حدود قیمت: از به

همتا توسلی

کارشناس فروش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا نوشهر

  مازندران

  تخت: 4متر مربع: 140

  ویلا

  همتا توسلی

  1 روز پیش

  200,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 140

  ویلا

  1 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا چمستان

  مازندران شهرستان نور، نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  همتا توسلی

  2 روز پیش

  200,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  2 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  70,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال نور

  مازندران شهرستان نور، نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  همتا توسلی

  2 روز پیش

  70,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  2 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا نور

  مازندران شهرستان نور، نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  همتا توسلی

  4 روز پیش

  200,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  4 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال نور

  مازندران شهرستان نور، نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  همتا توسلی

  1 هفته پیش

  200,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا نور

  مازندران شهرستان نور، نور، استان مازندران، ایران

  خوابگاه: ۳متر مربع: 200

  ویلا

  همتا توسلی

  1 هفته پیش

  200,000,000تومان/پیش پرداخت

  خوابگاه: ۳متر مربع: 200

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  120,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا اقساطی چمستان

  مازندران شهرستان نور، نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  همتا توسلی

  2 هفته پیش

  120,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا چمستان

  مازندران شهرستان نور، نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  همتا توسلی

  2 هفته پیش

  200,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  220,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شهرکی نور

  مازندران شهرستان نور، نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  همتا توسلی

  2 هفته پیش

  220,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا اقساطی چمستان

  مازندران شهرستان نور، نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  همتا توسلی

  3 هفته پیش

  200,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  70,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال نور

  مازندران شهرستان نور، نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  همتا توسلی

  3 هفته پیش

  70,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا چمستان

  مازندران شهرستان نور، نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  همتا توسلی

  3 هفته پیش

  200,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  120,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شهرکی نور

  مازندران شهرستان نور، نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  همتا توسلی

  3 هفته پیش

  120,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  130,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا اقساطی چمستان

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  همتا توسلی

  1 ماه پیش

  130,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  70,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال نور

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  همتا توسلی

  1 ماه پیش

  70,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  60,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا چمستان

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  همتا توسلی

  1 ماه پیش

  60,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  70,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شهرکی نور

  تخت: 2متر مربع: 160

  ویلا

  همتا توسلی

  1 ماه پیش

  70,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 160

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  50,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شهرکی نور

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  همتا توسلی

  1 ماه پیش

  50,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا نوشهر

  خوابگاه: ۳متر مربع: 250

  ویلا

  همتا توسلی

  4 ماه پیش

  200,000,000تومان/پیش پرداخت

  خوابگاه: ۳متر مربع: 250

  ویلا

  4 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  ۳۰۰۰۰۰۰۰۰
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا نور

  خوابگاه: ۴متر مربع: 190

  ویلا

  همتا توسلی

  5 ماه پیش

  ۳۰۰۰۰۰۰۰۰

  خوابگاه: ۴متر مربع: 190

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا نوشهر

  خوابگاه: ۴متر مربع: 250

  ویلا

  همتا توسلی

  5 ماه پیش

  ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰

  خوابگاه: ۴متر مربع: 250

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  ۵۰۰۰۰۰۰۰۰
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا نوشهر

  خوابگاه: ۴متر مربع: 250

  ویلا

  همتا توسلی

  5 ماه پیش

  ۵۰۰۰۰۰۰۰۰

  خوابگاه: ۴متر مربع: 250

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  ۳۵۰۰۰۰۰۰۰
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا نور

  خوابگاه: ۳متر مربع: 190

  ویلا

  همتا توسلی

  5 ماه پیش

  ۳۵۰۰۰۰۰۰۰

  خوابگاه: ۳متر مربع: 190

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا نوشهر

  خوابگاه: ۴متر مربع: 250

  ویلا

  همتا توسلی

  5 ماه پیش

  ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

  خوابگاه: ۴متر مربع: 250

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  ۷۵۰۰۰۰۰۰۰
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا نوشهر

  خوابگاه: ۴متر مربع: 300

  ویلا

  همتا توسلی

  6 ماه پیش

  ۷۵۰۰۰۰۰۰۰

  خوابگاه: ۴متر مربع: 300

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  350,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا چمستان

  متر مربع: 190

  ویلا

  همتا توسلی

  6 ماه پیش

  350,000,000تومان

  متر مربع: 190

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  2,000,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا نوشهر

  متر مربع: 300

  ویلا

  همتا توسلی

  6 ماه پیش

  2,000,000,000تومان

  متر مربع: 300

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  500,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا اقساطی چمستان

  متر مربع: 200

  ویلا

  همتا توسلی

  6 ماه پیش

  500,000,000تومان

  متر مربع: 200

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  1,000,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا رویان

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  همتا توسلی

  6 ماه پیش

  1,000,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  750,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا نوشهر

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  همتا توسلی

  6 ماه پیش

  750,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  2,000,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا رویان

  تخت: 5متر مربع: 320

  ویلا

  همتا توسلی

  6 ماه پیش

  2,000,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 5متر مربع: 320

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  260,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا اقساطی چمستان

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  همتا توسلی

  6 ماه پیش

  260,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  420,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شهرکی نور

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  همتا توسلی

  6 ماه پیش

  420,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال نور

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  همتا توسلی

  6 ماه پیش

  300,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  260,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا اقساطی چمستان

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  همتا توسلی

  6 ماه پیش

  260,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  260,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا اقساطی چمستان

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  همتا توسلی

  6 ماه پیش

  260,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  400,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا اقساطی چمستان

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  همتا توسلی

  6 ماه پیش

  400,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  800,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا رویان

  متر مربع: 200

  ویلا

  همتا توسلی

  6 ماه پیش

  800,000,000تومان/قیمت کل

  متر مربع: 200

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا درنور

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  همتا توسلی

  6 ماه پیش

  300,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  400,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا اقساطی چمستان

  متر مربع: 160

  ویلا

  همتا توسلی

  6 ماه پیش

  400,000,000تومان

  متر مربع: 160

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  750,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا نوشهر

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  همتا توسلی

  6 ماه پیش

  750,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  240,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا اقساطی چمستان

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  همتا توسلی

  6 ماه پیش

  240,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  350,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا درنور

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  همتا توسلی

  6 ماه پیش

  350,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  600,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا نوشهر

  تخت: 3متر مربع: 230

  ویلا

  همتا توسلی

  6 ماه پیش

  600,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 230

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  280,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال چمستان

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  همتا توسلی

  6 ماه پیش

  280,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  800,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا درنور

  تخت: 4متر مربع: 210

  ویلا

  همتا توسلی

  6 ماه پیش

  800,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 210

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  800,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا درنور

  تخت: 4متر مربع: 210

  ویلا

  همتا توسلی

  6 ماه پیش

  800,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 210

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  230,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا اقساطی چمستان

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  همتا توسلی

  6 ماه پیش

  230,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  750,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا نوشهر

  متر مربع: 210

  ویلا

  همتا توسلی

  6 ماه پیش

  750,000,000تومان/قیمت کل

  متر مربع: 210

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  750,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا نوشهر

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  همتا توسلی

  7 ماه پیش

  750,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  7 ماه پیش

  ویژه
  خرید و فروشفروش اقساطی
  400,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا نور

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  همتا توسلی

  7 ماه پیش

  400,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  7 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا اقساطی چمستان

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  همتا توسلی

  7 ماه پیش

  300,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  7 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا درنور

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  همتا توسلی

  7 ماه پیش

  300,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  7 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  290,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا نوشهر

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  همتا توسلی

  7 ماه پیش

  290,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  7 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  350,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا نور

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  همتا توسلی

  7 ماه پیش

  350,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  7 ماه پیش

  ویژه
  خرید و فروشفروش اقساطی
  220,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال چمستان

  متر مربع: 120

  ویلا

  همتا توسلی

  7 ماه پیش

  220,000,000تومان/قیمت کل

  متر مربع: 120

  ویلا

  7 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  400,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا رویان

  متر مربع: 300

  ویلا

  همتا توسلی

  7 ماه پیش

  400,000,000تومان/قیمت کل

  متر مربع: 300

  ویلا

  7 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  350,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در چمستان

  تخت: 3متر مربع: 500

  ویلا

  همتا توسلی

  7 ماه پیش

  350,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 500

  ویلا

  7 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  400,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال نوشهر

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  همتا توسلی

  7 ماه پیش

  400,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  7 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا نوشهر

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  همتا توسلی

  7 ماه پیش

  300,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  7 ماه پیش

  ویژه
  خرید و فروشفروش اقساطی
  800,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال چمستان

  تخت: 5متر مربع: 400

  ویلا

  همتا توسلی

  7 ماه پیش

  800,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 5متر مربع: 400

  ویلا

  7 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  350,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال چمستان

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  همتا توسلی

  7 ماه پیش

  350,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  7 ماه پیش

  خرید و فروش
  180,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  همتا توسلی

  7 ماه پیش

  180,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  7 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در چمستان

  تخت: 3متر مربع: 400

  ویلا

  همتا توسلی

  7 ماه پیش

  300,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 400

  ویلا

  7 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال نوشهر

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  همتا توسلی

  7 ماه پیش

  300,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  7 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  290,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال چمستان

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  همتا توسلی

  8 ماه پیش

  290,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  8 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  500,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا دوبلکس در چمستان

  مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 230

  ویلا

  همتا توسلی

  8 ماه پیش

  500,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 230

  ویلا

  8 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  290,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا مدرن نور

  مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 160

  ویلا

  همتا توسلی

  8 ماه پیش

  290,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 2متر مربع: 160

  ویلا

  8 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  500,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا اقساطی چمستان

  مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 400

  ویلا

  همتا توسلی

  8 ماه پیش

  500,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 400

  ویلا

  8 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  400,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان شهرکی

  مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  همتا توسلی

  8 ماه پیش

  400,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  8 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  350,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال چمستان

  مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  همتا توسلی

  8 ماه پیش

  350,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  8 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  350,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا اقساطی چمستان

  مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  همتا توسلی

  8 ماه پیش

  350,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  8 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  350,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا اقساطی چمستان

  مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  همتا توسلی

  8 ماه پیش

  350,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  8 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  190,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال چمستان

  استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  همتا توسلی

  8 ماه پیش

  190,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  8 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  198,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان شهرکی

  مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  همتا توسلی

  8 ماه پیش

  198,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  8 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  400,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال نوشهر

  مازندران

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  همتا توسلی

  8 ماه پیش

  400,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  8 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان

  مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  همتا توسلی

  8 ماه پیش

  300,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  8 ماه پیش

  ویژه
  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در چمستان

  مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  همتا توسلی

  8 ماه پیش

  200,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  8 ماه پیش

  خرید و فروش
  400,000,000تومان
  خرید و فروش

  فروش ویلا نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  همتا توسلی

  8 ماه پیش

  400,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  8 ماه پیش

  ویژه
  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در چمستان

  سالده علیا، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  همتا توسلی

  8 ماه پیش

  200,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  8 ماه پیش