حدود قیمت: از به

نواب

خرید و فروش فروش اقساطی
850,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا رویان شهرک جنگلی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

نواب

1 هفته پیش

850,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,800,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا رویان شهرک برند

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

1 هفته پیش

1,800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
3,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شهرک برند سیسنگان

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

نواب

1 هفته پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
500,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

نواب

1 هفته پیش

500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,200,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا سیسنگان شهرکی

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

1 هفته پیش

1,200,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
270,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

نواب

2 هفته پیش

270,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

نواب

2 هفته پیش

400,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
450,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

نواب

2 هفته پیش

450,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
280,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

نواب

2 هفته پیش

280,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شهرکی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

نواب

2 هفته پیش

300,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
900,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا نوشهر شهرکی حومه

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

2 هفته پیش

900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

2 هفته پیش

ویژه
خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

نواب

2 هفته پیش

500,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
240,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

نواب

4 هفته پیش

240,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
900,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

نواب

4 هفته پیش

900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
600,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

نواب

4 هفته پیش

600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

4 هفته پیش

ویژه
خرید و فروش فروش فوری
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا چمستان شهرک جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

نواب

4 هفته پیش

400,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
750,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا سیسنگان شهرکی

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

نواب

1 ماه پیش

750,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا رویان شهرکی اقساطی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

نواب

1 ماه پیش

500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
850,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

نواب

1 ماه پیش

850,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا باغ چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

1 ماه پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
430,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

1 ماه پیش

430,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
390,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان شهرک جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

نواب

1 ماه پیش

390,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
950,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نوشهر شهرکی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

نواب

1 ماه پیش

950,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
670,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

نواب

1 ماه پیش

670,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
900,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا رویان شهرک جنگلی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

نواب

1 ماه پیش

900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا باغ چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 380

ویلا

نواب

1 ماه پیش

300,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 380

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

1 ماه پیش

1,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا اقساطی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

نواب

1 ماه پیش

300,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
430,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

1 ماه پیش

430,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
3,700,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا سیسنگان شهرکی

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 5متر مربع: 480

ویلا

نواب

1 ماه پیش

3,700,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 480

ویلا

1 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش
8,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا نوشهر شهرک برند

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 6متر مربع: 600

ویلا

نواب

1 ماه پیش

8,000,000,000تومان

تخت: 6متر مربع: 600

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
1,600,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

نواب

1 ماه پیش

1,600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
1,800,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

1 ماه پیش

1,800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
2,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا ساحلی نوشهر مدرن شهرکی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

نواب

1 ماه پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
900,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا شهرکی سیسنگان

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

نواب

1 ماه پیش

900,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
2,300,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا نوشهر شهرکی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

نواب

1 ماه پیش

2,300,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
1,800,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان شهرک برند

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

نواب

1 ماه پیش

1,800,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

1 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش
2,600,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا سیسنگان شهرکی

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

2 ماه پیش

2,600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
200,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

نواب

2 ماه پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
3,500,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شهرکی رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 480

ویلا

نواب

2 ماه پیش

3,500,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 480

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
2,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا سیسنگان شهرکی

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 460

ویلا

نواب

2 ماه پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 460

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
580,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان سعادت آباد شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

نواب

2 ماه پیش

580,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
900,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا نوشهر شهرکی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

نواب

2 ماه پیش

900,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
3,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا باغ رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

نواب

2 ماه پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
1,500,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان مدرن

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

نواب

2 ماه پیش

1,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
1,400,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

نواب

2 ماه پیش

1,400,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
2,500,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا سیسنگان شهرک برند

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

نواب

2 ماه پیش

2,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
1,650,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

نواب

2 ماه پیش

1,650,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
570,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

نواب

2 ماه پیش

570,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
5,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا نوشهر ساحلی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

نواب

2 ماه پیش

5,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
900,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 370

ویلا

نواب

2 ماه پیش

900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 370

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
4,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان ساحلی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 420

ویلا

نواب

2 ماه پیش

4,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 420

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
550,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان شهرکی دوبلکس

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

نواب

2 ماه پیش

550,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
700,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

2 ماه پیش

700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
700,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شهرکی رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

نواب

2 ماه پیش

700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
800,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

2 ماه پیش

800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
2,400,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا نوشهر شهرکی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

نواب

2 ماه پیش

2,400,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
4,200,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا نوشهر ساحلی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

2 ماه پیش

4,200,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
2,400,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 480

ویلا

نواب

2 ماه پیش

2,400,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 480

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
340,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان شهرک جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

نواب

2 ماه پیش

340,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
2,300,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا باغ سیسنگان شهرکی

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 360

ویلا

نواب

2 ماه پیش

2,300,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 360

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
1,400,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا باغ نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

نواب

2 ماه پیش

1,400,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
1,700,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا شهرکی نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

نواب

2 ماه پیش

1,700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
3,300,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا نوشهر شهرکی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

نواب

2 ماه پیش

3,300,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
600,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

نواب

3 ماه پیش

600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
630,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

نواب

3 ماه پیش

630,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
1,400,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در سیسنگان شهرکی

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 370

ویلا

نواب

3 ماه پیش

1,400,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 370

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
2,500,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا شهرکی نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 370

ویلا

نواب

3 ماه پیش

2,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 370

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
2,000,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا سیسنگان شهرکی

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

نواب

3 ماه پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
680,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

نواب

3 ماه پیش

680,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
650,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در سیسنگان

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

نواب

3 ماه پیش

650,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
2,400,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 480

ویلا

نواب

3 ماه پیش

2,400,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 480

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
1,800,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در سیسنگان

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

نواب

3 ماه پیش

1,800,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
3,600,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا باغ در نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

نواب

3 ماه پیش

3,600,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
1,400,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

3 ماه پیش

1,400,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
3,400,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا ساحلی سیسنگان

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 5متر مربع: 550

ویلا

نواب

3 ماه پیش

3,400,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 550

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
400,000,000تومان
خرید و فروش

خریدویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

نواب

3 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
2,400,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

نواب

3 ماه پیش

2,400,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
750,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا شهرکی رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

نواب

3 ماه پیش

750,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
900,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا باغ رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

نواب

3 ماه پیش

900,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
2,400,000,000تومان
خرید و فروش

خریدویلا در نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

نواب

3 ماه پیش

2,400,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
800,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در سیسنگان

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 3متر مربع: 260

ویلا

نواب

3 ماه پیش

800,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 260

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
800,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در سیسنگان

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

نواب

3 ماه پیش

800,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
3,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا ساحلی نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 450

ویلا

نواب

3 ماه پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 450

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
1,500,000,000تومان
خرید و فروش

خریدویلا در رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

4 ماه پیش

1,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

4 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش
5,000,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در سیسنگان

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 5متر مربع: 650

ویلا

نواب

4 ماه پیش

5,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 650

ویلا

4 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش
460,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

نواب

4 ماه پیش

460,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

4 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش
1,800,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

4 ماه پیش

1,800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
3,000,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 350

ویلا

نواب

4 ماه پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 350

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
3,000,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در سیسنگان

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 5متر مربع: 600

ویلا

نواب

4 ماه پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 600

ویلا

4 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش
900,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

نواب

4 ماه پیش

900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,500,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

نواب

4 ماه پیش

1,500,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

4 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش
3,500,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 550

ویلا

نواب

4 ماه پیش

3,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 550

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
3,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در سیسنگان

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، ایران

تخت: 5متر مربع: 350

ویلا

نواب

4 ماه پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 350

ویلا

4 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش
400,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

متر مربع: 140

ویلا

نواب

4 ماه پیش

400,000,000تومان

متر مربع: 140

ویلا

4 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش
930,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلارویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

نواب

4 ماه پیش

930,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

4 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش
850,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

نواب

4 ماه پیش

850,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
700,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در سیسنگان

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

نواب

4 ماه پیش

700,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
850,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در سیسنگان

استان مازندران، 22, پارک جنگلی سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

نواب

4 ماه پیش

850,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
6,500,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 450

ویلا

نواب

4 ماه پیش

6,500,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 450

ویلا

4 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش
600,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

نواب

4 ماه پیش

600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
570,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

نواب

4 ماه پیش

570,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

نواب

4 ماه پیش

300,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
450,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 210

ویلا

نواب

4 ماه پیش

450,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 210

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
450,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان سعادت آباد

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

نواب

4 ماه پیش

450,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

4 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش
500,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا نوشهر شهرکی

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

نواب

4 ماه پیش

500,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
2,000,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

نواب

4 ماه پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
370,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

نواب

4 ماه پیش

370,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

4 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش
7,000,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در سیسنگان

ساحل سی‌سنگان، ایران

تخت: 5متر مربع: 600

ویلا

نواب

4 ماه پیش

7,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 600

ویلا

4 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش
390,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

نواب

4 ماه پیش

390,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
700,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

نواب

4 ماه پیش

700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

نواب

4 ماه پیش

300,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
250,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 125

ویلا

نواب

4 ماه پیش

250,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 125

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
400,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان شهرک جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

نواب

5 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش
650,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در نوشهر حومه

رویان، استان مازندران، ایران

متر مربع: 175

ویلا

نواب

5 ماه پیش

650,000,000تومان

متر مربع: 175

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش
1,000,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

نواب

5 ماه پیش

1,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش
6,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شهرک ساحلی سیسنگان

ساحل سی‌سنگان، ایران

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

نواب

5 ماه پیش

6,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش
700,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

نواب

5 ماه پیش

700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش
1,600,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا باغ شهرکی در سیسنگان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

نواب

5 ماه پیش

1,600,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

5 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش
3,600,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 550

ویلا

نواب

5 ماه پیش

3,600,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 550

ویلا

5 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش
4,000,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا شهرک ساحلی رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

نواب

5 ماه پیش

4,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش
1,500,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا شهرکی در رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 380

ویلا

نواب

5 ماه پیش

1,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 380

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش
530,000,000تومان