حدود قیمت: از به

ازهاری

  خرید و فروشفروش اقساطی
  250,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا ارزان چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  ازهاری

  1 ماه پیش

  250,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  20,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا ارزان چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 280

  ویلا

  ازهاری

  2 ماه پیش

  20,000تومان/قیمت کل

  تخت: 2متر مربع: 280

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  380,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شهرکی چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 320

  ویلا

  ازهاری

  2 ماه پیش

  380,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 320

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  530,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شهرکی چمستان

  تخت: 4متر مربع: 350

  ویلا

  ازهاری

  2 ماه پیش

  530,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 350

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  420,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا اقساطی نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 340

  ویلا

  ازهاری

  2 ماه پیش

  420,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 340

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  530,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا اقساطی نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 430

  ویلا

  ازهاری

  2 ماه پیش

  530,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 430

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شهرکی چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 250

  ویلا

  ازهاری

  2 ماه پیش

  200,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 2متر مربع: 250

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  230,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شهرکی چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 240

  ویلا

  ازهاری

  2 ماه پیش

  230,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 2متر مربع: 240

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  500,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شهرکی چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 380

  ویلا

  ازهاری

  2 ماه پیش

  500,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 380

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  450,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا اقساطی چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 600

  ویلا

  ازهاری

  3 ماه پیش

  450,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 600

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  450,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا اقساطی رویان

  رویان

  تخت: 3متر مربع: 340

  ویلا

  ازهاری

  3 ماه پیش

  450,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 340

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  290,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا اقساطی چمستان

  چمستان

  تخت: 3متر مربع: 290

  ویلا

  ازهاری

  3 ماه پیش

  290,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 290

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  360,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا نوساز چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 310

  ویلا

  ازهاری

  3 ماه پیش

  360,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 310

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  290,000,000تومان/ پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا اقساطی نور

  چمستان، استان مازندران، ایران

  متر مربع: 345

  ویلا

  ازهاری

  3 ماه پیش

  290,000,000تومان/ پیش پرداخت

  متر مربع: 345

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  280,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا ارزان چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 320

  ویلا

  ازهاری

  3 ماه پیش

  280,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 2متر مربع: 320

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  500,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا اقساطی چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 600

  ویلا

  ازهاری

  3 ماه پیش

  500,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 600

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  230,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا ارزان چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 230

  ویلا

  ازهاری

  3 ماه پیش

  230,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 2متر مربع: 230

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  350,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا اقساطی چمستان

  چمستان

  تخت: 4متر مربع: 350

  ویلا

  ازهاری

  3 ماه پیش

  350,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 350

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  650,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا شهرکی رویان

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 350

  ویلا

  ازهاری

  3 ماه پیش

  650,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 350

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  600,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا اقساطی رویان

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 500

  ویلا

  ازهاری

  3 ماه پیش

  600,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 500

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  280,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا جنگلی چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 290

  ویلا

  ازهاری

  3 ماه پیش

  280,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 290

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  280,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خریدویلا نوساز چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 295

  ویلا

  ازهاری

  3 ماه پیش

  280,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 2متر مربع: 295

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  285,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خریدویلا نوساز چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 310

  ویلا

  ازهاری

  3 ماه پیش

  285,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 310

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  340,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا نوساز نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 340

  ویلا

  ازهاری

  3 ماه پیش

  340,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 340

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  340,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا اقساطی چمستان

  تخت: 3متر مربع: 380

  ویلا

  ازهاری

  3 ماه پیش

  340,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 380

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  250,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا ارزان چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 300

  ویلا

  ازهاری

  3 ماه پیش

  250,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 300

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  280,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شهرکی چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 360

  ویلا

  ازهاری

  3 ماه پیش

  280,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 360

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  250,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خریدویلا نوساز چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 280

  ویلا

  ازهاری

  3 ماه پیش

  250,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 2متر مربع: 280

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا اقساطی چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 360

  ویلا

  ازهاری

  3 ماه پیش

  300,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 360

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  900,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال نوشهر

  استان مازندران، ايزدخورده، جاده نور - چمستان، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  ازهاری

  3 ماه پیش

  900,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  450,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال چمستان

  استان مازندران، چمستان، جاده نور - چمستان، ایران

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  ازهاری

  3 ماه پیش

  450,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  400,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال چمستان

  استان مازندران، چمستان، جاده نور - چمستان، ایران

  تخت: 2متر مربع: 260

  ویلا

  ازهاری

  3 ماه پیش

  400,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 260

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  280,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خریدویلا نوساز چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  متر مربع: 450

  ویلا

  ازهاری

  3 ماه پیش

  280,000,000تومان/کلید تحویل

  متر مربع: 450

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  250,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شهرکی چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 300

  ویلا

  ازهاری

  3 ماه پیش

  250,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 300

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  600,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا اقساطی چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 210

  ویلا

  ازهاری

  3 ماه پیش

  600,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 210

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  280,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا جنگلی چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  ازهاری

  3 ماه پیش

  280,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  600,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا نوساز نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 450

  ویلا

  ازهاری

  5 ماه پیش

  600,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 450

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا اقساطی چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 340

  ویلا

  ازهاری

  5 ماه پیش

  300,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 340

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  1,000,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا نوساز رویان

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 400

  ویلا

  ازهاری

  5 ماه پیش

  1,000,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 400

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  400,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شهرکی چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 430

  ویلا

  ازهاری

  5 ماه پیش

  400,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 430

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  250,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا اقساطی چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 220

  ویلا

  ازهاری

  5 ماه پیش

  250,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 220

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  320,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا اقساطی چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 340

  ویلا

  ازهاری

  6 ماه پیش

  320,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 340

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شهرکی چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 300

  ویلا

  ازهاری

  6 ماه پیش

  300,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 2متر مربع: 300

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  3,000,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا جنگلی سیسنگان

  رویان

  تخت: 4متر مربع: 400

  ویلا

  ازهاری

  6 ماه پیش

  3,000,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 400

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  400,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا حنگلی سیسنگان

  سیسنگان

  تخت: 4متر مربع: 360

  ویلا

  ازهاری

  6 ماه پیش

  400,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 360

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا اقساطی رویان

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 400

  ویلا

  ازهاری

  6 ماه پیش

  300,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 400

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  250,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شهرکی چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 300

  ویلا

  ازهاری

  6 ماه پیش

  250,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 300

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  450,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شمال

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 450

  ویلا

  ازهاری

  6 ماه پیش

  450,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 450

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  380,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شهرکی رویان

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 350

  ویلا

  ازهاری

  6 ماه پیش

  380,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 350

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  450,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 400

  ویلا

  ازهاری

  6 ماه پیش

  450,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 400

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  250,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 320

  ویلا

  ازهاری

  6 ماه پیش

  250,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 320

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  500,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شهرکی چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 500

  ویلا

  ازهاری

  6 ماه پیش

  500,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 500

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  450,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شهرکی رویان

  استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

  تخت: 4متر مربع: 500

  ویلا

  ازهاری

  6 ماه پیش

  450,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 500

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  750,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شهرکی رویان

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 350

  ویلا

  ازهاری

  6 ماه پیش

  750,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 350

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  800,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شهرکی رویان

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 500

  ویلا

  ازهاری

  6 ماه پیش

  800,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 500

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  250,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 330

  ویلا

  ازهاری

  6 ماه پیش

  250,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 330

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  350,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا جنگلی چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 340

  ویلا

  ازهاری

  6 ماه پیش

  350,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 340

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  1,800,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا اقساطی چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  متر مربع: 280

  ویلا

  ازهاری

  6 ماه پیش

  1,800,000,000تومان/قیمت کل

  متر مربع: 280

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  1,800,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا اقساطی چمستان

  چمستان

  تخت: 3متر مربع: 300

  ویلا

  ازهاری

  6 ماه پیش

  1,800,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 300

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  400,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا نوساز سیسنگان

  استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

  تخت: 4متر مربع: 340

  ویلا

  ازهاری

  6 ماه پیش

  400,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 340

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا اقساطی چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 350

  ویلا

  ازهاری

  6 ماه پیش

  300,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 350

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  750,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شهرکی رویان

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 400

  ویلا

  ازهاری

  6 ماه پیش

  750,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 400

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  250,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا اقساطی چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 320

  ویلا

  ازهاری

  8 ماه پیش

  250,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 320

  ویلا

  8 ماه پیش

  ویژه
  خرید و فروشفروش اقساطی
  400,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شهرکی چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 350

  ویلا

  ازهاری

  8 ماه پیش

  400,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 350

  ویلا

  8 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  650,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا نوساز سیسنگان

  استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

  تخت: 4متر مربع: 400

  ویلا

  ازهاری

  8 ماه پیش

  650,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 400

  ویلا

  8 ماه پیش

  ویژه
  خرید و فروشفروش اقساطی
  170,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 270

  ویلا

  ازهاری

  8 ماه پیش

  170,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 2متر مربع: 270

  ویلا

  8 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  400,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا اقساطی چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 430

  ویلا

  ازهاری

  8 ماه پیش

  400,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 430

  ویلا

  8 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  450,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شهرکی چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  متر مربع: 400

  ویلا

  ازهاری

  8 ماه پیش

  450,000,000تومان/قیمت کل

  متر مربع: 400

  ویلا

  8 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  450,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا اقساطی چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 350

  ویلا

  ازهاری

  8 ماه پیش

  450,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 350

  ویلا

  8 ماه پیش

  ویژه
  خرید و فروشفروش اقساطی
  600,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شهرکی چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 500

  ویلا

  ازهاری

  8 ماه پیش

  600,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 500

  ویلا

  8 ماه پیش

  ویژه
  خرید و فروشفروش اقساطی
  250,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 300

  ویلا

  ازهاری

  8 ماه پیش

  250,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 300

  ویلا

  8 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  750,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شمال

  استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

  تخت: 4متر مربع: 500

  ویلا

  ازهاری

  8 ماه پیش

  750,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 500

  ویلا

  8 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  650,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا سیسنگان

  استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

  متر مربع: 430

  ویلا

  ازهاری

  8 ماه پیش

  650,000,000تومان/قیمت کل

  متر مربع: 430

  ویلا

  8 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  460,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلاجنگلی چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 400

  ویلا

  ازهاری

  8 ماه پیش

  460,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 400

  ویلا

  8 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  350,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شهرکی چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  ازهاری

  8 ماه پیش

  350,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  8 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  1,200,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا نوساز سیسنگان

  استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

  تخت: 4متر مربع: 430

  ویلا

  ازهاری

  8 ماه پیش

  1,200,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 430

  ویلا

  8 ماه پیش

  ویژه
  خرید و فروشفروش اقساطی
  600,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا رویان

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 450

  ویلا

  ازهاری

  8 ماه پیش

  600,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 450

  ویلا

  8 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  170,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا جنگلی چمستان

  چالوس، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 260

  ویلا

  ازهاری

  8 ماه پیش

  170,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 260

  ویلا

  8 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  800,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا نوساز رویان

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 500

  ویلا

  ازهاری

  8 ماه پیش

  800,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 500

  ویلا

  8 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  230,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا شهرکی چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 280

  ویلا

  ازهاری

  8 ماه پیش

  230,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 280

  ویلا

  8 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  400,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شهرکی چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  متر مربع: 300

  ویلا

  ازهاری

  8 ماه پیش

  400,000,000تومان/قیمت کل

  متر مربع: 300

  ویلا

  8 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  230,000,000تومان/قیمت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا جنگلی چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 230

  ویلا

  ازهاری

  8 ماه پیش

  230,000,000تومان/قیمت

  تخت: 3متر مربع: 230

  ویلا

  8 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  270,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا جنگلی چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 280

  ویلا

  ازهاری

  8 ماه پیش

  270,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 280

  ویلا

  8 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا جنگلی چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  متر مربع: 340

  ویلا

  ازهاری

  8 ماه پیش

  300,000,000تومان/قیمت کل

  متر مربع: 340

  ویلا

  8 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  700,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شهرکی چمستان

  چمستان

  تخت: 3متر مربع: 300

  ویلا

  ازهاری

  8 ماه پیش

  700,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 300

  ویلا

  8 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  400,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا جنگلی چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  ازهاری

  8 ماه پیش

  400,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  8 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  250,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خریدویلا نوساز چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 260

  ویلا

  ازهاری

  8 ماه پیش

  250,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 260

  ویلا

  8 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  450,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا نوساز سیسنگان

  استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

  تخت: 4متر مربع: 400

  ویلا

  ازهاری

  8 ماه پیش

  450,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 400

  ویلا

  8 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  750,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا سیسنگان نوساز

  استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

  تخت: 4متر مربع: 700

  ویلا

  ازهاری

  8 ماه پیش

  750,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 700

  ویلا

  8 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  450,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا نوساز چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع350: 350

  ویلا

  ازهاری

  8 ماه پیش

  450,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع350: 350

  ویلا

  8 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  600,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا سیسنگان نوساز

  استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

  تخت: 4متر مربع: 600

  ویلا

  ازهاری

  8 ماه پیش

  600,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 600

  ویلا

  8 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  350,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا نوساز چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 400

  ویلا

  ازهاری

  8 ماه پیش

  350,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 400

  ویلا

  8 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  520,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا جنگلی چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 240

  ویلا

  ازهاری

  9 ماه پیش

  520,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 240

  ویلا

  9 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  500,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا باغ چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 500

  ویلا

  ازهاری

  9 ماه پیش

  500,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 500

  ویلا

  9 ماه پیش

  خرید و فروش
  370,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروش

  خرید ویلا جنگلی نور

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 215

  ویلا

  ازهاری

  9 ماه پیش

  370,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 215

  ویلا

  9 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  450,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شهرکی چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 400

  ویلا

  ازهاری

  9 ماه پیش

  450,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 400

  ویلا

  9 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  340,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا ارزان چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  ازهاری

  9 ماه پیش

  340,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  9 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  400,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا دوبلکس جنگلی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 215

  ویلا

  ازهاری

  9 ماه پیش

  400,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 215

  ویلا

  9 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  400,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا جنگلی چمستان

  چمستان

  تخت: 3متر مربع: 280

  ویلا

  ازهاری

  9 ماه پیش

  400,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 280

  ویلا

  9 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شهرکی چمستان

  چالوس، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 200

  ویلا

  ازهاری

  9 ماه پیش

  200,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 2متر مربع: 200

  ویلا

  9 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  250,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شهرکی نور

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 240

  ویلا

  ازهاری

  9 ماه پیش

  250,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 2متر مربع: 240

  ویلا

  9 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  280,000,000تومان/قیمت کل
  ویلا چمستان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شهرکی چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 260

  ویلا

  ازهاری

  10 ماه پیش

  280,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 260

  ویلا

  10 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  320,000,000تومان/قیمت کل
  خرید ویلا
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 260

  ویلا

  ازهاری

  10 ماه پیش

  320,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 260

  ویلا

  10 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  270,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شهرکی چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  متر مربع: 230

  ویلا

  ازهاری

  10 ماه پیش

  270,000,000تومان/قیمت کل

  متر مربع: 230

  ویلا

  10 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  550,000,000تومان/قیمت کل
  فروش ویلا
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا جنگلی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 330

  ویلا

  ازهاری

  10 ماه پیش

  550,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 330

  ویلا

  10 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  640,000,000تومان/قیمت کل
  خرید ویلا
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شهرکی چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  ازهاری

  10 ماه پیش

  640,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  10 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  395,000,000تومان/قیمت کل
  ویلا چمستان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 330

  ویلا

  ازهاری

  10 ماه پیش

  395,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 2متر مربع: 330

  ویلا

  10 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  450,000,000تومان/قیمت کل
  ویلا چمستان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا جنگلی نور

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 400

  ویلا

  ازهاری

  10 ماه پیش

  450,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 400

  ویلا

  10 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  260,000,000تومان/قیمت کل
  فروش ویلا
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا ارزان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 200

  ویلا

  ازهاری

  10 ماه پیش

  260,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 2متر مربع: 200

  ویلا

  10 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  525,000,000تومان/قیمت کل
  خرید ویلا
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا نور

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 300

  ویلا

  ازهاری

  10 ماه پیش

  525,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 300

  ویلا

  10 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  165,000,000تومان/قیمت کل
  ویلا چمستان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 200

  ویلا

  ازهاری

  10 ماه پیش

  165,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 2متر مربع: 200

  ویلا

  10 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  450,000,000تومان/قیمت کل
  خرید ویلا
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا جنگلی نور

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 380

  ویلا

  ازهاری

  10 ماه پیش

  450,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 380

  ویلا

  10 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  2,100,000,000تومان/قیمت کل
  ویلا رویان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا رویان

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 450

  ویلا

  ازهاری

  10 ماه پیش

  2,100,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 450

  ویلا

  10 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  630,000,000تومان/قیمت کل
  ویلا چمستان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا جنگلی

  چمستان

  تخت: 3متر مربع: 620

  ویلا

  ازهاری

  10 ماه پیش

  630,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 620

  ویلا

  10 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  750,000,000تومان/قیمت کل
  ویلا نور
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا نور

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 380

  ویلا

  ازهاری

  11 ماه پیش

  750,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 380

  ویلا

  11 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  750,000,000تومان/قیمت کل
  خرید ویلا
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا باغ نور

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 570

  ویلا

  ازهاری

  11 ماه پیش

  750,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 570

  ویلا

  11 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  350,000,000تومان/قیمت کل
  ویلا چمستان شهرکی
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شهرکی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  متر مربع: 240

  ویلا

  ازهاری

  11 ماه پیش

  350,000,000تومان/قیمت کل

  متر مربع: 240

  ویلا

  11 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/قیمت کل
  ویلا چمستان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا چمستان

  چمستان

  تخت: 3متر مربع: 270

  ویلا

  ازهاری

  11 ماه پیش

  200,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 270

  ویلا

  11 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  290,000,000تومان/قیمت کل
  خرید ویلا
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 240

  ویلا

  ازهاری

  11 ماه پیش

  290,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 240

  ویلا

  11 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/قیمت کل
  ویلا نور
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا نور

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 220

  ویلا

  ازهاری

  11 ماه پیش

  200,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 2متر مربع: 220

  ویلا

  11 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  600,000,000تومان/قیمت کل
  خرید ویلا
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا باغ در نور

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 510

  ویلا

  ازهاری

  11 ماه پیش

  600,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 510

  ویلا

  11 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  480,000,000تومان/قیمت کل
  ویلا در نور
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 600

  ویلا

  ازهاری

  11 ماه پیش

  480,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 600

  ویلا

  11 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  750,000,000تومان/قیمت کل
  ویلا سیسنگان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا سیسنگان

  سیسنگان

  تخت: 4متر مربع: 440

  ویلا

  ازهاری

  11 ماه پیش

  750,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 440

  ویلا

  11 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  155,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلانور

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 450

  ویلا

  ازهاری

  12 ماه پیش

  155,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 2متر مربع: 450

  ویلا

  12 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  190,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلای ارزان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  ازهاری

  12 ماه پیش

  190,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  12 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  250,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شهرکی نور

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  ازهاری

  12 ماه پیش

  250,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  12 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  350,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا نوساز چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  ازهاری

  12 ماه پیش

  350,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  12 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  850,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا نوساز ویان

  رویان

  تخت: 4متر مربع: 370

  ویلا

  ازهاری

  12 ماه پیش

  850,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 370

  ویلا

  12 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  2,000,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شهرک سیسنگان

  سیسنگان

  تخت: 4متر مربع: 800

  ویلا

  ازهاری

  12 ماه پیش

  2,000,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 800

  ویلا

  12 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  3,000,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا باغ در سیسنگان

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  متر مربع: 2000

  ویلا

  ازهاری

  12 ماه پیش

  3,000,000,000تومان/قیمت کل

  متر مربع: 2000

  ویلا

  12 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  1,800,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا اکازیون نوشهر

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 5متر مربع: 300

  ویلا

  ازهاری

  12 ماه پیش

  1,800,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 5متر مربع: 300

  ویلا

  12 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  500,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا نوساز جنگلی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  ازهاری

  12 ماه پیش

  500,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  12 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  320,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شهرکی نور

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 300

  ویلا

  ازهاری

  12 ماه پیش

  320,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 300

  ویلا

  12 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  450,000,000تومان/قیمت کل