حدود قیمت: از به

مهندس بردیا

خرید و فروشفروش فوری
650,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

مهندس بردیا

16 ساعت پیش

650,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

16 ساعت پیش

خرید و فروشفروش فوری
850,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

مهندس بردیا

18 ساعت پیش

850,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

18 ساعت پیش

خرید و فروشفروش فوری
650,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

مهندس بردیا

18 ساعت پیش

650,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

18 ساعت پیش

خرید و فروشفروش فوری
450,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

مهندس بردیا

5 روز پیش

450,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
750,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

مهندس بردیا

5 روز پیش

750,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
1,200,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 600

ویلا

مهندس بردیا

5 روز پیش

1,200,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 600

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
2,000,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

مهندس بردیا

5 روز پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
2,000,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

مهندس بردیا

5 روز پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
900,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

مهندس بردیا

6 روز پیش

900,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
300,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

مهندس بردیا

6 روز پیش

300,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
750,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 350

ویلا

مهندس بردیا

6 روز پیش

750,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 350

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
850,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

مهندس بردیا

6 روز پیش

850,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
2,500,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

مهندس بردیا

6 روز پیش

2,500,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
900,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

مهندس بردیا

6 روز پیش

900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
3,000,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 3000

کلنگی

مهندس بردیا

6 روز پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 3000

کلنگی

6 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
400,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

مهندس بردیا

6 روز پیش

400,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
800,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

مهندس بردیا

6 روز پیش

800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
350,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

مهندس بردیا

7 روز پیش

350,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

7 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
500,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

مهندس بردیا

7 روز پیش

500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

7 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
4,500,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا

رویان

تخت: 5متر مربع: 600

ویلا

مهندس بردیا

7 روز پیش

4,500,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 600

ویلا

7 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
350,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 350

ویلا

مهندس بردیا

1 هفته پیش

350,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 350

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش فوری
350,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

مهندس بردیا

1 هفته پیش

350,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
700,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

مهندس بردیا

1 هفته پیش

700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش فوری
1,000,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

مهندس بردیا

1 هفته پیش

1,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش فوری
300,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 350

ویلا

مهندس بردیا

1 هفته پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 350

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش فوری
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

مهندس بردیا

1 هفته پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
250,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 310

ویلا

مهندس بردیا

1 هفته پیش

250,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 310

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش فوری
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

مهندس بردیا

1 هفته پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش فوری
600,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 700

ویلا

مهندس بردیا

1 هفته پیش

600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 700

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

مهندس بردیا

1 هفته پیش

400,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش فوری
700,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 360

ویلا

مهندس بردیا

1 هفته پیش

700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 360

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش فوری
750,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 360

ویلا

مهندس بردیا

1 هفته پیش

750,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 360

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
700,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 650

ویلا

مهندس بردیا

1 هفته پیش

700,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 650

ویلا

1 هفته پیش