حدود قیمت: از به

آیناز گلزار

  خرید و فروشفروش اقساطی
  120,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  آیناز گلزار

  1 ماه پیش

  120,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  120,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 240

  ویلا

  آیناز گلزار

  1 ماه پیش

  120,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 240

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  180,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  آیناز گلزار

  1 ماه پیش

  180,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  500,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان اقساطی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 6متر مربع: 1000

  ویلا

  آیناز گلزار

  1 ماه پیش

  500,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 6متر مربع: 1000

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  آیناز گلزار

  1 ماه پیش

  200,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  120,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  آیناز گلزار

  1 ماه پیش

  120,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  130,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا جنگلی در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  آیناز گلزار

  1 ماه پیش

  130,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان اقساطی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  آیناز گلزار

  1 ماه پیش

  200,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  آیناز گلزار

  2 ماه پیش

  200,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  120,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان ارزان قیمت

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  آیناز گلزار

  2 ماه پیش

  120,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  120,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا جنگلی در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  آیناز گلزار

  2 ماه پیش

  120,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 240

  ویلا

  آیناز گلزار

  2 ماه پیش

  200,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 240

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  120,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان اقساطی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  آیناز گلزار

  2 ماه پیش

  120,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  140,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  آیناز گلزار

  2 ماه پیش

  140,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان اقساطی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  آیناز گلزار

  2 ماه پیش

  200,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  180,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا سند دار چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 180

  ویلا

  آیناز گلزار

  2 ماه پیش

  180,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 180

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  250,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان اقساطی

  چمستان، مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 230

  ویلا

  آیناز گلزار

  2 ماه پیش

  250,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 230

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  120,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  آیناز گلزار

  2 ماه پیش

  120,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  250,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان اقساطی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 210

  ویلا

  آیناز گلزار

  2 ماه پیش

  250,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 210

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  120,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  آیناز گلزار

  2 ماه پیش

  120,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  250,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا جنگلی در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  آیناز گلزار

  2 ماه پیش

  250,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  220,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  آیناز گلزار

  2 ماه پیش

  220,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  آیناز گلزار

  2 ماه پیش

  200,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان اقساطی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  آیناز گلزار

  2 ماه پیش

  200,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  120,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان ارزان قیمت

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 150

  ویلا

  آیناز گلزار

  2 ماه پیش

  120,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 150

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  آیناز گلزار

  2 ماه پیش

  200,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  80,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  متر مربع: 120

  ویلا

  آیناز گلزار

  2 ماه پیش

  80,000,000تومان/پیش پرداخت

  متر مربع: 120

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  120,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 135

  ویلا

  آیناز گلزار

  2 ماه پیش

  120,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 135

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  190,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 190

  ویلا

  آیناز گلزار

  2 ماه پیش

  190,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 190

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  250,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  آیناز گلزار

  2 ماه پیش

  250,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  100,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  آیناز گلزار

  2 ماه پیش

  100,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  120,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  آیناز گلزار

  2 ماه پیش

  120,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  آیناز گلزار

  2 ماه پیش

  200,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  آیناز گلزار

  2 ماه پیش

  200,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  آیناز گلزار

  2 ماه پیش

  200,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  120,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  آیناز گلزار

  2 ماه پیش

  120,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان اقساطی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 200

  ویلا

  آیناز گلزار

  2 ماه پیش

  200,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 200

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  120,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  آیناز گلزار

  2 ماه پیش

  120,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  100,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا جنگلی در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  آیناز گلزار

  2 ماه پیش

  100,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  100,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  آیناز گلزار

  2 ماه پیش

  100,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  120,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  آیناز گلزار

  2 ماه پیش

  120,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان ارزان قیمت

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  آیناز گلزار

  2 ماه پیش

  200,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  120,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  آیناز گلزار

  2 ماه پیش

  120,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  100,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا جنگلی در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 160

  ویلا

  آیناز گلزار

  2 ماه پیش

  100,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 160

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  700,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  آیناز گلزار

  2 ماه پیش

  700,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان اقساطی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  آیناز گلزار

  2 ماه پیش

  200,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  500,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  آیناز گلزار

  2 ماه پیش

  500,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  700,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در نوشهر

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  آیناز گلزار

  2 ماه پیش

  700,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  1,200,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در رویان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 500

  ویلا

  آیناز گلزار

  2 ماه پیش

  1,200,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 500

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  2,000,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا نوشهر ساحلی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 500

  ویلا

  آیناز گلزار

  2 ماه پیش

  2,000,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 500

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  600,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در نوشهر

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  آیناز گلزار

  2 ماه پیش

  600,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  700,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان اقساطی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 230

  ویلا

  آیناز گلزار

  2 ماه پیش

  700,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 230

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  90,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا جنگلی در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 154

  ویلا

  آیناز گلزار

  2 ماه پیش

  90,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 154

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان ارزان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  آیناز گلزار

  2 ماه پیش

  200,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  90,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  آیناز گلزار

  2 ماه پیش

  90,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان شهرکی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 210

  ویلا

  آیناز گلزار

  2 ماه پیش

  200,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 210

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان اقساطی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  آیناز گلزار

  2 ماه پیش

  200,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان شهرکی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 180

  ویلا

  آیناز گلزار

  2 ماه پیش

  200,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 180

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  90,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان اقساطی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  آیناز گلزار

  2 ماه پیش

  90,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  آیناز گلزار

  2 ماه پیش

  200,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  100,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  آیناز گلزار

  2 ماه پیش

  100,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  آیناز گلزار

  2 ماه پیش

  200,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  150,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  آیناز گلزار

  2 ماه پیش

  150,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  آیناز گلزار

  2 ماه پیش

  200,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  220,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  آیناز گلزار

  2 ماه پیش

  220,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان اقساطی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  آیناز گلزار

  2 ماه پیش

  200,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  120,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان ارزان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  آیناز گلزار

  2 ماه پیش

  120,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  130,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان ارزان قیمت

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  آیناز گلزار

  3 ماه پیش

  130,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  180,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا جنگلی در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  آیناز گلزار

  3 ماه پیش

  180,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  100,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  آیناز گلزار

  3 ماه پیش

  100,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  400,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا باغ در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  آیناز گلزار

  3 ماه پیش

  400,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  340,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان ارزان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  آیناز گلزار

  3 ماه پیش

  340,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان اقساطی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  آیناز گلزار

  3 ماه پیش

  200,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان اقساطی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  آیناز گلزار

  3 ماه پیش

  200,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  80,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان اقساطی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  آیناز گلزار

  3 ماه پیش

  80,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  230,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا

  چمستان، مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  آیناز گلزار

  3 ماه پیش

  230,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  220,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان اقساطی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  آیناز گلزار

  3 ماه پیش

  220,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 240

  ویلا

  آیناز گلزار

  3 ماه پیش

  200,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 240

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  چمستان، مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  آیناز گلزار

  3 ماه پیش

  200,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان

  استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  آیناز گلزار

  3 ماه پیش

  200,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان اقساطی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  آیناز گلزار

  3 ماه پیش

  200,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  150,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  آیناز گلزار

  3 ماه پیش

  150,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  120,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان ارزان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  آیناز گلزار

  3 ماه پیش

  120,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  120,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  آیناز گلزار

  3 ماه پیش

  120,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان ارزان قیمت

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 160

  ویلا

  آیناز گلزار

  3 ماه پیش

  200,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 160

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان ارزان

  چمستان، مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  آیناز گلزار

  3 ماه پیش

  200,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  120,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  چمستان، مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  آیناز گلزار

  3 ماه پیش

  120,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان اقساطی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 230

  ویلا

  آیناز گلزار

  3 ماه پیش

  300,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 230

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  130,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  آیناز گلزار

  3 ماه پیش

  130,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان اقساطی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  آیناز گلزار

  3 ماه پیش

  300,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  150,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان اقساطی

  استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  آیناز گلزار

  3 ماه پیش

  150,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  110,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  آیناز گلزار

  3 ماه پیش

  110,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  120,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان ارزان قیمت

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  آیناز گلزار

  3 ماه پیش

  120,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  160,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  آیناز گلزار

  3 ماه پیش

  160,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  100,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  آیناز گلزار

  3 ماه پیش

  100,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  220,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  آیناز گلزار

  3 ماه پیش

  220,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  آیناز گلزار

  3 ماه پیش

  200,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا جنگلی در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 240

  ویلا

  آیناز گلزار

  3 ماه پیش

  300,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 240

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  250,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان اقساطی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 220

  ویلا

  آیناز گلزار

  3 ماه پیش

  250,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 220

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  110,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  آیناز گلزار

  3 ماه پیش

  110,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  130,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان اقساطی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  آیناز گلزار

  3 ماه پیش

  130,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  120,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا جنگلی در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  آیناز گلزار

  3 ماه پیش

  120,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  150,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان شهرکی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  آیناز گلزار

  3 ماه پیش

  150,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  80,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  آیناز گلزار

  3 ماه پیش

  80,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  آیناز گلزار

  3 ماه پیش

  300,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  220,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان اقساطی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  آیناز گلزار

  3 ماه پیش

  220,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان اقساطی

  چمستان، مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  آیناز گلزار

  3 ماه پیش

  200,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان اقساطی

  چمستان، مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  آیناز گلزار

  3 ماه پیش

  200,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  800,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان ارزان

  چمستان، مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  آیناز گلزار

  3 ماه پیش

  800,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  100,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا جنگلی در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 140

  ویلا

  آیناز گلزار

  3 ماه پیش

  100,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 140

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان اقساطی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  آیناز گلزار

  3 ماه پیش

  200,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  500,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان ارزان قیمت

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  آیناز گلزار

  3 ماه پیش

  500,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان اقساطی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  آیناز گلزار

  3 ماه پیش

  300,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  250,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان ارزان قیمت

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  آیناز گلزار

  3 ماه پیش

  250,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  390,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا جنگلی چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  آیناز گلزار

  3 ماه پیش

  390,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  260,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان ارزان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  آیناز گلزار

  3 ماه پیش

  260,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  700,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا لاکچری چمستان پول نیاز

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 230

  ویلا

  آیناز گلزار

  3 ماه پیش

  700,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 230

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  470,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان نوساز

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  آیناز گلزار

  3 ماه پیش

  470,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  260,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 320

  ویلا

  آیناز گلزار

  3 ماه پیش

  260,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 320

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  250,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان ارزان

  چمستان، مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  آیناز گلزار

  3 ماه پیش

  250,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  260,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  آیناز گلزار

  3 ماه پیش

  260,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  120,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید زمین در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  متر مربع: 300

  ویلا

  آیناز گلزار

  3 ماه پیش

  120,000,000تومان

  متر مربع: 300

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  670,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان ویلا باغ

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  آیناز گلزار

  3 ماه پیش

  670,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  540,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان شهرکی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 210

  ویلا

  آیناز گلزار

  3 ماه پیش

  540,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 210

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  460,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان اقساطی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  آیناز گلزار

  3 ماه پیش

  460,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  250,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان

  چمستان، مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  آیناز گلزار

  3 ماه پیش

  250,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  550,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان اقساطی

  چمستان، مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  آیناز گلزار

  3 ماه پیش

  550,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  280,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان

  مازندران شهرستان نور، نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  آیناز گلزار

  3 ماه پیش

  280,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  550,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان اقساطی

  چمستان، مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  آیناز گلزار

  3 ماه پیش

  550,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  360,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان اقساطی

  چمستان، مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  آیناز گلزار

  3 ماه پیش

  360,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  800,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان اقساطی

  چمستان، مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  آیناز گلزار

  3 ماه پیش

  800,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  560,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان لاکچری

  مازندران شهرستان نور، نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 230

  ویلا

  آیناز گلزار

  3 ماه پیش

  560,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 230

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  280,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان اقساطی

  مازندران، ايزدخورده، جاده نور - چمستان، ایران

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  آیناز گلزار

  3 ماه پیش

  280,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  260,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان، مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  آیناز گلزار

  4 ماه پیش

  260,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  4 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  580,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان شهرکی

  چمستان، مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  آیناز گلزار

  4 ماه پیش

  580,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  4 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  260,000,000تومان/پیش پرداخت