حدود قیمت: از به

alavi

خرید و فروش فروش اقساطی
83,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شهرکی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

alavi

4 روز پیش

83,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
170,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

alavi

4 روز پیش

170,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
135,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 160

ویلا

alavi

4 روز پیش

135,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 160

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
70,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

alavi

4 روز پیش

70,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
150,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

alavi

4 روز پیش

150,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
150,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 150

ویلا

alavi

4 روز پیش

150,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 150

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
130,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

alavi

4 روز پیش

130,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
120,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان ارزان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 250

ویلا

alavi

4 روز پیش

120,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 250

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
100,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا جنگلی در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 140

ویلا

alavi

4 روز پیش

100,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 140

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
340,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان ارزان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 320

ویلا

alavi

4 روز پیش

340,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 320

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
110,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 150

ویلا

alavi

4 روز پیش

110,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 150

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان اقصادی

مازندران شهرستان نور، نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

alavi

4 روز پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
120,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان شهرکی جنگلی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

alavi

4 روز پیش

120,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا 500 متری /دوبلکس چمستان

مازندران شهرستان نور، نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

alavi

5 روز پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا دوبلکس چمستان

مازندران شهرستان نور، نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

alavi

5 روز پیش

300,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

5 روز پیش