حدود قیمت: از به

farzin

  خرید و فروشفروش فوری
  2,500,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در شمال

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 5متر مربع: 300

  ویلا

  farzin

  2 هفته پیش

  2,500,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 5متر مربع: 300

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  120,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  farzin

  2 ماه پیش

  120,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  180,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 230

  ویلا

  farzin

  2 ماه پیش

  180,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 230

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  170,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  farzin

  2 ماه پیش

  170,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  90,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  farzin

  2 ماه پیش

  90,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  130,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 210

  ویلا

  farzin

  2 ماه پیش

  130,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 210

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  90,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  farzin

  2 ماه پیش

  90,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  100,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  farzin

  2 ماه پیش

  100,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  160,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  farzin

  2 ماه پیش

  160,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  110,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  farzin

  2 ماه پیش

  110,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  220,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  farzin

  2 ماه پیش

  220,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  210,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  farzin

  2 ماه پیش

  210,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  100,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  farzin

  2 ماه پیش

  100,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  100,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  farzin

  2 ماه پیش

  100,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  2 ماه پیش

  ویژه
  خرید و فروشفروش اقساطی
  90,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  farzin

  2 ماه پیش

  90,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  2 ماه پیش

  ویژه
  خرید و فروشفروش اقساطی
  110,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شمال

  چمستان

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  farzin

  2 ماه پیش

  110,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  2 ماه پیش

  ویژه
  خرید و فروشفروش اقساطی
  90,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شمال

  چمستان

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  farzin

  2 ماه پیش

  90,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  90,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  farzin

  2 ماه پیش

  90,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  90,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شمال

  چمستان

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  farzin

  2 ماه پیش

  90,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  500,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شمال

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 350

  ویلا

  farzin

  4 ماه پیش

  500,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 350

  ویلا

  4 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  175,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 210

  ویلا

  farzin

  4 ماه پیش

  175,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 210

  ویلا

  4 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  90,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 120

  ویلا

  farzin

  4 ماه پیش

  90,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 120

  ویلا

  4 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  4,000,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 540

  ویلا

  farzin

  4 ماه پیش

  4,000,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 540

  ویلا

  4 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  235,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  farzin

  4 ماه پیش

  235,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  4 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  395,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 240

  ویلا

  farzin

  5 ماه پیش

  395,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 240

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  400,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  farzin

  5 ماه پیش

  400,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروش
  200,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروش

  ویلا شمال

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 330

  ویلا

  farzin

  5 ماه پیش

  200,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 330

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  1,100,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 420

  ویلا

  farzin

  5 ماه پیش

  1,100,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 420

  ویلا

  5 ماه پیش

  ویژه
  خرید و فروشفروش فوری
  840,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا شمال نوساز

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 5متر مربع: 410

  ویلا

  farzin

  5 ماه پیش

  840,000,000تومان

  تخت: 5متر مربع: 410

  ویلا

  5 ماه پیش

  ویژه
  خرید و فروشفروش فوری
  800,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 5متر مربع: 430

  ویلا

  farzin

  5 ماه پیش

  800,000,000تومان

  تخت: 5متر مربع: 430

  ویلا

  5 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  245,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  farzin

  5 ماه پیش

  245,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  5 ماه پیش

  ویژه
  خرید و فروشفروش فوری
  265,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  farzin

  5 ماه پیش

  265,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  5 ماه پیش

  ویژه
  خرید و فروشفروش فوری
  195,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  farzin

  5 ماه پیش

  195,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  5 ماه پیش

  ویژه
  خرید و فروشفروش اقساطی
  225,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  farzin

  7 ماه پیش

  225,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  7 ماه پیش