حدود قیمت: از به

ازهاری

خرید و فروش فروش اقساطی
280,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا جنگلی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 290

ویلا

ازهاری

2 روز پیش

280,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 290

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
280,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلا نوساز چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 295

ویلا

ازهاری

2 روز پیش

280,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 295

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
285,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلا نوساز چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 310

ویلا

ازهاری

3 روز پیش

285,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 310

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
340,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا نوساز نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 340

ویلا

ازهاری

3 روز پیش

340,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 340

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
340,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا اقساطی چمستان

تخت: 3متر مربع: 380

ویلا

ازهاری

3 روز پیش

340,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 380

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا ارزان چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

ازهاری

4 روز پیش

250,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
280,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شهرکی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 360

ویلا

ازهاری

4 روز پیش

280,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 360

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلا نوساز چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 280

ویلا

ازهاری

6 روز پیش

250,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 280

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا اقساطی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 360

ویلا

ازهاری

6 روز پیش

300,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 360

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
900,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال نوشهر

استان مازندران، ايزدخورده، جاده نور - چمستان، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

ازهاری

1 هفته پیش

900,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
450,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

استان مازندران، چمستان، جاده نور - چمستان، ایران

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

ازهاری

1 هفته پیش

450,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

استان مازندران، چمستان، جاده نور - چمستان، ایران

تخت: 2متر مربع: 260

ویلا

ازهاری

1 هفته پیش

400,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 260

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
280,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلا نوساز چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

متر مربع: 450

ویلا

ازهاری

1 هفته پیش

280,000,000تومان/کلید تحویل

متر مربع: 450

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شهرکی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

ازهاری

1 هفته پیش

250,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
600,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا اقساطی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 210

ویلا

ازهاری

1 هفته پیش

600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 210

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
280,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا جنگلی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

ازهاری

1 هفته پیش

280,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
600,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا نوساز نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

ازهاری

2 ماه پیش

600,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا اقساطی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 340

ویلا

ازهاری

2 ماه پیش

300,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 340

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,000,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا نوساز رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

ازهاری

2 ماه پیش

1,000,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شهرکی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 430

ویلا

ازهاری

2 ماه پیش

400,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 430

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا اقساطی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 220

ویلا

ازهاری

2 ماه پیش

250,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 220

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
320,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا اقساطی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 340

ویلا

ازهاری

3 ماه پیش

320,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 340

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شهرکی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 300

ویلا

ازهاری

3 ماه پیش

300,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 300

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
3,000,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا جنگلی سیسنگان

رویان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

ازهاری

3 ماه پیش

3,000,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا حنگلی سیسنگان

سیسنگان

تخت: 4متر مربع: 360

ویلا

ازهاری

3 ماه پیش

400,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 360

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا اقساطی رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

ازهاری

3 ماه پیش

300,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شهرکی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

ازهاری

3 ماه پیش

250,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
450,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

ازهاری

3 ماه پیش

450,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
380,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شهرکی رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

ازهاری

3 ماه پیش

380,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
450,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

ازهاری

3 ماه پیش

450,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 320

ویلا

ازهاری

3 ماه پیش

250,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 320

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شهرکی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

ازهاری

3 ماه پیش

500,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
450,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شهرکی رویان

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

ازهاری

3 ماه پیش

450,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
750,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شهرکی رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

ازهاری

3 ماه پیش

750,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
800,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شهرکی رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

ازهاری

3 ماه پیش

800,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 330

ویلا

ازهاری

3 ماه پیش

250,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 330

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا جنگلی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 340

ویلا

ازهاری

3 ماه پیش

350,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 340

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,800,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا اقساطی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

متر مربع: 280

ویلا

ازهاری

3 ماه پیش

1,800,000,000تومان/قیمت کل

متر مربع: 280

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,800,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا اقساطی چمستان

چمستان

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

ازهاری

3 ماه پیش

1,800,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا نوساز سیسنگان

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 340

ویلا

ازهاری

3 ماه پیش

400,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 340

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا اقساطی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

ازهاری

3 ماه پیش

300,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
750,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شهرکی رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

ازهاری

3 ماه پیش

750,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا اقساطی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 320

ویلا

ازهاری

5 ماه پیش

250,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 320

ویلا

5 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شهرکی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

ازهاری

5 ماه پیش

400,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
650,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا نوساز سیسنگان

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

ازهاری

5 ماه پیش

650,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

5 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش فروش اقساطی
170,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 270

ویلا

ازهاری

5 ماه پیش

170,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 270

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا اقساطی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 430

ویلا

ازهاری

5 ماه پیش

400,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 430

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
450,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شهرکی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

متر مربع: 400

ویلا

ازهاری

5 ماه پیش

450,000,000تومان/قیمت کل

متر مربع: 400

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
450,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا اقساطی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

ازهاری

5 ماه پیش

450,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

5 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش فروش اقساطی
600,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شهرکی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

ازهاری

5 ماه پیش

600,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

5 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

ازهاری

5 ماه پیش

250,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
750,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

ازهاری

5 ماه پیش

750,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
650,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا سیسنگان

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

متر مربع: 430

ویلا

ازهاری

5 ماه پیش

650,000,000تومان/قیمت کل

متر مربع: 430

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
460,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلاجنگلی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

ازهاری

5 ماه پیش

460,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شهرکی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

ازهاری

5 ماه پیش

350,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,200,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا نوساز سیسنگان

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 430

ویلا

ازهاری

5 ماه پیش

1,200,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 430

ویلا

5 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش فروش اقساطی
600,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

ازهاری

5 ماه پیش

600,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
170,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا جنگلی چمستان

چالوس، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 260

ویلا

ازهاری

5 ماه پیش

170,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 260

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
800,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا نوساز رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

ازهاری

5 ماه پیش

800,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
230,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا شهرکی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

ازهاری

5 ماه پیش

230,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شهرکی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

متر مربع: 300

ویلا

ازهاری

5 ماه پیش

400,000,000تومان/قیمت کل

متر مربع: 300

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
230,000,000تومان/قیمت
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا جنگلی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

ازهاری

5 ماه پیش

230,000,000تومان/قیمت

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
270,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا جنگلی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

ازهاری

5 ماه پیش

270,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا جنگلی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

متر مربع: 340

ویلا

ازهاری

5 ماه پیش

300,000,000تومان/قیمت کل

متر مربع: 340

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
700,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شهرکی چمستان

چمستان

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

ازهاری

5 ماه پیش

700,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا جنگلی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

ازهاری

5 ماه پیش

400,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلا نوساز چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 260

ویلا

ازهاری

5 ماه پیش

250,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 260

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
450,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا نوساز سیسنگان

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

ازهاری

5 ماه پیش

450,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
750,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا سیسنگان نوساز

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 700

ویلا

ازهاری

5 ماه پیش

750,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 700

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
450,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا نوساز چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع350: 350

ویلا

ازهاری

5 ماه پیش

450,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع350: 350

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
600,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا سیسنگان نوساز

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

ازهاری

5 ماه پیش

600,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا نوساز چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 400

ویلا

ازهاری

5 ماه پیش

350,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 400

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
520,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا جنگلی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

ازهاری

6 ماه پیش

520,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا باغ چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 500

ویلا

ازهاری

6 ماه پیش

500,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 500

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش
370,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

خرید ویلا جنگلی نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 215

ویلا

ازهاری

6 ماه پیش

370,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 215

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
450,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شهرکی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 400

ویلا

ازهاری

6 ماه پیش

450,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 400

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
340,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا ارزان چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

ازهاری

6 ماه پیش

340,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا دوبلکس جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 215

ویلا

ازهاری

6 ماه پیش

400,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 215

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا جنگلی چمستان

چمستان

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

ازهاری

6 ماه پیش

400,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
200,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شهرکی چمستان

چالوس، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 200

ویلا

ازهاری

6 ماه پیش

200,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 200

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شهرکی نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 240

ویلا

ازهاری

6 ماه پیش

250,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 240

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
280,000,000تومان/قیمت کل
ویلا چمستان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شهرکی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 260

ویلا

ازهاری

7 ماه پیش

280,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 260

ویلا

7 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
320,000,000تومان/قیمت کل
خرید ویلا
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 260

ویلا

ازهاری

7 ماه پیش

320,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 260

ویلا

7 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
270,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شهرکی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

متر مربع: 230

ویلا

ازهاری

7 ماه پیش

270,000,000تومان/قیمت کل

متر مربع: 230

ویلا

7 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
550,000,000تومان/قیمت کل
فروش ویلا
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 330

ویلا

ازهاری

7 ماه پیش

550,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 330

ویلا

7 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
640,000,000تومان/قیمت کل
خرید ویلا
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شهرکی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

ازهاری

7 ماه پیش

640,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

7 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
395,000,000تومان/قیمت کل
ویلا چمستان
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 330

ویلا

ازهاری

7 ماه پیش

395,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 330

ویلا

7 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
450,000,000تومان/قیمت کل
ویلا چمستان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا جنگلی نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 400

ویلا

ازهاری

7 ماه پیش

450,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 400

ویلا

7 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
260,000,000تومان/قیمت کل
فروش ویلا
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا ارزان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 200

ویلا

ازهاری

7 ماه پیش

260,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 200

ویلا

7 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
525,000,000تومان/قیمت کل
خرید ویلا
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

ازهاری

7 ماه پیش

525,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

7 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
165,000,000تومان/قیمت کل
ویلا چمستان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 200

ویلا

ازهاری

7 ماه پیش

165,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 200

ویلا

7 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
450,000,000تومان/قیمت کل
خرید ویلا
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا جنگلی نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 380

ویلا

ازهاری

7 ماه پیش

450,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 380

ویلا

7 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
2,100,000,000تومان/قیمت کل
ویلا رویان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

ازهاری

7 ماه پیش

2,100,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

7 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
630,000,000تومان/قیمت کل
ویلا چمستان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا جنگلی

چمستان

تخت: 3متر مربع: 620

ویلا

ازهاری

8 ماه پیش

630,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 620

ویلا

8 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
750,000,000تومان/قیمت کل
ویلا نور
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 380

ویلا

ازهاری

8 ماه پیش

750,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 380

ویلا

8 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
750,000,000تومان/قیمت کل
خرید ویلا
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا باغ نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 570

ویلا

ازهاری

8 ماه پیش

750,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 570

ویلا

8 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان/قیمت کل
ویلا چمستان شهرکی
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

متر مربع: 240

ویلا

ازهاری

8 ماه پیش

350,000,000تومان/قیمت کل

متر مربع: 240

ویلا

8 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
200,000,000تومان/قیمت کل
ویلا چمستان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا چمستان

چمستان

تخت: 3متر مربع: 270

ویلا

ازهاری

8 ماه پیش

200,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 270

ویلا

8 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
290,000,000تومان/قیمت کل
خرید ویلا
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

ازهاری

8 ماه پیش

290,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

8 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
200,000,000تومان/قیمت کل
ویلا نور
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 220

ویلا

ازهاری

8 ماه پیش

200,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 220

ویلا

8 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
600,000,000تومان/قیمت کل
خرید ویلا
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا باغ در نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 510

ویلا

ازهاری

8 ماه پیش

600,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 510

ویلا

8 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
480,000,000تومان/قیمت کل
ویلا در نور
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

ازهاری

8 ماه پیش

480,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

8 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
750,000,000تومان/قیمت کل
ویلا سیسنگان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا سیسنگان

سیسنگان

تخت: 4متر مربع: 440

ویلا

ازهاری

9 ماه پیش

750,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 440

ویلا

9 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
155,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلانور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 450

ویلا

ازهاری

9 ماه پیش

155,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 450

ویلا

9 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
190,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلای ارزان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

ازهاری

9 ماه پیش

190,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

9 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شهرکی نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

ازهاری

9 ماه پیش

250,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

9 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا نوساز چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

ازهاری

9 ماه پیش

350,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

9 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
850,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا نوساز ویان

رویان

تخت: 4متر مربع: 370

ویلا

ازهاری

9 ماه پیش

850,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 370

ویلا

9 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
2,000,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شهرک سیسنگان

سیسنگان

تخت: 4متر مربع: 800

ویلا

ازهاری

9 ماه پیش

2,000,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 800

ویلا

9 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
3,000,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا باغ در سیسنگان

نوشهر، استان مازندران، ایران

متر مربع: 2000

ویلا

ازهاری

9 ماه پیش

3,000,000,000تومان/قیمت کل

متر مربع: 2000

ویلا

9 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,800,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا اکازیون نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

ازهاری

9 ماه پیش

1,800,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

9 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا نوساز جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

ازهاری

9 ماه پیش

500,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

9 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
320,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شهرکی نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

ازهاری

9 ماه پیش

320,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

9 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
450,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا دوبلکس نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 450

ویلا

ازهاری

9 ماه پیش

450,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 450

ویلا

9 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,000,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا نوساز استخردار

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 850

ویلا

ازهاری

9 ماه پیش

1,000,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 5متر مربع: 850

ویلا

9 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا ارزان نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 202

ویلا

ازهاری

9 ماه پیش

250,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 202

ویلا

9 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
900,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شهرکی شیک رویان

رویان، استان مازندران، ایران

متر مربع: 350

ویلا

ازهاری

9 ماه پیش

900,000,000تومان/قیمت کل

متر مربع: 350

ویلا

9 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
450,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شهرکی نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

ازهاری

9 ماه پیش

450,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

9 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
630,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا رویان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 380

ویلا

ازهاری

9 ماه پیش

630,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 380

ویلا

9 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
190,000,000تومان/قیمت کل