حدود قیمت: از به

جواهری

کارشناس ارشد مهندس نرم افزار

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در چمستان

  متر مربع: 120

  ویلا

  جواهری

  15 ساعت پیش

  300,000,000تومان

  متر مربع: 120

  ویلا

  15 ساعت پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  500,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در چمستان

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  جواهری

  22 ساعت پیش

  500,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  22 ساعت پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  350,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در چمستان

  متر مربع: 140

  ویلا

  جواهری

  23 ساعت پیش

  350,000,000تومان

  متر مربع: 140

  ویلا

  23 ساعت پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  500,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در چمستان

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  جواهری

  23 ساعت پیش

  500,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  23 ساعت پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  350,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در چمستان

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  جواهری

  1 روز پیش

  350,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  1 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  500,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در چمستان

  متر مربع: 130

  ویلا

  جواهری

  1 روز پیش

  500,000,000تومان

  متر مربع: 130

  ویلا

  1 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  350,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در چمستان

  متر مربع: 120

  ویلا

  جواهری

  2 روز پیش

  350,000,000تومان

  متر مربع: 120

  ویلا

  2 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  600,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در چمستان

  متر مربع: 220

  ویلا

  جواهری

  2 روز پیش

  600,000,000تومان

  متر مربع: 220

  ویلا

  2 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  450,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ملک در چمستان

  تخت: 2متر مربع: 200

  ویلا

  جواهری

  2 روز پیش

  450,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 200

  ویلا

  2 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  500,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در چمستان

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  جواهری

  2 روز پیش

  500,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  2 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  350,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در چمستان

  تخت: 3متر مربع: 120

  ویلا

  جواهری

  2 روز پیش

  350,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 120

  ویلا

  2 روز پیش

  رهن و اجارهفروش فوری
  400,000,000تومان
  رهن و اجارهفروش فوری

  خرید ویلا در چمستان

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  جواهری

  3 روز پیش

  400,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  3 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  700,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا چمستان

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  جواهری

  3 روز پیش

  700,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  3 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  550,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در چمستان

  تخت: 3متر مربع: 120

  ویلا

  جواهری

  3 روز پیش

  550,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 120

  ویلا

  3 روز پیش

  رهن و اجارهفروش فوری
  350,000,000تومان
  رهن و اجارهفروش فوری

  خرید ویلا در چمستان

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  جواهری

  3 روز پیش

  350,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  3 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  350,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در چمستان

  تخت: 3متر مربع: 120

  ویلا

  جواهری

  3 روز پیش

  350,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 120

  ویلا

  3 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  300,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در چمستان

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  جواهری

  4 روز پیش

  300,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  4 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  500,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا رویان

  متر مربع: 200

  ویلا

  جواهری

  4 روز پیش

  500,000,000تومان/پیش پرداخت

  متر مربع: 200

  ویلا

  4 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  500,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در چمستان

  متر مربع: 200

  ویلا

  جواهری

  4 روز پیش

  500,000,000تومان/پیش پرداخت

  متر مربع: 200

  ویلا

  4 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  380,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در چمستلن

  متر مربع: 140

  ویلا

  جواهری

  4 روز پیش

  380,000,000تومان

  متر مربع: 140

  ویلا

  4 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  170,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا چمستان اقساطی

  متر مربع: 150

  ویلا

  جواهری

  5 روز پیش

  170,000,000تومان/پیش پرداخت

  متر مربع: 150

  ویلا

  5 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  360,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا چمستان اقساطی

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  جواهری

  5 روز پیش

  360,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  5 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  170,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا چمستان اقساطی

  متر مربع: 110

  ویلا

  جواهری

  5 روز پیش

  170,000,000تومان

  متر مربع: 110

  ویلا

  5 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  550,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا چمستان اقساطی

  تخت: 3متر مربع: 260

  ویلا

  جواهری

  5 روز پیش

  550,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 260

  ویلا

  5 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  2,000,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلاچمستان اقساطی

  تخت: 4متر مربع: 450

  ویلا

  جواهری

  5 روز پیش

  2,000,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 450

  ویلا

  5 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  400,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا رویان اقساطی

  متر مربع: 115

  ویلا

  جواهری

  5 روز پیش

  400,000,000تومان

  متر مربع: 115

  ویلا

  5 روز پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  250,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا چمستان اقساطی

  ویلا

  جواهری

  1 هفته پیش

  250,000,000تومان/پیش پرداخت

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  250,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا چمستان اقساطی

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  جواهری

  1 هفته پیش

  250,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  150,000,000تومان/09115769004
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا چمستان اقساطی

  متر مربع: 90

  ویلا

  جواهری

  1 هفته پیش

  150,000,000تومان/09115769004

  متر مربع: 90

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  250,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا چمستان فروش فوری

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  جواهری

  1 هفته پیش

  250,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  300,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا اقساطی چمستان

  تخت: 3متر مربع: 120

  ویلا

  جواهری

  1 هفته پیش

  300,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 120

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  580,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا اقساطی چمستان

  متر مربع: 140

  ویلا

  جواهری

  1 هفته پیش

  580,000,000تومان

  متر مربع: 140

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  250,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا شمال اقساطی

  متر مربع: 130

  ویلا

  جواهری

  1 هفته پیش

  250,000,000تومان/پیش پرداخت

  متر مربع: 130

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  215,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا چمستان اقساطی

  تخت: 2متر مربع: 230

  ویلا

  جواهری

  1 هفته پیش

  215,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 230

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  250,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا اقساطی چمستان

  تخت: 3متر مربع: 120

  ویلا

  جواهری

  1 هفته پیش

  250,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 120

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  250,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا جمستان اقساطی

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  جواهری

  1 هفته پیش

  250,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  350,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا شمال اقساطی

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  جواهری

  1 هفته پیش

  350,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  300,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا شمال اقساطی

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  جواهری

  1 هفته پیش

  300,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  350,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شمال اقساطی

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  جواهری

  1 هفته پیش

  350,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  390,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا شمال اقساطی

  متر مربع: 120

  ویلا

  جواهری

  1 هفته پیش

  390,000,000تومان

  متر مربع: 120

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا چمستان اقساطی

  متر مربع: 200

  ویلا

  جواهری

  2 هفته پیش

  300,000,000تومان

  متر مربع: 200

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شمال اقساطی

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  جواهری

  2 هفته پیش

  300,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  350,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا اقساطی جمستان

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  جواهری

  2 هفته پیش

  350,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  700,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا چمستان اقساطی

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  جواهری

  2 هفته پیش

  700,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  700,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا نوشهر

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  جواهری

  2 هفته پیش

  700,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  500,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا چمستان اقساطی

  تخت: 3متر مربع: 320

  ویلا

  جواهری

  2 هفته پیش

  500,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 320

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  400,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا شمال اقساطی

  تخت: 3متر مربع: 400

  ویلا

  جواهری

  2 هفته پیش

  400,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 400

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  450,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا چمستان اقساطی

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  جواهری

  2 هفته پیش

  450,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  320,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا چمستان

  تخت: 3متر مربع: 115

  ویلا

  جواهری

  2 هفته پیش

  320,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 115

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  500,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا اقساطی چمستان

  تخت: 3متر مربع: 120

  ویلا

  جواهری

  2 هفته پیش

  500,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 120

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  500,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا اقساطی چمستان

  تخت: 3متر مربع: 120

  ویلا

  جواهری

  2 هفته پیش

  500,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 120

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  300,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا شمال

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  جواهری

  2 هفته پیش

  300,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  550,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا شمال

  تخت: 3متر مربع: 230

  ویلا

  جواهری

  2 هفته پیش

  550,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 230

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  500,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شمال

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  جواهری

  2 هفته پیش

  500,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  350,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا شمال

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  جواهری

  2 هفته پیش

  350,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  600,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا شمال

  متر مربع: 290

  ویلا

  جواهری

  2 هفته پیش

  600,000,000تومان

  متر مربع: 290

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  650,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شمال

  تخت: 3متر مربع: 230

  ویلا

  جواهری

  2 هفته پیش

  650,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 230

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  350,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا چمستان

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  جواهری

  2 هفته پیش

  350,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  330,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا شمال

  متر مربع: 120

  ویلا

  جواهری

  2 هفته پیش

  330,000,000تومان

  متر مربع: 120

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  350,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا شمال

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  جواهری

  2 هفته پیش

  350,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  350,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا چمستان

  متر مربع: 140

  ویلا

  جواهری

  2 هفته پیش

  350,000,000تومان

  متر مربع: 140

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  600,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا شمال

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  جواهری

  2 هفته پیش

  600,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  400,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا مازندران

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  جواهری

  2 هفته پیش

  400,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  450,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا جنگلی زیر قیمت

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  جواهری

  2 هفته پیش

  450,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  880,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا مازندران زیر قیمت

  متر مربع: 330

  ویلا

  جواهری

  2 هفته پیش

  880,000,000تومان

  متر مربع: 330

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  400,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا شمال

  تخت: 2متر مربع: 115

  ویلا

  جواهری

  2 هفته پیش

  400,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 115

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا جنگلی

  تخت: 2متر مربع: 90

  ویلا

  جواهری

  2 هفته پیش

  300,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 90

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  350,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا 500 متری مازندران

  تخت: 2متر مربع: 200

  ویلا

  جواهری

  2 هفته پیش

  350,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 200

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  500,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ملک مازندران

  تخت: 2متر مربع: 240

  ویلا

  جواهری

  2 هفته پیش

  500,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 240

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  250,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا شمال

  متر مربع: 130

  ویلا

  جواهری

  2 هفته پیش

  250,000,000تومان/پیش پرداخت

  متر مربع: 130

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  250,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا شمال

  متر مربع: 160

  ویلا

  جواهری

  2 هفته پیش

  250,000,000تومان/پیش پرداخت

  متر مربع: 160

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  580,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا شمال

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  جواهری

  2 هفته پیش

  580,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  400,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا مازندران

  تخت: 2متر مربع: 200

  ویلا

  جواهری

  2 هفته پیش

  400,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 200

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  400,000,000تومان/کلیدتحویل 
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا شمال

  متر مربع: 160

  ویلا

  جواهری

  2 هفته پیش

  400,000,000تومان/کلیدتحویل 

  متر مربع: 160

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  300,000,000تومان/کلیدتحویل 
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا شمال

  متر مربع: 140

  ویلا

  جواهری

  2 هفته پیش

  300,000,000تومان/کلیدتحویل 

  متر مربع: 140

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  800,000,000تومان/کلیدتحویل 
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا لوکس شمال

  تخت: 4متر مربع: 480

  ویلا

  جواهری

  2 هفته پیش

  800,000,000تومان/کلیدتحویل 

  تخت: 4متر مربع: 480

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  400,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا مازندران

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  جواهری

  2 هفته پیش

  400,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  500,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا lhcknvhk

  تخت: 2متر مربع: 125

  ویلا

  جواهری

  2 هفته پیش

  500,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 125

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  250,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا اقساطی چمستان

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  جواهری

  2 هفته پیش

  250,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  250,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا شمال

  متر مربع: 120

  ویلا

  جواهری

  2 هفته پیش

  250,000,000تومان

  متر مربع: 120

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شمال

  متر مربع: 80

  ویلا

  جواهری

  2 هفته پیش

  200,000,000تومان/پیش پرداخت

  متر مربع: 80

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  400,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا اقساطی جمستان

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  جواهری

  2 هفته پیش

  400,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  400,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا جنگلی

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  جواهری

  2 هفته پیش

  400,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  240,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا 150 متری چمستان

  متر مربع: 80

  ویلا

  جواهری

  2 هفته پیش

  240,000,000تومان

  متر مربع: 80

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  400,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا شمال

  تخت: 2متر مربع: 160

  ویلا

  جواهری

  2 هفته پیش

  400,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 160

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  300,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا جنگلی

  متر مربع: 130

  ویلا

  جواهری

  2 هفته پیش

  300,000,000تومان

  متر مربع: 130

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  400,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  جواهری

  2 هفته پیش

  400,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  300,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا جنگلی

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  جواهری

  2 هفته پیش

  300,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  4,000,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا جنگلی با قیمت عالی

  متر مربع: 200

  ویلا

  جواهری

  2 هفته پیش

  4,000,000,000تومان

  متر مربع: 200

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  400,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا شمال

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  جواهری

  3 هفته پیش

  400,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  400,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا شمال

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  جواهری

  3 هفته پیش

  400,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  300,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا شمال

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  جواهری

  3 هفته پیش

  300,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  300,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا شمال

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  جواهری

  3 هفته پیش

  300,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  250,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شمال

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  جواهری

  3 هفته پیش

  250,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  250,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  متر مربع: 130

  ویلا

  جواهری

  3 هفته پیش

  250,000,000تومان

  متر مربع: 130

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  350,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا شمال

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  جواهری

  3 هفته پیش

  350,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  200,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا 400 متری در چمستان

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  جواهری

  3 هفته پیش

  200,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  300,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا جنگلی فروش فوری

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  جواهری

  3 هفته پیش

  300,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  300,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا250 متری در چمستان

  متر مربع: 140

  ویلا

  جواهری

  3 هفته پیش

  300,000,000تومان

  متر مربع: 140

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  300,000,000تومان

  متر مربع: 120

  ویلا

  جواهری

  3 هفته پیش

  300,000,000تومان

  متر مربع: 120

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  300,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا شهرکی 400 متری

  تخت: 4متر مربع: 140

  ویلا

  جواهری

  3 هفته پیش

  300,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 140

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  800,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا 900 متری فروش فوری

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  جواهری

  3 هفته پیش

  800,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  200,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا اقساطی جمستان

  متر مربع: 100

  ویلا

  جواهری

  3 هفته پیش

  200,000,000تومان

  متر مربع: 100

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  800,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا لوکس

  تخت: 2متر مربع: 270

  ویلا

  جواهری

  3 هفته پیش

  800,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 270

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  200,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا باغ چمستان

  متر مربع: 140

  ویلا

  جواهری

  3 هفته پیش

  200,000,000تومان/پیش پرداخت

  متر مربع: 140

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  350,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا جنگی 240 متر با الاچیق

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  جواهری

  3 هفته پیش

  350,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  100,000,000تومان/پیش

  متر مربع: 80

  ویلا

  جواهری

  3 هفته پیش

  100,000,000تومان/پیش

  متر مربع: 80

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  580,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا جنگلی با قیمت عالی

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  جواهری

  3 هفته پیش

  580,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  300,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا نما سنگی

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  جواهری

  3 هفته پیش

  300,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  260,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا فلت ۲۰۰ متری

  متر مربع: 100

  ویلا

  جواهری

  3 هفته پیش

  260,000,000تومان

  متر مربع: 100

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  800,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال رویان ۹۰۰ متر

  متر مربع: 140

  ویلا

  جواهری

  3 هفته پیش

  800,000,000تومان

  متر مربع: 140

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  100,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا جنگلی فروش فوری

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  جواهری

  3 هفته پیش

  100,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  3,000,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا جنگلی فر.ش فوری

  تخت: 3متر مربع: 100

  ویلا

  جواهری

  3 هفته پیش

  3,000,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 100

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  1,600,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا رویان موقعیت ویژه

  تخت: 3متر مربع: 280

  ویلا

  جواهری

  3 هفته پیش

  1,600,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 280

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  290,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا جنگلی با قیمت عالی

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  جواهری

  3 هفته پیش

  290,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  400,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا جنگلی فروش فوری

  متر مربع: 115

  ویلا

  جواهری

  3 هفته پیش

  400,000,000تومان

  متر مربع: 115

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  500,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  فروش ویلا جنگلی در مازندران

  متر مربع: 350

  ویلا

  جواهری

  3 هفته پیش

  500,000,000تومان

  متر مربع: 350

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  4,000,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا جنگلی با قیمت عالی

  متر مربع: 700

  ویلا

  جواهری

  3 هفته پیش

  4,000,000,000تومان

  متر مربع: 700

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  800,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  جواهری

  3 هفته پیش

  800,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  450,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ملک جنگلی با قیمت استثنایی

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  جواهری

  3 هفته پیش

  450,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  400,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  350 متر ویلا جنگلی شهر رویان

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  جواهری

  3 هفته پیش

  400,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  400,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا جنگلی فروش فوری

  متر مربع: 140

  ویلا

  جواهری

  3 هفته پیش

  400,000,000تومان

  متر مربع: 140

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  3,000,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا رویان 250 متری

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  جواهری

  3 هفته پیش

  3,000,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا جنگلی با قیمت عالی

  متر مربع: 160

  ویلا

  جواهری

  3 هفته پیش

  300,000,000تومان

  متر مربع: 160

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  400,000,000تومان

  متر مربع: 400

  ویلا

  جواهری

  3 هفته پیش

  400,000,000تومان

  متر مربع: 400

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  400,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا جنگلی 600 متری

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  جواهری

  3 هفته پیش

  400,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  250,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا جنگلی فروش فوری

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  جواهری

  3 هفته پیش

  250,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  2,000,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ملک جنگلی با موقعیت عالی

  تخت: 4متر مربع: 450

  ویلا

  جواهری

  3 هفته پیش

  2,000,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 450

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  280,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا دوبلکس فروش فوری

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  جواهری

  3 هفته پیش

  280,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  350,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا جنگلی با قیمت عالی

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  جواهری

  3 هفته پیش

  350,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  300,000,000تومان

  متر مربع: 100

  ویلا

  جواهری

  3 هفته پیش

  300,000,000تومان

  متر مربع: 100

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  400,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ملک جنگلی با قیمت استثنایی

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  جواهری

  4 هفته پیش

  400,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  4 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  550,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا رویان شهرکی

  تخت: 4متر مربع: 240

  ویلا

  جواهری

  4 هفته پیش

  550,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 240

  ویلا

  4 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  400,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا جنگلی 260 متر

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  جواهری

  4 هفته پیش

  400,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  4 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  800,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا نما سنگی

  تخت: 4متر مربع: 350

  ویلا

  جواهری

  4 هفته پیش

  800,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 350

  ویلا

  4 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  400,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا جنگلی رومی

  تخت: 2متر مربع: 180

  ویلا

  جواهری

  4 هفته پیش

  400,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 180

  ویلا

  4 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  250,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا جنگلی چمستان

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  جواهری

  4 هفته پیش

  250,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  4 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  800,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا جنگلی 500 متری

  تخت: 3متر مربع: 330

  ویلا

  جواهری

  4 هفته پیش

  800,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 330

  ویلا

  4 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  450,000,000تومان