حدود قیمت: از به

alavi

  خرید و فروشفروش اقساطی
  380,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان شهرکی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  alavi

  2 ماه پیش

  380,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  950,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا نوشهر شهرکی

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 280

  ویلا

  alavi

  2 ماه پیش

  950,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 280

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  320,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلاچمستان با روف گاردن

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  alavi

  2 ماه پیش

  320,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  2,000,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شهرکی در شمال

  ونوش، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 210

  ویلا

  alavi

  2 ماه پیش

  2,000,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 210

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  350,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا نور اقساطی

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  alavi

  2 ماه پیش

  350,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  250,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  alavi

  2 ماه پیش

  250,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  340,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا ارزان شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  alavi

  2 ماه پیش

  340,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  480,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  alavi

  2 ماه پیش

  480,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  550,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  alavi

  2 ماه پیش

  550,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  800,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا ساحلی شمال

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 5متر مربع: 590

  ویلا

  alavi

  2 ماه پیش

  800,000,000تومان

  تخت: 5متر مربع: 590

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  250,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلافروشی در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 189

  ویلا

  alavi

  2 ماه پیش

  250,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 189

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  260,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا ارزان در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 205

  ویلا

  alavi

  2 ماه پیش

  260,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 205

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  400,000,000تومانinvalid/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان جنگلی جوربند

  جوربند، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  alavi

  2 ماه پیش

  400,000,000تومانinvalid/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  150,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  alavi

  2 ماه پیش

  150,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  3,000,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا باغ نوشهر شهرکی

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 280

  ویلا

  alavi

  2 ماه پیش

  3,000,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 280

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  5,000,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا ساحلی رویان

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 320

  ویلا

  alavi

  2 ماه پیش

  5,000,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 320

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 240

  ویلا

  alavi

  2 ماه پیش

  300,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 240

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  120,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  alavi

  2 ماه پیش

  120,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  325,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 177

  ویلا

  alavi

  2 ماه پیش

  325,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 177

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  320,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  alavi

  2 ماه پیش

  320,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  alavi

  2 ماه پیش

  300,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  230,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  alavi

  2 ماه پیش

  230,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  600,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا اقساطی در شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 215

  ویلا

  alavi

  2 ماه پیش

  600,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 215

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  360,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان شهرکی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  alavi

  2 ماه پیش

  360,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  450,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا نوساز در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 160

  ویلا

  alavi

  2 ماه پیش

  450,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 160

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  750,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در نور جنگلی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  alavi

  2 ماه پیش

  750,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  83,000,000تومانinvalid
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شهرکی چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  alavi

  2 ماه پیش

  83,000,000تومانinvalid

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  400,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  alavi

  2 ماه پیش

  400,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  alavi

  2 ماه پیش

  300,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  350,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا شمال چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  alavi

  2 ماه پیش

  350,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  alavi

  2 ماه پیش

  300,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  340,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3: 150

  ویلا

  alavi

  2 ماه پیش

  340,000,000تومان

  تخت: 3: 150

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  320,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  alavi

  2 ماه پیش

  320,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  alavi

  2 ماه پیش

  300,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  260,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 205

  ویلا

  alavi

  2 ماه پیش

  260,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 205

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  83,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا شهرکی چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  alavi

  2 ماه پیش

  83,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  170,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان شهرکی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  alavi

  2 ماه پیش

  170,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  135,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 160

  ویلا

  alavi

  2 ماه پیش

  135,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 160

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  70,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان شهرکی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  alavi

  2 ماه پیش

  70,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  150,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  alavi

  2 ماه پیش

  150,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  150,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان جنگلی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 150

  ویلا

  alavi

  2 ماه پیش

  150,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 150

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  130,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  alavi

  2 ماه پیش

  130,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  120,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در چمستان ارزان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 250

  ویلا

  alavi

  2 ماه پیش

  120,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 250

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  100,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  فروش ویلا جنگلی در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 140

  ویلا

  alavi

  2 ماه پیش

  100,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 140

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  340,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در چمستان ارزان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 320

  ویلا

  alavi

  2 ماه پیش

  340,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 2متر مربع: 320

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  110,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان شهرکی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 150

  ویلا

  alavi

  2 ماه پیش

  110,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 150

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  200,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان اقصادی

  مازندران شهرستان نور، نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  alavi

  2 ماه پیش

  200,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  120,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان شهرکی جنگلی

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  alavi

  2 ماه پیش

  120,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا 500 متری /دوبلکس چمستان

  مازندران شهرستان نور، نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  alavi

  2 ماه پیش

  300,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا دوبلکس چمستان

  مازندران شهرستان نور، نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 500

  ویلا

  alavi

  2 ماه پیش

  300,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 500

  ویلا

  2 ماه پیش