حدود قیمت: از به

آیناز گلزار

خرید و فروش فروش اقساطی
220,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

آیناز گلزار

15 ساعت پیش

220,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

15 ساعت پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

آیناز گلزار

15 ساعت پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

15 ساعت پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا جنگلی در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

آیناز گلزار

15 ساعت پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

15 ساعت پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 220

ویلا

آیناز گلزار

16 ساعت پیش

250,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 220

ویلا

16 ساعت پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
110,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

آیناز گلزار

16 ساعت پیش

110,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

16 ساعت پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
130,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

آیناز گلزار

2 روز پیش

130,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
120,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا جنگلی در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

آیناز گلزار

2 روز پیش

120,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
150,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

آیناز گلزار

2 روز پیش

150,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
80,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

آیناز گلزار

2 روز پیش

80,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

آیناز گلزار

2 روز پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
220,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

آیناز گلزار

2 روز پیش

220,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
200,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان اقساطی

چمستان، مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

آیناز گلزار

4 روز پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
200,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان اقساطی

چمستان، مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

آیناز گلزار

4 روز پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
800,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان ارزان

چمستان، مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

آیناز گلزار

5 روز پیش

800,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
100,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا جنگلی در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 140

ویلا

آیناز گلزار

5 روز پیش

100,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 140

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
200,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

آیناز گلزار

5 روز پیش

200,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان ارزان قیمت

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

آیناز گلزار

1 هفته پیش

500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

آیناز گلزار

1 هفته پیش

300,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان ارزان قیمت

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

آیناز گلزار

1 هفته پیش

250,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
390,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا جنگلی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

آیناز گلزار

1 هفته پیش

390,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
260,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان ارزان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

آیناز گلزار

1 هفته پیش

260,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
700,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا لاکچری چمستان پول نیاز

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

آیناز گلزار

1 هفته پیش

700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
470,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان نوساز

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

آیناز گلزار

1 هفته پیش

470,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
260,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 320

ویلا

آیناز گلزار

1 هفته پیش

260,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 320

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان ارزان

چمستان، مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

آیناز گلزار

1 هفته پیش

250,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
260,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

آیناز گلزار

1 هفته پیش

260,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
120,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید زمین در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

متر مربع: 300

ویلا

آیناز گلزار

1 هفته پیش

120,000,000تومان

متر مربع: 300

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
670,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان ویلا باغ

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

آیناز گلزار

1 هفته پیش

670,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
540,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 210

ویلا

آیناز گلزار

2 هفته پیش

540,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 210

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
460,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

آیناز گلزار

2 هفته پیش

460,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان

چمستان، مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

آیناز گلزار

2 هفته پیش

250,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
550,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان اقساطی

چمستان، مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

آیناز گلزار

2 هفته پیش

550,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
280,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان

مازندران شهرستان نور، نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

آیناز گلزار

2 هفته پیش

280,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
550,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان اقساطی

چمستان، مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

آیناز گلزار

2 هفته پیش

550,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
360,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان اقساطی

چمستان، مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

آیناز گلزار

2 هفته پیش

360,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
800,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان اقساطی

چمستان، مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

آیناز گلزار

2 هفته پیش

800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
560,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان لاکچری

مازندران شهرستان نور، نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

آیناز گلزار

2 هفته پیش

560,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
280,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان اقساطی

مازندران، ايزدخورده، جاده نور - چمستان، ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

آیناز گلزار

2 هفته پیش

280,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
260,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

چمستان، مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

آیناز گلزار

3 هفته پیش

260,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
580,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان شهرکی

چمستان، مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

آیناز گلزار

3 هفته پیش

580,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
260,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان ارزان

استان مازندران، جاده نور - چمستان، ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

آیناز گلزار

3 هفته پیش

260,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
260,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان اقساطی

مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

آیناز گلزار

3 هفته پیش

260,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
3,500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا نوشهر ساحلی

نوشهر، مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

آیناز گلزار

3 هفته پیش

3,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,600,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا رویان

رویان، مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

آیناز گلزار

3 هفته پیش

1,600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
600,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان اقساطی

مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

آیناز گلزار

3 هفته پیش

600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
570,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

چمستان، مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

آیناز گلزار

3 هفته پیش

570,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
600,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان شهرکی

مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

آیناز گلزار

3 هفته پیش

600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان اقساطی

نور، مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

آیناز گلزار

1 ماه پیش

250,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
550,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان اقساطی

مازندران شهرستان نور، نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

آیناز گلزار

1 ماه پیش

550,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
550,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان لاکچری

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

آیناز گلزار

1 ماه پیش

550,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
290,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

مازندران، ايزدخورده، جاده نور - چمستان، ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

آیناز گلزار

1 ماه پیش

290,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,250,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا مدرن نوشهر شهرکی

نوشهر، مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 430

ویلا

آیناز گلزار

2 ماه پیش

1,250,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 430

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر، مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

آیناز گلزار

2 ماه پیش

1,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

نوشهر، مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

آیناز گلزار

2 ماه پیش

300,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
13,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا ساحلی نوشهر

نوشهر، مازندران، ایران

تخت: 6متر مربع: 800

ویلا

آیناز گلزار

2 ماه پیش

13,000,000,000تومان

تخت: 6متر مربع: 800

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
3,000,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نوشهر

نوشهر، مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

آیناز گلزار

2 ماه پیش

3,000,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
2,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نوشهر خرید ویلا در نوشهر

نوشهر، مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

آیناز گلزار

2 ماه پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا اقساطی چمستان

نوشهر، مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

آیناز گلزار

2 ماه پیش

500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
550,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

نوشهر، مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

آیناز گلزار

2 ماه پیش

550,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,300,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر، مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

آیناز گلزار

2 ماه پیش

1,300,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

2 ماه پیش