

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروش
  50,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 90

  ویلا

  خانم کثیری

  1 سال پیش

  50,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 90

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروش
  140,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  خانم کثیری

  1 سال پیش

  140,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروش
  100,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا ارزان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  خانم کثیری

  1 سال پیش

  100,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروش
  4,000,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا شهرک برند

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 600

  ویلا

  خانم کثیری

  1 سال پیش

  4,000,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 4متر مربع: 600

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروش
  2,000,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروش

  خرید ویلا در نوشهر

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 450

  ویلا

  خانم کثیری

  1 سال پیش

  2,000,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 450

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروش
  100,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا اقساطی شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  خانم کثیری

  1 سال پیش

  100,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروش
  266,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا نوشهر لوکس

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 230

  ویلا

  خانم کثیری

  1 سال پیش

  266,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 230

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروش
  166,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا نمارومی چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  خانم کثیری

  1 سال پیش

  166,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروش
  440,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروش

  خرید ویلا رویان

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  خانم کثیری

  1 سال پیش

  440,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروش
  2,700,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروش

  خرید ویلا لوکس و لاکچری

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 420

  ویلا

  خانم کثیری

  1 سال پیش

  2,700,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 420

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروش
  750,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروش

  ویلا سوپرلوکس رویان

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 260

  ویلا

  خانم کثیری

  1 سال پیش

  750,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 260

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروش
  800,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروش

  خرید ویلا نوشهر

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  خانم کثیری

  1 سال پیش

  800,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروش
  90,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا ارزان نوشهر

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  خانم کثیری

  1 سال پیش

  90,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروش
  2,500,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروش

  ویلا سوپرلوکس نوشهر

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 5متر مربع: 500

  ویلا

  خانم کثیری

  1 سال پیش

  2,500,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 5متر مربع: 500

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروش
  76,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا فلت جنگلی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  خانم کثیری

  1 سال پیش

  76,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  1 سال پیش

  ویژه
  خرید و فروش
  5,300,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروش

  خرید ویلا لاکچری ساحلی نوشهر

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 450

  ویلا

  خانم کثیری

  1 سال پیش

  5,300,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 450

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروش
  100,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا ارزان جنگلی

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  خانم کثیری

  1 سال پیش

  100,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروش
  83,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا جنگلی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 160

  ویلا

  خانم کثیری

  1 سال پیش

  83,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 160

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروش
  88,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا مبله استخردار

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 170

  ویلا

  خانم کثیری

  1 سال پیش

  88,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 170

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروش
  36,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا چمستان با اقساط بلندمدت

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 90

  ویلا

  خانم کثیری

  1 سال پیش

  36,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 90

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروش
  183,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا نوشهر

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  خانم کثیری

  1 سال پیش

  183,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروش
  83,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 160

  ویلا

  خانم کثیری

  1 سال پیش

  83,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 160

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروش
  123,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا اقساطی نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  خانم کثیری

  1 سال پیش

  123,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروش
  123,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا شهرکی رویان

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  خانم کثیری

  1 سال پیش

  123,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروش
  43,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید و فروش ویلا زیر قیمت

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  خانم کثیری

  1 سال پیش

  43,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروش
  93,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا در نور شهرکی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  خانم کثیری

  1 سال پیش

  93,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروش
  80,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا در نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  خانم کثیری

  1 سال پیش

  80,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  53,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در نور اقساطی

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 90

  ویلا

  خانم کثیری

  1 سال پیش

  53,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 90

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  166,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا باغ لوکس

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  خانم کثیری

  1 سال پیش

  166,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروش
  48,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا ارزان چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  خانم کثیری

  1 سال پیش

  48,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروش
  186,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا اقساط نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  خانم کثیری

  1 سال پیش

  186,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروش
  56,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  خانم کثیری

  1 سال پیش

  56,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  153,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا رویان

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  خانم کثیری

  1 سال پیش

  153,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروش
  90,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا جنگلی چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 170

  ویلا

  خانم کثیری

  1 سال پیش

  90,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 170

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروش
  60,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید و فروش ویلا شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 115

  ویلا

  خانم کثیری

  1 سال پیش

  60,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 115

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروش
  106,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا ارزان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 160

  ویلا

  خانم کثیری

  1 سال پیش

  106,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 160

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروش
  96,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید و فروش ویلا اقساطی شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  خانم کثیری

  1 سال پیش

  96,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروش
  110,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروش

  خرید ویلا زیر قیمت

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  خانم کثیری

  1 سال پیش

  110,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروش
  45,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا ارزان چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  خانم کثیری

  1 سال پیش

  45,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروش
  63,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا جسبیده به جنگل

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  خانم کثیری

  1 سال پیش

  63,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروش
  83,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا اقساطی شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 155

  ویلا

  خانم کثیری

  1 سال پیش

  83,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 155

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروش
  90,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید وفروش ویلا جنگلی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 160

  ویلا

  خانم کثیری

  1 سال پیش

  90,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 160

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروش
  116,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا شمال ارزان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  خانم کثیری

  1 سال پیش

  116,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروش
  2,500,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروش

  خرید ویلا لوکس نوشهر

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 530

  ویلا

  خانم کثیری

  1 سال پیش

  2,500,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 530

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروش
  113,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا استخردار نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  خانم کثیری

  1 سال پیش

  113,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروش
  200,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید و فروش ویلا اقساطی

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  خانم کثیری

  1 سال پیش

  200,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروش
  180,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروش

  خرید ویلا شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 145

  ویلا

  خانم کثیری

  1 سال پیش

  180,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 145

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروش
  380,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروش

  خرید و فروش ویلا اقساطی

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  خانم کثیری

  1 سال پیش

  380,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروش
  166,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا ونوش

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 245

  ویلا

  خانم کثیری

  1 سال پیش

  166,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 4متر مربع: 245

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروش
  53,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا اقساطی شمال

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  خانم کثیری

  1 سال پیش

  53,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروش
  60,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  فروش ویلا اقساطی نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  خانم کثیری

  1 سال پیش

  60,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروش
  80,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا جنگلی اقساطی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  خانم کثیری

  1 سال پیش

  80,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروش
  73,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا شهرکی شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 135

  ویلا

  خانم کثیری

  1 سال پیش

  73,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 135

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروش
  550,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروش

  خرید و فروش ویلاباغ نمارومی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  خانم کثیری

  1 سال پیش

  550,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروش
  480,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروش

  خرید ویلا نمارومی نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 240

  ویلا

  خانم کثیری

  1 سال پیش

  480,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 240

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروش
  500,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروش

  خرید ویلا باغ اقساطی جنگلی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  خانم کثیری

  1 سال پیش

  500,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروش
  179,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا استخر دار رویان

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  خانم کثیری

  1 سال پیش

  179,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروش
  500,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروش

  کاخ ویلا شمال اقساطی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا