حدود قیمت: از به

قاضی

  خرید و فروشفروش اقساطی
  480,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید باغ ویلا در شمال

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  قاضی

  1 هفته پیش

  480,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  900,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  قاضی

  1 هفته پیش

  900,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  1,400,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا لوکس در شمال

  تخت: 5متر مربع: 320

  ویلا

  قاضی

  1 هفته پیش

  1,400,000,000تومان

  تخت: 5متر مربع: 320

  ویلا

  1 هفته پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  250,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در چمستان شهرکی

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  قاضی

  3 هفته پیش

  250,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  350,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در چمستان ارزان

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  قاضی

  3 هفته پیش

  350,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  1,800,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  قاضی

  1 ماه پیش

  1,800,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  910,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا جنگلی در شمال

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  قاضی

  1 ماه پیش

  910,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  330,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا اقساطی در چمستان

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  قاضی

  1 ماه پیش

  330,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  750,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا لوکس در شمال

  تخت: 4متر مربع: 230

  ویلا

  قاضی

  1 ماه پیش

  750,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 230

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  270,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا ارزان در چمستان

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  قاضی

  1 ماه پیش

  270,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  290,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا ارزان در چمستان

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  قاضی

  2 ماه پیش

  290,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  350,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا سند دار در چمستان

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  قاضی

  2 ماه پیش

  350,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  800,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا لوکس در شمال

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  قاضی

  2 ماه پیش

  800,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  395,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا ارزان در چمستان

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  قاضی

  2 ماه پیش

  395,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  310,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا ارزان در شمال

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  قاضی

  2 ماه پیش

  310,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  340,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شهرکی در چمستان

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  قاضی

  2 ماه پیش

  340,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  280,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در چمستان اقساطی

  خوابگاه: ۲متر مربع: 100

  ویلا

  قاضی

  2 ماه پیش

  280,000,000تومان

  خوابگاه: ۲متر مربع: 100

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  360,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در چمستان سند دار

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  قاضی

  2 ماه پیش

  360,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  270,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا چمستان شرایطی

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  قاضی

  2 ماه پیش

  270,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  450,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شهرکی چمستان

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  قاضی

  2 ماه پیش

  450,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  330,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در چمستان

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  قاضی

  2 ماه پیش

  330,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  310,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در چمستان ارزان

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  قاضی

  2 ماه پیش

  310,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  ۳۹۰۰۰۰۰۰۰
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در چمستان اقساطی

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  قاضی

  2 ماه پیش

  ۳۹۰۰۰۰۰۰۰

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  ۳۴۰۰۰۰۰۰۰
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در چمستان ارزان

  خوابگاه: ۲متر مربع: 350

  ویلا

  قاضی

  2 ماه پیش

  ۳۴۰۰۰۰۰۰۰

  خوابگاه: ۲متر مربع: 350

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  310,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در چمستان

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  قاضی

  3 ماه پیش

  310,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروش
  480,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا در شمال

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  قاضی

  3 ماه پیش

  480,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  800,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا در نوشهر

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  قاضی

  3 ماه پیش

  800,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  550,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا استخردار در شمال

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  قاضی

  3 ماه پیش

  550,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  3 ماه پیش