حدود قیمت: از به

نواب

خرید و فروشفروش اقساطی
550,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

نواب

6 ساعت پیش

550,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

6 ساعت پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
700,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

نواب

1 روز پیش

700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
380,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

نواب

1 روز پیش

380,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
800,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

نواب

1 روز پیش

800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
3,000,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 420

ویلا

نواب

1 روز پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 420

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
370,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

نواب

1 هفته پیش

370,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
500,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

نواب

1 هفته پیش

500,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
750,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

نواب

1 هفته پیش

750,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش فوری
2,000,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

نواب

1 هفته پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
360,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

نواب

1 هفته پیش

360,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش فوری
750,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

نواب

1 هفته پیش

750,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش فوری
750,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

نواب

1 هفته پیش

750,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
900,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

نواب

1 هفته پیش

900,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
600,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

نواب

1 هفته پیش

600,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش فوری
950,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

1 هفته پیش

950,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش فوری
1,800,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

1 هفته پیش

1,800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
1,600,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

نواب

1 هفته پیش

1,600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
290,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

نواب

1 هفته پیش

290,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
450,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

نواب

1 هفته پیش

450,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
2,000,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

نواب

1 هفته پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش فوری
1,500,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

نواب

2 هفته پیش

1,500,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروشفروش فوری
700,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

نواب

2 هفته پیش

700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروشفروش فوری
350,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

نواب

2 هفته پیش

350,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروشفروش فوری
3,000,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 600

ویلا

نواب

2 هفته پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 600

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
850,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

2 هفته پیش

850,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروشفروش فوری
2,500,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

نواب

2 هفته پیش

2,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
350,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

نواب

2 هفته پیش

350,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
600,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

نواب

2 هفته پیش

600,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروشفروش فوری
350,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

نواب

2 هفته پیش

350,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
800,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

نواب

2 هفته پیش

800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
900,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

2 هفته پیش

900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
350,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

نواب

2 هفته پیش

350,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروشفروش فوری
2,200,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

نواب

3 هفته پیش

2,200,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروشفروش فوری
350,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

نواب

3 هفته پیش

350,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروشفروش فوری
650,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 260

ویلا

نواب

3 هفته پیش

650,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 260

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروشفروش فوری
600,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

نواب

3 هفته پیش

600,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروشفروش فوری
1,000,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال

ساحل سی‌سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 380

ویلا

نواب

3 هفته پیش

1,000,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 4متر مربع: 380

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
2,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

3 هفته پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
700,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

نواب

3 هفته پیش

700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
4,000,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروش

ویلا شمال

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 6متر مربع: 1000

ویلا

نواب

3 هفته پیش

4,000,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 6متر مربع: 1000

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
800,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

نواب

3 هفته پیش

800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروشفروش فوری
2,200,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

نواب

3 هفته پیش

2,200,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروشفروش فوری
5,000,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

ویلا رویان ساحلی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

3 هفته پیش

5,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
700,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

نواب

3 هفته پیش

700,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
2,800,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 340

ویلا

نواب

3 هفته پیش

2,800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 340

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
370,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

نواب

3 هفته پیش

370,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
1,200,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

نواب

3 هفته پیش

1,200,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
370,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

نواب

3 هفته پیش

370,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
1,800,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان شهرکی

پارک جنگلی سی سنگان، ایران

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

نواب

3 هفته پیش

1,800,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
1,800,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان شهرکی

پارک جنگلی سی سنگان، ایران

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

نواب

3 هفته پیش

1,800,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
600,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شهرکی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 260

ویلا

نواب

4 هفته پیش

600,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 260

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
350,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

نواب

4 هفته پیش

350,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
650,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

نواب

4 هفته پیش

650,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
400,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

نواب

4 هفته پیش

400,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
800,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

نواب

4 هفته پیش

800,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
380,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

نواب

4 هفته پیش

380,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
3,200,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا نوشهر شهرکی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

نواب

4 هفته پیش

3,200,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
700,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

نواب

4 هفته پیش

700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
960,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 360

ویلا

نواب

4 هفته پیش

960,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 360

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
1,800,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

4 هفته پیش

1,800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
880,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شهرکی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

4 هفته پیش

880,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
4,000,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا رویان

پارک جنگلی سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

نواب

1 ماه پیش

4,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
950,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

نواب

1 ماه پیش

950,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
2,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

1 ماه پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
950,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

1 ماه پیش

950,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
850,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 260

ویلا

نواب

1 ماه پیش

850,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 260

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
450,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

نواب

1 ماه پیش

450,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
1,500,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروش

ویلا شمال

ساحل سی‌سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

نواب

1 ماه پیش

1,500,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
950,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

نواب

1 ماه پیش

950,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
950,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

نواب

1 ماه پیش

950,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
2,800,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

نواب

1 ماه پیش

2,800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
740,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

نواب

1 ماه پیش

740,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
360,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

نواب

1 ماه پیش

360,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
1,200,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

نواب

1 ماه پیش

1,200,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
350,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

نواب

1 ماه پیش

350,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
350,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

نواب

1 ماه پیش

350,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
750,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

نواب

1 ماه پیش

750,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
1,500,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 260

ویلا

نواب

1 ماه پیش

1,500,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 260

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
1,700,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 360

ویلا

نواب

1 ماه پیش

1,700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 360

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
1,600,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

نواب

1 ماه پیش

1,600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
2,500,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال

ساحل سی‌سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 420

ویلا

نواب

1 ماه پیش

2,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 420

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
1,600,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

نواب

1 ماه پیش

1,600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
3,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

نواب

1 ماه پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
700,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

نواب

1 ماه پیش

700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
370,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

نواب

1 ماه پیش

370,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
320,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

نواب

1 ماه پیش

320,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
3,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 360

ویلا

نواب

1 ماه پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 360

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
2,500,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

نواب

1 ماه پیش

2,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
3,800,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

نواب

1 ماه پیش

3,800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
700,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

نواب

1 ماه پیش

700,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
700,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

نواب

1 ماه پیش

700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
800,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

1 ماه پیش

800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
3,500,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 460

ویلا

نواب

1 ماه پیش

3,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 460

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
2,500,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا شمال

ساحل سی‌سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

نواب

1 ماه پیش

2,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
2,000,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

1 ماه پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
1,500,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

نواب

1 ماه پیش

1,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
1,300,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا شمال

ساحل سی‌سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

نواب

1 ماه پیش

1,300,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
2,000,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

1 ماه پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
1,500,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

نواب

1 ماه پیش

1,500,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
2,500,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا شمال

ساحل سی‌سنگان، ایران

تخت: 5متر مربع: 460

ویلا

نواب

1 ماه پیش

2,500,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 460

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
950,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا شهرکی نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

1 ماه پیش

950,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
2,500,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

نواب

1 ماه پیش

2,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
950,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

نواب

1 ماه پیش

950,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
1,800,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

1 ماه پیش

1,800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
950,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

نواب

1 ماه پیش

950,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
2,000,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا شمال

ساحل سی‌سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 360

ویلا

نواب

1 ماه پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 360

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
3,000,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

پارک جنگلی سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

نواب

2 ماه پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
3,000,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا شمال رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

نواب

2 ماه پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
2,000,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

ساحل سی‌سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 420

ویلا

نواب

2 ماه پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 420

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
1,600,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

2 ماه پیش

1,600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
800,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

نواب

2 ماه پیش

800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
700,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

نواب

2 ماه پیش

700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
850,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

نواب

2 ماه پیش

850,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
1,800,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا شمال

ساحل سی‌سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

2 ماه پیش

1,800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
700,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

نواب

2 ماه پیش

700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
1,200,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

ساحل سی‌سنگان، ایران

متر مربع: 280

ویلا

نواب

2 ماه پیش

1,200,000,000تومان

متر مربع: 280

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
330,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 145

ویلا

نواب

2 ماه پیش

330,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 145

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
1,400,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

2 ماه پیش

1,400,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
350,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

نواب

2 ماه پیش

350,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
400,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

نواب

2 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
950,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

2 ماه پیش

950,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
2,000,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروش

خرید ویلا شمال

پارک جنگلی سی سنگان، ایران

تخت: 5متر مربع: 600

ویلا

نواب

2 ماه پیش

2,000,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 5متر مربع: 600

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
3,000,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

ساحل سی‌سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

نواب

2 ماه پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
2,000,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

ساحل سی‌سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

نواب

2 ماه پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
850,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

نواب

2 ماه پیش

850,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
2,000,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا شمال

پارک جنگلی سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

نواب

2 ماه پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
850,000,000تومان
خرید و فروش

ویلاچمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

نواب

2 ماه پیش

850,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
400,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

نواب

2 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
750,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

نواب

2 ماه پیش

750,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
750,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

نواب

2 ماه پیش

750,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
320,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

نواب

2 ماه پیش

320,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
350,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

نواب

2 ماه پیش

350,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
720,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

نواب

2 ماه پیش

720,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
900,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروش

خرید ویلا شمال

پارک جنگلی سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

نواب

2 ماه پیش

900,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
1,800,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

رویان

تخت: 4متر مربع: 340

ویلا

نواب

2 ماه پیش

1,800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 340

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
1,500,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

نواب

2 ماه پیش

1,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
1,600,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

2 ماه پیش

1,600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
1,700,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

پارک جنگلی سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

نواب

2 ماه پیش

1,700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
2,000,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا سیسنگان

پارک جنگلی سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

نواب

2 ماه پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
950,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

نواب

2 ماه پیش

950,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
630,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

نواب

2 ماه پیش

630,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
950,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

2 ماه پیش

950,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
1,000,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

2 ماه پیش

1,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
350,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

نواب

2 ماه پیش

350,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
850,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

نواب

2 ماه پیش

850,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
2,200,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 420

ویلا

نواب

2 ماه پیش

2,200,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 420

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
1,900,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

نواب

2 ماه پیش

1,900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
1,500,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

نواب

2 ماه پیش

1,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
1,900,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

2 ماه پیش

1,900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
2,500,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

2 ماه پیش

2,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
950,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا