حدود قیمت: از به

گلزاده

  خرید و فروشفروش اقساطی
  360,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  گلزاده

  1 هفته پیش

  360,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  940,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  گلزاده

  1 هفته پیش

  940,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  940,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 500

  ویلا

  گلزاده

  1 هفته پیش

  940,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 500

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  650,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  گلزاده

  1 هفته پیش

  650,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  650,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 340

  ویلا

  گلزاده

  1 هفته پیش

  650,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 340

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  100,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در چمستان

  كلوده، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 90

  ویلا

  گلزاده

  1 هفته پیش

  100,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 90

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  360,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  گلزاده

  1 هفته پیش

  360,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  275,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  گلزاده

  1 هفته پیش

  275,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  275,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  گلزاده

  1 هفته پیش

  275,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  360,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  گلزاده

  2 هفته پیش

  360,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  425,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 210

  ویلا

  گلزاده

  2 هفته پیش

  425,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 210

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  940,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 340

  ویلا

  گلزاده

  2 هفته پیش

  940,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 340

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  850,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  گلزاده

  2 هفته پیش

  850,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  490,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا اکازیون در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  گلزاده

  2 هفته پیش

  490,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  360,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا اکازیون در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  گلزاده

  2 هفته پیش

  360,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  375,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا اکازیون در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  گلزاده

  2 هفته پیش

  375,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  400,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا اکازیون در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  گلزاده

  2 هفته پیش

  400,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  650,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا اکازیون در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 210

  ویلا

  گلزاده

  2 هفته پیش

  650,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 210

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  400,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا اکازیون در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 195

  ویلا

  گلزاده

  2 هفته پیش

  400,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 195

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  500,000,000تومان/نصف این مبلغ اقساط یا معاوضه
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا ارزان در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 175

  ویلا

  گلزاده

  3 هفته پیش

  500,000,000تومان/نصف این مبلغ اقساط یا معاوضه

  تخت: 3متر مربع: 175

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  250,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا ارزان در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  گلزاده

  3 هفته پیش

  250,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  260,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا ارزان در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 135

  ویلا

  گلزاده

  3 هفته پیش

  260,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 135

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  1,650,000,000تومان/نیمی از این مبلغ اقساط یا معاوضه ایست
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا ارزان در شمال

  پارک جنگلی سی سنگان، ایران

  تخت: 3متر مربع: 300

  ویلا

  گلزاده

  3 هفته پیش

  1,650,000,000تومان/نیمی از این مبلغ اقساط یا معاوضه ایست

  تخت: 3متر مربع: 300

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  375,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا ارزان در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  گلزاده

  3 هفته پیش

  375,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  360,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا ارزان در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  گلزاده

  3 هفته پیش

  360,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  800,000,000تومان/نیمی از این مبلغ اقساط یا معاوضه ایست
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا ارزان در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 210

  ویلا

  گلزاده

  3 هفته پیش

  800,000,000تومان/نیمی از این مبلغ اقساط یا معاوضه ایست

  تخت: 3متر مربع: 210

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  600,000,000تومان/نیمی از این مبلغ اقساط یا معاوضه ایست
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا ارزان در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 210

  ویلا

  گلزاده

  3 هفته پیش

  600,000,000تومان/نیمی از این مبلغ اقساط یا معاوضه ایست

  تخت: 3متر مربع: 210

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  400,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا ارزان در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 210

  ویلا

  گلزاده

  3 هفته پیش

  400,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 210

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  740,000,000تومان/نیمی از این مبلغ اقساط یا معاوضه ایست
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا ارزان در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  گلزاده

  3 هفته پیش

  740,000,000تومان/نیمی از این مبلغ اقساط یا معاوضه ایست

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  500,000,000تومان/نیمی از این مبلغ اقساط یا معاوضه ایست
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا ارزان در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 135

  ویلا

  گلزاده

  3 هفته پیش

  500,000,000تومان/نیمی از این مبلغ اقساط یا معاوضه ایست

  تخت: 3متر مربع: 135

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  370,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا ارزان در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  گلزاده

  3 هفته پیش

  370,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  440,000,000تومان/نیمی از این مبلغ اقساط یا معاوضه ایست
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا ارزان در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  گلزاده

  3 هفته پیش

  440,000,000تومان/نیمی از این مبلغ اقساط یا معاوضه ایست

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  430,000,000تومان/نیمی از این مبلغ اقساط یا معاوضه ایست
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا ارزان در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 165

  ویلا

  گلزاده

  3 هفته پیش

  430,000,000تومان/نیمی از این مبلغ اقساط یا معاوضه ایست

  تخت: 3متر مربع: 165

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  400,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا ارزان در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  گلزاده

  3 هفته پیش

  400,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  260,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا ارزان در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  گلزاده

  3 هفته پیش

  260,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  165,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  گلزاده

  3 هفته پیش

  165,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  100,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا

  چمستان، استان مازندران، ایران

  خوابگاه: 1متر مربع: 75

  ویلا

  گلزاده

  3 هفته پیش

  100,000,000تومان/پیش پرداخت

  خوابگاه: 1متر مربع: 75

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  325,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  گلزاده

  3 هفته پیش

  325,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  350,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  گلزاده

  3 هفته پیش

  350,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  225,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  گلزاده

  3 هفته پیش

  225,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  250,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  گلزاده

  4 هفته پیش

  250,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  4 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  250,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  گلزاده

  4 هفته پیش

  250,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  4 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  235,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  گلزاده

  4 هفته پیش

  235,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  4 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  275,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  گلزاده

  1 ماه پیش

  275,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  250,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 186

  ویلا

  گلزاده

  1 ماه پیش

  250,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 186

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 210

  ویلا

  گلزاده

  1 ماه پیش

  300,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 210

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  گلزاده

  1 ماه پیش

  200,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  250,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  گلزاده

  1 ماه پیش

  250,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  850,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  جوربند، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  گلزاده

  1 ماه پیش

  850,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  375,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  گلزاده

  1 ماه پیش

  375,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  240,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  گلزاده

  1 ماه پیش

  240,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  275,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  گلزاده

  1 ماه پیش

  275,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  230,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  گلزاده

  1 ماه پیش

  230,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  235,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  گلزاده

  1 ماه پیش

  235,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  250,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  گلزاده

  1 ماه پیش

  250,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  275,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 185

  ویلا

  گلزاده

  1 ماه پیش

  275,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 185

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  250,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 186

  ویلا

  گلزاده

  1 ماه پیش

  250,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 186

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  280,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 170

  ویلا

  گلزاده

  1 ماه پیش

  280,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 170

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  220,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  گلزاده

  1 ماه پیش

  220,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  250,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  گلزاده

  1 ماه پیش

  250,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  275,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  گلزاده

  1 ماه پیش

  275,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  گلزاده

  1 ماه پیش

  200,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  350,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  گلزاده

  1 ماه پیش

  350,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  500,000,000تومان/نیمی از این مبلغ اقساط یا معاوضه ایست
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  انارور، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  گلزاده

  1 ماه پیش

  500,000,000تومان/نیمی از این مبلغ اقساط یا معاوضه ایست

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  400,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شهرکی در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  گلزاده

  2 ماه پیش

  400,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  455,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  گلزاده

  2 ماه پیش

  455,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  250,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شهرکی در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  گلزاده

  2 ماه پیش

  250,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  260,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  گلزاده

  2 ماه پیش

  260,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  4,200,000,000تومان/نیمی از این مبلغ اقساط یا قابل معاوضه با خودروست
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا ساحلی شهرکی در نوشهر

  ملکار، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 230

  ویلا

  گلزاده

  2 ماه پیش

  4,200,000,000تومان/نیمی از این مبلغ اقساط یا قابل معاوضه با خودروست

  تخت: 3متر مربع: 230

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  1,900,000,000تومان/نیمی از این مبلغ اقساط یا قابل معاوضه با خودروست
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا استخردار شهرکی در شمال

  پارک جنگلی سی سنگان، ایران

  تخت: 4متر مربع: 230

  ویلا

  گلزاده

  2 ماه پیش

  1,900,000,000تومان/نیمی از این مبلغ اقساط یا قابل معاوضه با خودروست

  تخت: 4متر مربع: 230

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  600,000,000تومان/نصف این مبلغ پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شهرکی در شمال

  سنگسرا، انارور، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  گلزاده

  2 ماه پیش

  600,000,000تومان/نصف این مبلغ پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  430,000,000تومان/معاوضه با خودرو یا اقساط
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال

  ونوش، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 135

  ویلا

  گلزاده

  2 ماه پیش

  430,000,000تومان/معاوضه با خودرو یا اقساط

  تخت: 2متر مربع: 135

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  220,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 212

  ویلا

  گلزاده

  2 ماه پیش

  220,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 212

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  650,000,000تومان/زیر قیمت
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا ارزان قیمت در شمال

  لتینگان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 174

  ویلا

  گلزاده

  2 ماه پیش

  650,000,000تومان/زیر قیمت

  تخت: 3متر مربع: 174

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  800,000,000تومان/زیر قیمت
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در شمال

  ملکار، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 202

  ویلا

  گلزاده

  2 ماه پیش

  800,000,000تومان/زیر قیمت

  تخت: 3متر مربع: 202

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  500,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا استخردار در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 252

  ویلا

  گلزاده

  2 ماه پیش

  500,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 252

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  450,000,000تومان/زیر قیمت
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 179

  ویلا

  گلزاده

  2 ماه پیش

  450,000,000تومان/زیر قیمت

  تخت: 3متر مربع: 179

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا فروشی شهرکی در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  گلزاده

  2 ماه پیش

  300,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  450,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا فروشی ارزان قیمت در شمال

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  گلزاده

  2 ماه پیش

  450,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  350,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  پارک جنگلی کشپل، نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 195

  ویلا

  گلزاده

  2 ماه پیش

  350,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 195

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  450,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا فروشی در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  گلزاده

  2 ماه پیش

  450,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  1,100,000,000تومان/یه بخشی از مبلغ معاوضه با خودرو یا اقساط
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا فروشی در شمال

  ونوش، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 225

  ویلا

  گلزاده

  2 ماه پیش

  1,100,000,000تومان/یه بخشی از مبلغ معاوضه با خودرو یا اقساط

  تخت: 3متر مربع: 225

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  1,300,000,000تومان/معاوضه با خودرو
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا فروشی در شمال

  چلندر، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 230

  ویلا

  گلزاده

  2 ماه پیش

  1,300,000,000تومان/معاوضه با خودرو

  تخت: 3متر مربع: 230

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  400,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا فروشی در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 392

  ویلا

  گلزاده

  2 ماه پیش

  400,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 392

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  350,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا فروشی استخردار در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  گلزاده

  2 ماه پیش

  350,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  4,500,000,000تومان/زیر قیمت
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا فروشی در شمال

  چلك، استان مازندران، ایران

  تخت: 5متر مربع: 470

  ویلا

  گلزاده

  2 ماه پیش

  4,500,000,000تومان/زیر قیمت

  تخت: 5متر مربع: 470

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  400,000,000تومان/زیر قیمت
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در شمال

  چلك، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  گلزاده

  2 ماه پیش

  400,000,000تومان/زیر قیمت

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  8,000,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا ساحلی در شمال

  ساحل سی‌سنگان، ایران

  تخت: 5متر مربع: 590

  ویلا

  گلزاده

  2 ماه پیش

  8,000,000,000تومان

  تخت: 5متر مربع: 590

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  250,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا فروشی در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 189

  ویلا

  گلزاده

  2 ماه پیش

  250,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 189

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  260,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا ارزان در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 205

  ویلا

  گلزاده

  2 ماه پیش

  260,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 205

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  340,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا ارزان در شمال

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  گلزاده

  2 ماه پیش

  340,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  2,000,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شهرکی در شمال

  ونوش، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 210

  ویلا

  گلزاده

  2 ماه پیش

  2,000,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 210

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  1,150,000,000تومان/زیر قیمت
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال

  وازیوار، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 230

  ویلا

  گلزاده

  2 ماه پیش

  1,150,000,000تومان/زیر قیمت

  تخت: 3متر مربع: 230

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  215,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید اقساطی ویلا در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 130

  زمین

  گلزاده

  2 ماه پیش

  215,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 130

  زمین

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  325,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 177

  ویلا

  گلزاده

  2 ماه پیش

  325,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 177

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  420,000,000تومان/زیر قیمت
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا زیر قیمت در شمال

  پارک جنگلی نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 162

  ویلا

  گلزاده

  2 ماه پیش

  420,000,000تومان/زیر قیمت

  تخت: 2متر مربع: 162

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  260,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 205

  ویلا

  گلزاده

  2 ماه پیش

  260,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 205

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  پارک جنگلی نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 165

  ویلا

  گلزاده

  2 ماه پیش

  300,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 165

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  2,600,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال

  چلندر، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 470

  ویلا

  گلزاده

  2 ماه پیش

  2,600,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 470

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  900,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا لاکچری در شمال

  ونوش، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 235

  ویلا

  گلزاده

  2 ماه پیش

  900,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 235

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  250,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا نوساز در شمال

  انارور، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 160

  ویلا

  گلزاده

  2 ماه پیش

  250,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 160

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  340,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا جنگلی در شمال

  پارک جنگلی نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 260

  ویلا

  گلزاده

  2 ماه پیش

  340,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 260

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  2,500,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شهرکی در شمال

  ساحل سی‌سنگان، ایران

  تخت: 4متر مربع: 400

  ویلا

  گلزاده

  2 ماه پیش

  2,500,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 400

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا اقساطی در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 215

  ویلا

  گلزاده

  2 ماه پیش

  300,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 215

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  1,100,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  چلك، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  گلزاده

  2 ماه پیش

  1,100,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  230,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا در شمال

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  گلزاده

  2 ماه پیش

  230,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 215

  ویلا

  گلزاده

  2 ماه پیش

  300,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 215

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  900,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا ارزان شمال

  رویان، استان مازندران، ایران

  متر مربع: 200

  ویلا

  گلزاده

  2 ماه پیش

  900,000,000تومان

  متر مربع: 200

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  250,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا شمال

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 175

  ویلا

  گلزاده

  2 ماه پیش

  250,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 175

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  350,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا لاکچری ارزان در شمال

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 235

  ویلا

  گلزاده

  2 ماه پیش

  350,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 235

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  480,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  گلزاده

  2 ماه پیش

  480,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  1,000,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  تاشکوه علیا، استان مازندران، ایران

  تخت: 5متر مربع: 400

  ویلا

  گلزاده

  2 ماه پیش

  1,000,000,000تومان

  تخت: 5متر مربع: 400

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  2,000,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در شمال

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 235

  ویلا

  گلزاده

  2 ماه پیش

  2,000,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 235

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  550,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در مجتمع دشت نور مازندران

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  گلزاده

  2 ماه پیش

  550,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  600,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  گلزاده

  2 ماه پیش

  600,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  600,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا اقساطی در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 280

  ویلا

  گلزاده

  2 ماه پیش

  600,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 280

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  940,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا زیر قیمت در نوشهر

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  گلزاده

  2 ماه پیش

  940,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  650,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا ارزان در نوشهر

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  گلزاده

  2 ماه پیش

  650,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  1,400,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا لاکچری در نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  گلزاده

  2 ماه پیش

  1,400,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  500,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا لاکچری در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 230

  ویلا

  گلزاده

  2 ماه پیش

  500,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 230

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  350,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا استخردار در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  گلزاده

  2 ماه پیش

  350,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا سنددار در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 155

  ویلا

  گلزاده

  2 ماه پیش

  300,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 155

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا جنگلی در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150000000

  ویلا

  گلزاده

  2 ماه پیش

  200,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 150000000

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  380,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  گلزاده

  2 ماه پیش

  380,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  2 ماه پیش