حدود قیمت: از به

ساغر بهار

نور

مهندس ساغر بهار مشاور فروش

خرید و فروش فروش اقساطی
3,500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 1000

ویلا

ساغر بهار

3 ماه پیش

3,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 1000

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 600

ویلا

ساغر بهار

3 ماه پیش

1,500,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 600

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
2,500,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 1000

ویلا

ساغر بهار

3 ماه پیش

2,500,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 1000

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
800,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

ساغر بهار

3 ماه پیش

800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 900

ویلا

ساغر بهار

3 ماه پیش

1,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 900

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,800,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

متر مربع: 500

ویلا

ساغر بهار

3 ماه پیش

1,800,000,000تومان

متر مربع: 500

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نوشهر

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 460

ویلا

ساغر بهار

4 ماه پیش

1,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 460

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا در چمستان

استان مازندران، ايزدخورده، جاده نور - چمستان، ایران

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

ساغر بهار

4 ماه پیش

200,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
2,500,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا رویان

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 460

ویلا

ساغر بهار

4 ماه پیش

2,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 460

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نوشهر

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 460

ویلا

ساغر بهار

4 ماه پیش

1,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 460

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا در چمستان

استان مازندران، ايزدخورده، جاده نور - چمستان، ایران

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

ساغر بهار

4 ماه پیش

200,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا در چمستان

استان مازندران، ايزدخورده، جاده نور - چمستان، ایران

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

ساغر بهار

4 ماه پیش

200,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

ساغر بهار

4 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 400

ویلا

ساغر بهار

4 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 400

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
2,800,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 6متر مربع: 700

ویلا

ساغر بهار

4 ماه پیش

2,800,000,000تومان

تخت: 6متر مربع: 700

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
5,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

متر مربع: 2500

ویلا

ساغر بهار

4 ماه پیش

5,000,000,000تومان

متر مربع: 2500

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,500,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

ساغر بهار

4 ماه پیش

1,500,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,800,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 750

ویلا

ساغر بهار

4 ماه پیش

1,800,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 750

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
300,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا چمستان

استان مازندران، کردآباد، جاده نور - چمستان، ایران

متر مربع: 170

ویلا

ساغر بهار

5 ماه پیش

300,000,000تومان

متر مربع: 170

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

متر مربع: 250

ویلا

ساغر بهار

5 ماه پیش

200,000,000تومان

متر مربع: 250

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
450,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

ساغر بهار

5 ماه پیش

450,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

5 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش فروش فوری
2,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

ساغر بهار

5 ماه پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
3,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا نوشهر

مازندران نوشهر

تخت: 4متر مربع: 1800

ویلا

ساغر بهار

5 ماه پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 1800

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
4,500,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 800

ویلا

ساغر بهار

5 ماه پیش

4,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 800

ویلا

5 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش فروش فوری
1,350,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

ساغر بهار

5 ماه پیش

1,350,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
2,200,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 1100

ویلا

ساغر بهار

5 ماه پیش

2,200,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 1100

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
160,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

ساغر بهار

5 ماه پیش

160,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
2,300,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

ساغر بهار

5 ماه پیش

2,300,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,700,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 470

ویلا

ساغر بهار

5 ماه پیش

1,700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 470

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
750,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

ساغر بهار

5 ماه پیش

750,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

5 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش فروش فوری
4,700,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

ساغر بهار

5 ماه پیش

4,700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
2,500,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

ساغر بهار

5 ماه پیش

2,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
600,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

ساغر بهار

5 ماه پیش

600,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
480,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

ساغر بهار

5 ماه پیش

480,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
930,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

ساغر بهار

5 ماه پیش

930,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

5 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش فروش اقساطی
480,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

ساغر بهار

5 ماه پیش

480,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
280,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

متر مربع: 160

ویلا

ساغر بهار

5 ماه پیش

280,000,000تومان

متر مربع: 160

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 700

ویلا

ساغر بهار

5 ماه پیش

1,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 700

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

متر مربع: 160

ویلا

ساغر بهار

5 ماه پیش

400,000,000تومان

متر مربع: 160

ویلا

5 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش فروش اقساطی
800,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا رویان

حومه رویان

تخت: 4: 240

ویلا

ساغر بهار

5 ماه پیش

800,000,000تومان

تخت: 4: 240

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
6,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 700

ویلا

ساغر بهار

5 ماه پیش

6,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 700

ویلا

5 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش فروش فوری
2,800,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا رویان

حومه رویان

تخت: 4متر مربع: 420

ویلا

ساغر بهار

5 ماه پیش

2,800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 420

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
3,000,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا لاکچری رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 680

ویلا

ساغر بهار

6 ماه پیش

3,000,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 680

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
3,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا لاکچری رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 1

ویلا

ساغر بهار

6 ماه پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 1

ویلا

6 ماه پیش