حدود قیمت: از به

کوزه گر

  خرید و فروشفروش اقساطی
  470,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  کوزه گر

  1 روز پیش

  470,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  1 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  350,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  کوزه گر

  1 روز پیش

  350,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  1 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  570,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  کوزه گر

  1 روز پیش

  570,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  1 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  690,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  کوزه گر

  1 روز پیش

  690,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  1 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  630,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  کوزه گر

  1 روز پیش

  630,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  1 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  680,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  کوزه گر

  2 روز پیش

  680,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  2 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  700,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  کوزه گر

  2 روز پیش

  700,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  2 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  630,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  کوزه گر

  2 روز پیش

  630,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  2 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  850,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  کوزه گر

  2 روز پیش

  850,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  2 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  1,700,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خری ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 240

  ویلا

  کوزه گر

  2 روز پیش

  1,700,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 240

  ویلا

  2 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  700,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  کوزه گر

  3 روز پیش

  700,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  3 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  380,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  کوزه گر

  3 روز پیش

  380,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  3 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  670,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  کوزه گر

  3 روز پیش

  670,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  3 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  480,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 135

  ویلا

  کوزه گر

  3 روز پیش

  480,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 135

  ویلا

  3 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  600,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  کوزه گر

  4 روز پیش

  600,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  4 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  400,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  کوزه گر

  4 روز پیش

  400,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  4 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  400,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندرانایران

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  کوزه گر

  4 روز پیش

  400,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  4 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  1,200,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  کوزه گر

  5 روز پیش

  1,200,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  5 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  380,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  کوزه گر

  5 روز پیش

  380,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  5 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  600,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 160

  ویلا

  کوزه گر

  5 روز پیش

  600,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 160

  ویلا

  5 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  2,200,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  کوزه گر

  6 روز پیش

  2,200,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  6 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  2,800,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 370

  ویلا

  کوزه گر

  6 روز پیش

  2,800,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 370

  ویلا

  6 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  800,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 230

  ویلا

  کوزه گر

  6 روز پیش

  800,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 230

  ویلا

  6 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  2,500,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 330

  ویلا

  کوزه گر

  6 روز پیش

  2,500,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 330

  ویلا

  6 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  1,450,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 210

  ویلا

  کوزه گر

  6 روز پیش

  1,450,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 210

  ویلا

  6 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  550,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  کوزه گر

  6 روز پیش

  550,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  6 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  2,800,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 400

  ویلا

  کوزه گر

  6 روز پیش

  2,800,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 400

  ویلا

  6 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  2,500,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  کوزه گر

  6 روز پیش

  2,500,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  6 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  3,000,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 400

  ویلا

  کوزه گر

  6 روز پیش

  3,000,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 400

  ویلا

  6 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  450,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  کوزه گر

  6 روز پیش

  450,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  6 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  360,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  کوزه گر

  6 روز پیش

  360,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  6 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  400,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  کوزه گر

  6 روز پیش

  400,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  6 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  500,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  کوزه گر

  6 روز پیش

  500,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  6 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  1,200,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  کوزه گر

  6 روز پیش

  1,200,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  6 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  320,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  کوزه گر

  6 روز پیش

  320,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  6 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  900,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  کوزه گر

  6 روز پیش

  900,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  6 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  700,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 180

  ویلا

  کوزه گر

  6 روز پیش

  700,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 180

  ویلا

  6 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  390,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  کوزه گر

  6 روز پیش

  390,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  6 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  460,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  کوزه گر

  6 روز پیش

  460,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  6 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  510,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  متر مربع: 122

  ویلا

  کوزه گر

  7 روز پیش

  510,000,000تومان

  متر مربع: 122

  ویلا

  7 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  360,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  کوزه گر

  7 روز پیش

  360,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  7 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  470,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  کوزه گر

  7 روز پیش

  470,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  7 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  550,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 155

  ویلا

  کوزه گر

  7 روز پیش

  550,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 155

  ویلا

  7 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  750,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 180

  ویلا

  کوزه گر

  7 روز پیش

  750,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 180

  ویلا

  7 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  370,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  کوزه گر

  7 روز پیش

  370,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  7 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  390,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  کوزه گر

  7 روز پیش

  390,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  7 روز پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  540,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  کوزه گر

  2 هفته پیش

  540,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  440,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 115

  ویلا

  کوزه گر

  2 هفته پیش

  440,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 115

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  410,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  کوزه گر

  2 هفته پیش

  410,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  650,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 165

  ویلا

  کوزه گر

  2 هفته پیش

  650,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 165

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  340,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران ایران

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  کوزه گر

  2 هفته پیش

  340,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  430,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران ایران

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  کوزه گر

  2 هفته پیش

  430,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  410,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  کوزه گر

  2 هفته پیش

  410,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  360,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  کوزه گر

  2 هفته پیش

  360,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  1,300,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 290

  ویلا

  کوزه گر

  2 هفته پیش

  1,300,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 290

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  1,000,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 120

  ویلا

  کوزه گر

  2 هفته پیش

  1,000,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 120

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  1,100,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا درشمال

  مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  کوزه گر

  2 هفته پیش

  1,100,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  1,300,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  کوزه گر

  2 هفته پیش

  1,300,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  390,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  کوزه گر

  2 هفته پیش

  390,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  1,800,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  کوزه گر

  2 هفته پیش

  1,800,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  8,500,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 450

  ویلا

  کوزه گر

  2 هفته پیش

  8,500,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 450

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  580,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 135

  ویلا

  کوزه گر

  2 هفته پیش

  580,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 135

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  2,200,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 280

  ویلا

  کوزه گر

  2 هفته پیش

  2,200,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 280

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  1,100,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  کوزه گر

  2 هفته پیش

  1,100,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  600,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  کوزه گر

  2 هفته پیش

  600,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  1,500,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 270

  ویلا

  کوزه گر

  2 هفته پیش

  1,500,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 270

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  2,600,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 350

  ویلا

  کوزه گر

  2 هفته پیش

  2,600,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 350

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  2,800,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 370

  ویلا

  کوزه گر

  2 هفته پیش

  2,800,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 370

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  1,500,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  کوزه گر

  2 هفته پیش

  1,500,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  380,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  کوزه گر

  2 هفته پیش

  380,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  950,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا درشمال

  مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 240

  ویلا

  کوزه گر

  2 هفته پیش

  950,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 240

  ویلا

  2 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  420,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  کوزه گر

  3 هفته پیش

  420,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  470,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  کوزه گر

  3 هفته پیش

  470,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  330,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  کوزه گر

  3 هفته پیش

  330,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  330,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 90

  ویلا

  کوزه گر

  3 هفته پیش

  330,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 90

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  480,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  کوزه گر

  3 هفته پیش

  480,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  340,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 90

  ویلا

  کوزه گر

  3 هفته پیش

  340,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 90

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  400,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 105

  ویلا

  کوزه گر

  3 هفته پیش

  400,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 105

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  380,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 115

  ویلا

  کوزه گر

  3 هفته پیش

  380,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 115

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  850,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  متر مربع: 220

  ویلا

  کوزه گر

  3 هفته پیش

  850,000,000تومان

  متر مربع: 220

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  450,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  کوزه گر

  3 هفته پیش

  450,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  1,100,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 280

  ویلا

  کوزه گر

  3 هفته پیش

  1,100,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 280

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  کوزه گر

  3 هفته پیش

  200,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  20,000,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 400

  ویلا

  کوزه گر

  3 هفته پیش

  20,000,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 400

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  800,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  کوزه گر

  3 هفته پیش

  800,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  550,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  کوزه گر

  3 هفته پیش

  550,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  400,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  کوزه گر

  3 هفته پیش

  400,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  500,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  کوزه گر

  1 ماه پیش

  500,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  400,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  کوزه گر

  1 ماه پیش

  400,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  430,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 170

  ویلا

  کوزه گر

  1 ماه پیش

  430,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 170

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  600,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 240

  ویلا

  کوزه گر

  1 ماه پیش

  600,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 240

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروش
  5,200,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا درشمال

  مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 420

  ویلا

  کوزه گر

  1 ماه پیش

  5,200,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 420

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  2,400,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 260

  ویلا

  کوزه گر

  1 ماه پیش

  2,400,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 260

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  1,800,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  کوزه گر

  1 ماه پیش

  1,800,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  1,200,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 350

  ویلا

  کوزه گر

  1 ماه پیش

  1,200,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 350

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  480,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خری ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  کوزه گر

  1 ماه پیش

  480,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  500,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  کوزه گر

  1 ماه پیش

  500,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  600,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرد ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  کوزه گر

  1 ماه پیش

  600,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  410,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 110

  ویلا

  کوزه گر

  1 ماه پیش

  410,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 110

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  430,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  کوزه گر

  1 ماه پیش

  430,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  500,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال اقساطی

  مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  کوزه گر

  1 ماه پیش

  500,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  450,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال اقساطی

  مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  کوزه گر

  1 ماه پیش

  450,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  530,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال اقساطی

  مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  کوزه گر

  1 ماه پیش

  530,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  600,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال اقساطی

  مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  کوزه گر

  1 ماه پیش

  600,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  650,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال اقساطی

  مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  کوزه گر

  1 ماه پیش

  650,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  1,100,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال اقساطی

  مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 230

  ویلا

  کوزه گر

  1 ماه پیش

  1,100,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 230

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  450,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال اقساطی

  مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  کوزه گر

  1 ماه پیش

  450,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  550,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال اقساطی

  مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 145

  ویلا

  کوزه گر

  1 ماه پیش

  550,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 145

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  1,100,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا رویان اقساطی

  مازندران، ایران

  متر مربع: 180

  ویلا

  کوزه گر

  1 ماه پیش

  1,100,000,000تومان

  متر مربع: 180

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  1,700,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا رویان اقساطی

  مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 300

  ویلا

  کوزه گر

  1 ماه پیش

  1,700,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 300

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  580,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا رویان اقساطی

  مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  کوزه گر

  1 ماه پیش

  580,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  1,700,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا رویان اقساطی

  مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 600

  ویلا

  کوزه گر

  1 ماه پیش

  1,700,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 600

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  900,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا رویان اقساطی

  مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  کوزه گر

  1 ماه پیش

  900,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  750,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان اقساطی

  مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  کوزه گر

  1 ماه پیش

  750,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  900,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان اقساطی

  مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  کوزه گر

  1 ماه پیش

  900,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  580,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا اقساطی چمستان

  مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  کوزه گر

  1 ماه پیش

  580,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  1,200,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان اقساطی

  مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  کوزه گر

  1 ماه پیش

  1,200,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  380,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلاچمستان اقساطی

  مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  کوزه گر

  1 ماه پیش

  380,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  650,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلاچمستان اقساطی

  مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 170

  ویلا

  کوزه گر

  1 ماه پیش

  650,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 170

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  400,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال اکازیون

  مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  کوزه گر

  1 ماه پیش

  400,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا اکازیون چمستان

  مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  کوزه گر

  1 ماه پیش

  300,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  400,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا اکازیون چمستان

  مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  کوزه گر

  1 ماه پیش

  400,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  600,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا اکازیون چمستان

  مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  کوزه گر

  1 ماه پیش

  600,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  400,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا اکازیون چمستان

  مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  کوزه گر

  1 ماه پیش

  400,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  400,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا ارزان چمستان

  مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  کوزه گر

  1 ماه پیش

  400,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  350,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا ارزان چمستان

  مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  کوزه گر

  1 ماه پیش

  350,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  400,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا ارزان چمستان

  مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  کوزه گر

  1 ماه پیش

  400,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا ارزان چمستان

  مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  کوزه گر

  1 ماه پیش

  300,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  330,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا ارزان چمستان

  مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  کوزه گر

  1 ماه پیش

  330,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  500,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال چمستان

  مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 115

  ویلا

  کوزه گر

  1 ماه پیش

  500,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 115

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  520,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال چمستان

  مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  کوزه گر

  1 ماه پیش

  520,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  6,800,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال چمستان

  مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  کوزه گر

  1 ماه پیش

  6,800,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  400,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال چمستان

  مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  کوزه گر

  1 ماه پیش

  400,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  420,000,000تومان