حدود قیمت: از به

کوزه گر

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

کوزه گر

14 ساعت پیش

400,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

14 ساعت پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

کوزه گر

14 ساعت پیش

400,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

14 ساعت پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران شهرستان نور، نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 180

ویلا

کوزه گر

14 ساعت پیش

500,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 180

ویلا

14 ساعت پیش

خرید و فروش فروش فوری
800,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

کوزه گر

14 ساعت پیش

800,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

14 ساعت پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
900,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

کوزه گر

2 روز پیش

900,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 300

ویلا

کوزه گر

2 روز پیش

500,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 300

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

کوزه گر

2 روز پیش

350,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

کوزه گر

3 روز پیش

400,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

کوزه گر

3 روز پیش

500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

جوربند

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

کوزه گر

4 روز پیش

1,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
600,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

کوزه گر

4 روز پیش

600,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
750,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

کوزه گر

2 ماه پیش

750,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا درنوشهر

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 900

ویلا

کوزه گر

2 ماه پیش

1,000,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 900

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا جنگلی در چمستان

تخت: 2متر مربع: 240

ویلا

کوزه گر

2 ماه پیش

250,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 240

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,100,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا دررویان

مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 345

ویلا

کوزه گر

2 ماه پیش

1,100,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 345

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
2,500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در رویان

مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 520

ویلا

کوزه گر

2 ماه پیش

2,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 520

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,300,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا درنوشهر

مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 345

ویلا

کوزه گر

2 ماه پیش

1,300,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 345

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
420,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

کوزه گر

2 ماه پیش

420,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
700,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 260

ویلا

کوزه گر

2 ماه پیش

700,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 260

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
700,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

کوزه گر

2 ماه پیش

700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

2 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش فروش فوری
900,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 500

ویلا

کوزه گر

2 ماه پیش

900,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 500

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در رویان

مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 200

ویلا

کوزه گر

2 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
730,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

کوزه گر

2 ماه پیش

730,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
800,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

کوزه گر

2 ماه پیش

800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
600,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در رویان

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

کوزه گر

3 ماه پیش

600,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 360

ویلا

کوزه گر

3 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 360

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,650,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نوشهر

مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

کوزه گر

3 ماه پیش

1,650,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
2,200,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

مازندران ایران

تخت: 3متر مربع: 360

ویلا

کوزه گر

3 ماه پیش

2,200,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 360

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
600,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع200: 400

ویلا

کوزه گر

3 ماه پیش

600,000,000تومان

تخت: 3متر مربع200: 400

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,600,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا دررویان

مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع567: 350

ویلا

کوزه گر

4 ماه پیش

1,600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع567: 350

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
800,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع200: 300

ویلا

کوزه گر

4 ماه پیش

800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع200: 300

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
750,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

استان مازندران، ایران

متر مرب130: 280

ویلا

کوزه گر

4 ماه پیش

750,000,000تومان

متر مرب130: 280

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,800,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در رویان

مازندران، ایران

متر مربع250: 450

ویلا

کوزه گر

4 ماه پیش

1,800,000,000تومان

متر مربع250: 450

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
300,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

مازندران ایران چمستان

تخت: 2متر مربع130: 220

ویلا

کوزه گر

4 ماه پیش

300,000,000تومان

تخت: 2متر مربع130: 220

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
750,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع240: 300

ویلا

کوزه گر

4 ماه پیش

750,000,000تومان

تخت: 4متر مربع240: 300

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
1,650,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در نوشهر

مازندران، ایران نوشهر

تخت: 3مت400ر مربع: 280

ویلا

کوزه گر

4 ماه پیش

1,650,000,000تومان

تخت: 3مت400ر مربع: 280

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
850,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خر ید ویلا در رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع360: 250

ویلا

کوزه گر

4 ماه پیش

850,000,000تومان

تخت: 3متر مربع360: 250

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
750,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نوشهر

مازندران، ایران نوشهر

تخت: 3متر 450مربع: 200

ویلا

کوزه گر

4 ماه پیش

750,000,000تومان

تخت: 3متر 450مربع: 200

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,200,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خر ید ویلا در رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

کوزه گر

4 ماه پیش

1,200,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
950,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نوشهر

مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع300: 200

ویلا

کوزه گر

5 ماه پیش

950,000,000تومان

تخت: 4متر مربع300: 200

ویلا

5 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش فروش فوری
675,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خریداپارتمان ساحلی در نور

مازندران ایران

تخت: 3متر مربع150: 150

آپارتمان

کوزه گر

5 ماه پیش

675,000,000تومان

تخت: 3متر مربع150: 150

آپارتمان

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
2,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع470: 1000

ویلا

کوزه گر

5 ماه پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع470: 1000

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
700,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

مازندران، ایران نور

تخت: 3متر مرب205ع: 250

ویلا

کوزه گر

5 ماه پیش

700,000,000تومان

تخت: 3متر مرب205ع: 250

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,200,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در رویان

مازندران، ایران رویان

تخت: 4متر مربع230: 700

ویلا

کوزه گر

5 ماه پیش

1,200,000,000تومان

تخت: 4متر مربع230: 700

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
680,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3230: 330

ویلا

کوزه گر

5 ماه پیش

680,000,000تومان

تخت: 3230: 330

ویلا

5 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش فروش فوری
1,500,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در رویان

مازندران، ایران رویان

تخت: 4متر مربع230: 700

ویلا

کوزه گر

5 ماه پیش

1,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع230: 700

ویلا

5 ماه پیش