حدود قیمت: از به

فرزین فلاح

کارشناس فروش املاک

  خرید و فروش
  266,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا لوکس نوشهر

  نوشهر, استان مازندران, ایران

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  مهتاب کثیری

  1 سال پیش

  266,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروش
  400,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  فروش ویلا در نوشهر

  نوشهر, استان مازندران, ایران

  تخت: 4متر مربع: 350

  ویلا

  1 سال پیش

  400,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 4متر مربع: 350

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروش
  250,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا در رویان

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 160

  ویلا

  فرزین فلاح

  1 سال پیش

  250,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 160

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروش
  125,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا اقساطی نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  فرزین فلاح

  1 سال پیش

  125,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروش
  433,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا در رویان

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 5متر مربع: 400

  ویلا

  فرزین فلاح

  1 سال پیش

  433,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 5متر مربع: 400

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروش
  86,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا شهرکی نوشهر

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  فرزین فلاح

  1 سال پیش

  86,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروش
  370,000,000تومان/کل
  خرید و فروش

  ویلا چمستان جنگلی

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 4متر مربع: 240

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  370,000,000تومان/کل

  تخت: 4متر مربع: 240

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  80,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروش

  ویلا چمستان شهرکی

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  80,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  55,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروش

  ویلا چمستان نوساز ارزان

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  55,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  35,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا چمستان نوساز

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 90

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  35,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 90

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  40,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروش

  ویلا چمستان جنگلی

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  40,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  135,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا چمستان نوساز ارزان

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  135,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  40,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروش

  ویلا چمستان

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 95

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  40,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 95

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  70,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا چمستان شهرکی

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 3متر مربع: 120

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  70,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 120

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  120,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروش

  ویلا چمستان لوکس

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  120,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  290,000,000تومان/کل
  خرید و فروش

  ویلا شمال نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  290,000,000تومان/کل

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  55,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروش

  ویلا چمستان جنگلی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 122

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  55,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 122

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  45,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروش

  ویلا چمستان شهرکی

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 80

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  45,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 80

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  30,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروش

  ویلا چمستان نوساز ارزان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 180

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  30,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 180

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  95,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروش

  ویلاباغ چمستان نوساز

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  95,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  250,000,000تومان/کل
  خرید و فروش

  ویلا شمال رویان

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 180

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  250,000,000تومان/کل

  تخت: 2متر مربع: 180

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  50,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروش

  ویلا چمستان شهرکی

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 90

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  50,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 90

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  100,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروش

  ویلا چمستان جنگلی

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 160

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  100,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 160

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  35,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروش

  ویلا چمستان نوساز

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 94

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  35,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 94

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  45,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید و فروش ویلا شمال مازندران-خرید و فروش ویلا چمستان ارزان

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 115

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  45,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 115

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  140,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید و فروش ویلا شمال مازندران-خرید و فروش ویلا چمستان جنگلی

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  140,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  150,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید و فروش ویلا شمال مازندران-خرید و فروش ویلا چمستان شهرکی

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  150,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  180,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 230

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  180,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 230

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  68,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  68,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  40,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 220

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  40,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 220

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  220,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  220,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  2,600,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید و فروش ویلا شمال مازندران-خرید و فروش ویلا رویان ساحلی نوساز

  رویان, استان مازندران, ایران

  تخت: 4متر مربع: 500

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  2,600,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 500

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  95,000,000تومان/کلید تحویل

  متر مربع: 160

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  95,000,000تومان/کلید تحویل

  متر مربع: 160

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  45,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید و فروش ویلا شمال مازندران-خرید و فروش ویلا چمستان جنگلی نیم پیلوت

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 3متر مربع: 120

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  45,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 120

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  100,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  100,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  50,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 120

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  50,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 120

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  48,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  48,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  57,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  57,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  53,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  53,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  310,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید و فروش ویلا محمودآباد

  محمودآباد, استان مازندران, ایران

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  310,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  150,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید و فروش ویلا شمال مازندران

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  150,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  145,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  145,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  230,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا چمستان نوساز

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  230,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  200,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا باغ جنگلی

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  200,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  140,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا چمستان جنگلی

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  140,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  120,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا چمستان فلت

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  120,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  125,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا چمستان نیم پیلوت

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 3متر مربع: 120

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  125,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 120

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  130,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا جنگلی نوساز

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  130,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  160,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا چمستان شهرکی

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 105

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  160,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 105

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  130,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا جنگلی فروشی

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  130,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  135,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا شمال جنگلی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  135,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  195,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا چمستان جنگلی

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  195,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  130,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا جنگلی چمستان

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  130,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  130,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا چمستان جنگلی

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  130,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  230,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا باغ چمستان

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 3متر مربع: 145

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  230,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 145

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  160,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا چمستان نوساز

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  160,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  185,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا جنگلی

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  185,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  195,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا چمستان دوبلکس

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 170

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  195,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 170

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  230,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا رویان جنگلی

  رویان, استان مازندران, ایران

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  230,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  190,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  190,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  130,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا چمستان شهرکی

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  130,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  80,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا چمستان جنگلی

  چمستان, استان مازندران, ایران

  خوابگاه: 1متر مربع: 85

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  80,000,000تومان

  خوابگاه: 1متر مربع: 85

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  140,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا شهرکی سیسنگان

  رویان, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 90

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  140,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 90

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  300,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا جنگلی نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  300,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  130,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا چمستان جنگلی

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  130,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  225,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا جنگلی چمستان

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  225,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  230,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا باغ چمستان

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  230,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  220,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا مازندران نور جنگلی

  نور, استان مازندران, ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  220,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  220,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا مازندران نور

  نور, استان مازندران, ایران

  خوابگاه: 1متر مربع: 150

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  220,000,000تومان

  خوابگاه: 1متر مربع: 150

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  200,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا شمال چمستان

  چمستان

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  200,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  90,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا چمستان فلت

  چمستان، استان مازندران، ایران

  خوابگاه: 1متر مربع: 150

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  90,000,000تومان

  خوابگاه: 1متر مربع: 150

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  110,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 85

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  110,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 85

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  89,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا چمستان فلت

  تخت: 2متر مربع: 85

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  89,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 85

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  160,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا شمال چمستان

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 135

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  160,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 135

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  280,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا چمستان چوبی

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  280,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  150,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا چمستان نوساز

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  150,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  420,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا شمال ونوش

  رویان, استان مازندران, ایران

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  420,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  150,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا چمستان جنگلی

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  150,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  500,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا چمستان

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 3متر مربع: 240

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  500,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 240

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  350,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا رویان جنگلی

  نور, استان مازندران, ایران

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  350,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  160,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا چمستان شهرکی

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  160,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  125,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا چمستان فلت

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 115

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  125,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 115

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  180,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا نوساز چمستان

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  180,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  115,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا چمستان ارزان

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 95

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  115,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 95

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  360,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا چمستان دوبلکس

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  360,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  140,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا چمستان امیرآباد

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  140,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  105,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا چمستان ارزان

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  105,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  2,200,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا شمال سیسنگان

  رویان, استان مازندران, ایران

  تخت: 4متر مربع: 540

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  2,200,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 540

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  600,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا شمال وازیوار

  رویان, استان مازندران, ایران

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  600,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  850,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا باغ رویان

  رویان, استان مازندران, ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  850,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  200,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا نور شهرکی

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  200,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  7,000,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا شمال سیاهرود

  رویان, استان مازندران, ایران

  تخت: 6متر مربع: 1000

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  7,000,000,000تومان

  تخت: 6متر مربع: 1000

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  3,000,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا شمال چلندر

  نوشهر, استان مازندران, ایران

  تخت: 3متر مربع: 500

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  3,000,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 500

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  470,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا شمال ونوش

  رویان, استان مازندران, ایران

  تخت: 3متر مربع: 210

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  470,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 210

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  650,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا شمال سیسنگان

  نوشهر, استان مازندران, ایران

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  650,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  4,000,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا شمال رویان

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 5متر مربع: 600

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  4,000,000,000تومان

  تخت: 5متر مربع: 600

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  125,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا چمستان شهرکی

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 88

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  125,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 88

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  170,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا چمستان پارک جنگلی

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  170,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  210,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا چمستان جنگلی

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  210,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  122,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا چمستان لوکس

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  122,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  170,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا نور جنگلی

  نور, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  170,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  175,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا چمستان لوکس

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  175,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  190,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا چمستان نوساز

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  190,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  160,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا چمستان جنگلی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  160,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  145,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا چمستان کلوده

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  فرزین فلاح

  2 سال پیش

  145,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  125,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا چمستان نوساز

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  125,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  180,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا چمستان لوکس

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  180,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  2 سال پیش

  ویژه
  خرید و فروش
  1,200,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا شمال رویان

  رویان, استان مازندران, ایران

  تخت: 4متر مربع: 350

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  1,200,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 350

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  220,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا چمستان نیم پیلوت

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  220,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  200,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا چمستان دوبلکس

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  200,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  2 سال پیش

  ویژه
  خرید و فروش
  2,700,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا شمال رویان

  رویان, استان مازندران, ایران

  تخت: 4متر مربع: 430

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  2,700,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 430

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  95,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا چمستان فلت

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 90

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  95,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 90

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  135,000,000تومان
  خرید و فروش

  باغ ویلا چمستان

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  135,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  160,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا چمستان

  نصرت آباد, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 145

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  160,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 145

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  125,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا چمستان ارزان

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  125,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  7,500,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا شمال رویان

  رویان, استان مازندران, ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  7,500,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  420,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا باغ چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  420,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  170,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا چمستان جنگلی

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  170,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  2 سال پیش