حدود قیمت: از به

نواب

خرید و فروش
2,200,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 420

ویلا

نواب

17 ساعت پیش

2,200,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 420

ویلا

17 ساعت پیش

خرید و فروش
1,900,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

نواب

17 ساعت پیش

1,900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

17 ساعت پیش

خرید و فروش
1,500,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

نواب

17 ساعت پیش

1,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

17 ساعت پیش

خرید و فروش
1,900,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

17 ساعت پیش

1,900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

17 ساعت پیش

خرید و فروش
2,500,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

23 ساعت پیش

2,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

23 ساعت پیش

خرید و فروش
950,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

نواب

2 روز پیش

950,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش
700,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

نواب

3 روز پیش

700,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
800,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

نواب

3 روز پیش

800,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
5,000,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

نواب

3 روز پیش

5,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
700,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

نواب

4 روز پیش

700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش
500,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

نواب

5 روز پیش

500,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش
750,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

نواب

5 روز پیش

750,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش
2,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

نواب

5 روز پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش
1,800,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

پارک جنگلی سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

5 روز پیش

1,800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش
800,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

5 روز پیش

800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش
1,800,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

پارک جنگلی سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

نواب

5 روز پیش

1,800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش
3,500,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 6متر مربع: 1000

ویلا

نواب

6 روز پیش

3,500,000,000تومان

تخت: 6متر مربع: 1000

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروش
270,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

نواب

6 روز پیش

270,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروش
1,800,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

نواب

6 روز پیش

1,800,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروش
600,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

نواب

6 روز پیش

600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروش
600,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

نواب

2 هفته پیش

600,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
2,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

نواب

2 هفته پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
2,500,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا شمال

پارک جنگلی سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 360

ویلا

نواب

2 هفته پیش

2,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 360

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
270,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

نواب

2 هفته پیش

270,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
400,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

نواب

2 هفته پیش

400,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
3,800,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

نواب

2 هفته پیش

3,800,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
320,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

نواب

2 هفته پیش

320,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
850,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

نواب

2 هفته پیش

850,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
360,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

نواب

2 هفته پیش

360,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
1,500,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

نواب

2 هفته پیش

1,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
700,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

نواب

2 هفته پیش

700,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
3,200,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

نواب

2 هفته پیش

3,200,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
3,500,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 550

ویلا

نواب

2 هفته پیش

3,500,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 550

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
1,600,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

پارک جنگلی سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

نواب

2 هفته پیش

1,600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
500,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

نواب

2 هفته پیش

500,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
800,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

نواب

2 هفته پیش

800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
280,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

نواب

2 هفته پیش

280,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
1,800,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

2 هفته پیش

1,800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
5,500,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

نواب

2 هفته پیش

5,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
900,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

نواب

2 هفته پیش

900,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

نواب

2 هفته پیش

300,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
570,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

نواب

2 هفته پیش

570,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
500,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

نواب

2 هفته پیش

500,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
1,800,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 340

ویلا

نواب

3 هفته پیش

1,800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 340

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
2,500,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

نواب

3 هفته پیش

2,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
600,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

نواب

3 هفته پیش

600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
330,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

نواب

3 هفته پیش

330,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
2,000,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

3 هفته پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
600,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

نواب

3 هفته پیش

600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
280,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

نواب

3 هفته پیش

280,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
330,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

نواب

3 هفته پیش

330,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
1,500,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروش

ویلا نوشهر ساحلی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

نواب

3 هفته پیش

1,500,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
750,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

نواب

3 هفته پیش

750,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
1,400,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

نواب

3 هفته پیش

1,400,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
1,700,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

3 هفته پیش

1,700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
4,500,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا نوشهر

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

نواب

3 هفته پیش

4,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
330,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

نواب

3 هفته پیش

330,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
1,500,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

نواب

3 هفته پیش

1,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
320,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

نواب

3 هفته پیش

320,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

نواب

4 هفته پیش

300,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
780,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

نواب

4 هفته پیش

780,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
1,600,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

4 هفته پیش

1,600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
500,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

نواب

4 هفته پیش

500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
2,200,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

4 هفته پیش

2,200,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
850,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

نواب

4 هفته پیش

850,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
2,200,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

4 هفته پیش

2,200,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
450,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

نواب

4 هفته پیش

450,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

نواب

4 هفته پیش

300,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
1,900,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

1 ماه پیش

1,900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
1,500,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

1 ماه پیش

1,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
1,200,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

نواب

1 ماه پیش

1,200,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
1,600,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا سیسنگان شهرکی

پارک جنگلی سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

نواب

1 ماه پیش

1,600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
700,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

نواب

1 ماه پیش

700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
700,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

نواب

1 ماه پیش

700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
500,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

1 ماه پیش

500,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
700,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

نواب

1 ماه پیش

700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

نواب

1 ماه پیش

300,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
1,200,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

نواب

1 ماه پیش

1,200,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
2,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

1 ماه پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
1,700,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

نواب

1 ماه پیش

1,700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
1,700,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

نواب

1 ماه پیش

1,700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
1,000,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

خرید ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

نواب

1 ماه پیش

1,000,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
350,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

نواب

1 ماه پیش

350,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
280,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

نواب

1 ماه پیش

280,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

نواب

1 ماه پیش

300,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
5,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان شهرکی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

نواب

1 ماه پیش

5,000,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

نواب

1 ماه پیش

300,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
270,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

نواب

1 ماه پیش

270,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
320,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

نواب

1 ماه پیش

320,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
1,300,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

1 ماه پیش

1,300,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
320,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

نواب

1 ماه پیش

320,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
1,500,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال

پارک جنگلی سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

نواب

1 ماه پیش

1,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
1,700,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا شمال

پارک جنگلی سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

نواب

1 ماه پیش

1,700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
900,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

نواب

1 ماه پیش

900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
2,500,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

1 ماه پیش

2,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
3,000,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

نواب

1 ماه پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
1,300,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا سیسنگان شهرکی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

1 ماه پیش

1,300,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
1,300,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا سیسنگان شهرکی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

1 ماه پیش

1,300,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
1,300,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا سیسنگان شهرکی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

1 ماه پیش

1,300,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
2,100,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

نواب

1 ماه پیش

2,100,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
4,000,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا ساحلی نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

نواب

1 ماه پیش

4,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
6,000,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا نوشهر ساحلی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 1000

ویلا

نواب

1 ماه پیش

6,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 1000

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
1,900,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

2 ماه پیش

1,900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
2,000,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 340

ویلا

نواب

2 ماه پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 340

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
1,300,000,000تومان
خرید و فروش

خریدویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

نواب

2 ماه پیش

1,300,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
2,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا سیسنگان

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

2 ماه پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
950,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا سیسنگان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

نواب

2 ماه پیش

950,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
3,000,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا سیسنگان شهرکی

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

نواب

2 ماه پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
2,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

نواب

2 ماه پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
1,800,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

نواب

2 ماه پیش

1,800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
290,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

نواب

2 ماه پیش

290,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
900,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

نواب

2 ماه پیش

900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
2,600,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا سیسنگان

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 380

ویلا

نواب

2 ماه پیش

2,600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 380

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
700,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

نواب

2 ماه پیش

700,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
460,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

نواب

2 ماه پیش

460,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
600,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

نواب

2 ماه پیش

600,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
1,200,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا سیسنگان شهرکی

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

نواب

2 ماه پیش

1,200,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
5,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا نوشهر ساحلی

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

نواب

2 ماه پیش

5,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
320,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

نواب

2 ماه پیش

320,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
560,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

نواب

2 ماه پیش

560,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
1,600,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

نواب

2 ماه پیش

1,600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
970,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

نواب

2 ماه پیش

970,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
2,000,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 380

ویلا

نواب

2 ماه پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 380

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
850,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا رویان شهرک جنگلی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

نواب

2 ماه پیش

850,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
1,800,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا رویان شهرک برند

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

2 ماه پیش

1,800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
3,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شهرک برند سیسنگان

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

نواب

2 ماه پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
500,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

نواب

2 ماه پیش

500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
1,200,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

ویلا سیسنگان شهرکی

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

3 ماه پیش

1,200,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
270,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

نواب

3 ماه پیش

270,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

نواب

3 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
450,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا چمستان اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

نواب

3 ماه پیش

450,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
280,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

نواب

3 ماه پیش

280,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
300,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شهرکی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

نواب

3 ماه پیش

300,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
900,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

ویلا نوشهر شهرکی حومه

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

3 ماه پیش

900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

3 ماه پیش

ویژه
خرید و فروشفروش اقساطی
500,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

نواب

3 ماه پیش

500,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
240,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا چمستان اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

نواب

3 ماه پیش

240,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
900,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

نواب

3 ماه پیش

900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
600,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

ویلا چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

نواب

3 ماه پیش

600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

3 ماه پیش

ویژه
خرید و فروشفروش فوری
900,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

ویلا چمستان شهرک جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

نواب

3 ماه پیش

900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
750,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا سیسنگان شهرکی

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

نواب

3 ماه پیش

750,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
500,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا رویان شهرکی اقساطی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

نواب

3 ماه پیش

500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
850,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

نواب

3 ماه پیش

850,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
300,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا باغ چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

3 ماه پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
430,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

3 ماه پیش

430,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
390,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا چمستان شهرک جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

نواب

3 ماه پیش

390,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
950,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا نوشهر شهرکی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

نواب

3 ماه پیش

950,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
670,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

نواب

3 ماه پیش

670,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
900,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا رویان شهرک جنگلی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

نواب

3 ماه پیش

900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
300,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا باغ چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 380

ویلا

نواب

3 ماه پیش

300,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 380

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
1,500,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

3 ماه پیش

1,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
300,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا اقساطی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

نواب

3 ماه پیش

300,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
430,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

3 ماه پیش

430,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
3,700,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا سیسنگان شهرکی

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 5متر مربع: 480

ویلا

نواب

4 ماه پیش

3,700,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 480

ویلا

4 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش
8,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا نوشهر شهرک برند

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 6متر مربع: 600

ویلا

نواب

4 ماه پیش

8,000,000,000تومان

تخت: 6متر مربع: 600

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
1,600,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

نواب

4 ماه پیش

1,600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
1,800,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

4 ماه پیش

1,800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
2,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا ساحلی نوشهر مدرن شهرکی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

نواب

4 ماه پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
900,000,000تومان/کلید تحویل