حدود قیمت: از به

برومند

  خرید و فروشفروش اقساطی
  650,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  برومند

  6 روز پیش

  650,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  6 روز پیش

  خرید و فروش
  600,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 240

  ویلا

  برومند

  1 ماه پیش

  600,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 240

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروش
  900,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  برومند

  1 ماه پیش

  900,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروش
  700,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا باغ چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  برومند

  1 ماه پیش

  700,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروش
  360,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  برومند

  1 ماه پیش

  360,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروش
  600,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  برومند

  1 ماه پیش

  600,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروش
  550,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا چمستان شهرکی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  برومند

  2 ماه پیش

  550,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروش
  700,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  برومند

  2 ماه پیش

  700,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروش
  700,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  برومند

  2 ماه پیش

  700,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروش
  2,400,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا رویان

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  برومند

  2 ماه پیش

  2,400,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروش
  300,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا چمستان شهرکی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  برومند

  2 ماه پیش

  300,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروش
  800,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 240

  ویلا

  برومند

  2 ماه پیش

  800,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 240

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروش
  800,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 280

  ویلا

  برومند

  2 ماه پیش

  800,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 280

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروش
  900,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 280

  ویلا

  برومند

  2 ماه پیش

  900,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 280

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروش
  340,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  برومند

  2 ماه پیش

  340,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروش
  500,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  برومند

  2 ماه پیش

  500,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروش
  650,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان شهرکی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 260

  ویلا

  برومند

  2 ماه پیش

  650,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 260

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروش
  600,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا چمستان شهرکی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 240

  ویلا

  برومند

  2 ماه پیش

  600,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 240

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروش
  350,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا چمستان اقساطی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  برومند

  2 ماه پیش

  350,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروش
  800,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا چمستان شهرکی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  برومند

  2 ماه پیش

  800,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروش
  800,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا چمستان شهرکی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  برومند

  2 ماه پیش

  800,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروش
  370,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا چمستان شهرکی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  برومند

  2 ماه پیش

  370,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروش
  280,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  برومند

  2 ماه پیش

  280,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروش
  340,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  برومند

  2 ماه پیش

  340,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروش
  900,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 260

  ویلا

  برومند

  2 ماه پیش

  900,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 260

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروش
  320,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  برومند

  2 ماه پیش

  320,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروش
  340,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  برومند

  2 ماه پیش

  340,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروش
  600,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 240

  ویلا

  برومند

  2 ماه پیش

  600,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 240

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروش
  3,000,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا شمال

  پارک جنگلی سی سنگان، ایران

  تخت: 4متر مربع: 350

  ویلا

  برومند

  2 ماه پیش

  3,000,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 350

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروش
  600,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  برومند

  2 ماه پیش

  600,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروش
  580,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  برومند

  2 ماه پیش

  580,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروش
  700,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 240

  ویلا

  برومند

  2 ماه پیش

  700,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 240

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروش
  3,000,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا شمال

  پارک جنگلی سی سنگان، ایران

  تخت: 4متر مربع: 350

  ویلا

  برومند

  2 ماه پیش

  3,000,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 350

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروش
  340,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  برومند

  2 ماه پیش

  340,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروش
  350,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  برومند

  2 ماه پیش

  350,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروش
  340,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  متر مربع: 160

  ویلا

  برومند

  2 ماه پیش

  340,000,000تومان

  متر مربع: 160

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروش
  280,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  برومند

  2 ماه پیش

  280,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروش
  300,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 145

  ویلا

  برومند

  2 ماه پیش

  300,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 145

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروش
  580,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا چمستان شهرکی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  برومند

  2 ماه پیش

  580,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروش
  600,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  برومند

  2 ماه پیش

  600,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروش
  550,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  برومند

  2 ماه پیش

  550,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروش
  640,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 420

  ویلا

  برومند

  2 ماه پیش

  640,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 420

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروش
  700,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 280

  ویلا

  برومند

  2 ماه پیش

  700,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 280

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروش
  680,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 260

  ویلا

  برومند

  2 ماه پیش

  680,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 260

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروش
  700,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  برومند

  2 ماه پیش

  700,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروش
  320,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  برومند

  2 ماه پیش

  320,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروش
  430,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  برومند

  2 ماه پیش

  430,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروش
  550,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  برومند

  2 ماه پیش

  550,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروش
  300,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا چمستان شهرکی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  برومند

  2 ماه پیش

  300,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروش
  290,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا چمستان شهرکی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  برومند

  2 ماه پیش

  290,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروش
  670,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا چمستان شهرکی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 260

  ویلا

  برومند

  3 ماه پیش

  670,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 260

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  580,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان شهرکی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  برومند

  3 ماه پیش

  580,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروش
  400,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا چمستان شهرکی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  برومند

  3 ماه پیش

  400,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروش
  350,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  برومند

  3 ماه پیش

  350,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروش
  600,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 240

  ویلا

  برومند

  3 ماه پیش

  600,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 240

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروش
  1,000,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا رویان

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  برومند

  3 ماه پیش

  1,000,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروش
  300,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  برومند

  3 ماه پیش

  300,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروش
  340,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا چمستان شهرکی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  برومند

  3 ماه پیش

  340,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروش
  580,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا چمستان شهرکی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  برومند

  3 ماه پیش

  580,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروش
  300,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا چمستان شهرکی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  برومند

  3 ماه پیش

  300,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروش
  350,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا چمستان شهرکی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  برومند

  3 ماه پیش

  350,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروش
  330,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا چمستان شهرکی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  برومند

  3 ماه پیش

  330,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروش
  320,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  برومند

  3 ماه پیش

  320,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروش
  450,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 160

  ویلا

  برومند

  3 ماه پیش

  450,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 160

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروش
  300,000,000تومان/کلیدتحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  برومند

  3 ماه پیش

  300,000,000تومان/کلیدتحویل

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروش
  300,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  برومند

  3 ماه پیش

  300,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروش
  450,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  برومند

  3 ماه پیش

  450,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروش
  340,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 150

  ویلا

  برومند

  3 ماه پیش

  340,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 150

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروش
  300,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  برومند

  3 ماه پیش

  300,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروش
  340,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  برومند

  3 ماه پیش

  340,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروش
  650,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  برومند

  3 ماه پیش

  650,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروش
  600,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  برومند

  3 ماه پیش

  600,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروش
  300,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 300

  ویلا

  برومند

  3 ماه پیش

  300,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 300

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  320,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  برومند

  3 ماه پیش

  320,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروش
  360,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  برومند

  3 ماه پیش

  360,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروش
  340,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  برومند

  3 ماه پیش

  340,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  900,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  برومند

  3 ماه پیش

  900,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  340,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  برومند

  3 ماه پیش

  340,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروش
  340,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  برومند

  3 ماه پیش

  340,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروش
  300,000,000تومان/کلیدتحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  متر مربع: 250

  ویلا

  برومند

  3 ماه پیش

  300,000,000تومان/کلیدتحویل

  متر مربع: 250

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروش
  290,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  برومند

  3 ماه پیش

  290,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروش
  290,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  برومند

  3 ماه پیش

  290,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان/کلیدتحویل
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  برومند

  3 ماه پیش

  300,000,000تومان/کلیدتحویل

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروش
  300,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  برومند

  3 ماه پیش

  300,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروش
  270,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  برومند

  3 ماه پیش

  270,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروش
  150,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  برومند

  3 ماه پیش

  150,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروش
  350,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  برومند

  3 ماه پیش

  350,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروش
  300,000,000تومان/کلیدتحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  برومند

  3 ماه پیش

  300,000,000تومان/کلیدتحویل

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروش
  380,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  برومند

  3 ماه پیش

  380,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروش
  260,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  برومند

  3 ماه پیش

  260,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروش
  320,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  برومند

  3 ماه پیش

  320,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروش
  800,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 240

  ویلا

  برومند

  3 ماه پیش

  800,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 240

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  900,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 270

  ویلا

  برومند

  3 ماه پیش

  900,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 270

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروش
  300,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا چمستان شهرکی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  برومند

  3 ماه پیش

  300,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروش
  350,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  برومند

  3 ماه پیش

  350,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروش
  400,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا باغ چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  برومند

  3 ماه پیش

  400,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروش
  600,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 180

  ویلا

  برومند

  3 ماه پیش

  600,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 180

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروش
  650,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 180

  ویلا

  برومند

  3 ماه پیش

  650,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 180

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروش
  350,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروش

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  برومند

  3 ماه پیش

  350,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروش
  450,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  برومند

  3 ماه پیش

  450,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروش
  430,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  برومند

  3 ماه پیش

  430,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروش
  450,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 180

  ویلا

  برومند

  3 ماه پیش

  450,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 180

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  برومند

  3 ماه پیش

  300,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروش
  700,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا چمستان شهرکی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 180

  ویلا

  برومند

  3 ماه پیش

  700,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 180

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروش
  500,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 180

  ویلا

  برومند

  3 ماه پیش

  500,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 180

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروش
  570,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 180

  ویلا

  برومند

  3 ماه پیش

  570,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 180

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروش
  320,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  برومند

  3 ماه پیش

  320,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  980,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  برومند

  3 ماه پیش

  980,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  برومند

  3 ماه پیش

  300,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروش
  300,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 145

  ویلا

  برومند

  3 ماه پیش

  300,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 145

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروش
  600,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  برومند

  3 ماه پیش

  600,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  400,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 160

  ویلا

  برومند

  3 ماه پیش

  400,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 160

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروش
  300,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  برومند

  3 ماه پیش

  300,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  400,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  برومند

  3 ماه پیش

  400,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  3 ماه پیش

  ویژه
  خرید و فروش
  980,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  برومند

  3 ماه پیش

  980,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  3 ماه پیش

  ویژه
  خرید و فروش
  290,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  برومند

  3 ماه پیش

  290,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  260,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  برومند

  3 ماه پیش

  260,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروش
  290,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  برومند

  3 ماه پیش

  290,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  250,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  برومند

  3 ماه پیش

  250,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  3 ماه پیش

  خرید و فروش
  500,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا چمستان شهرکی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 240

  ویلا

  برومند

  4 ماه پیش

  500,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 240

  ویلا

  4 ماه پیش

  خرید و فروش
  800,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  برومند

  4 ماه پیش

  800,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  4 ماه پیش

  خرید و فروش
  420,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  برومند

  4 ماه پیش

  420,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  4 ماه پیش

  خرید و فروش
  900,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  برومند

  4 ماه پیش

  900,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  4 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  280,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  برومند

  4 ماه پیش

  280,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  4 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  500,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  برومند

  4 ماه پیش

  500,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  4 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  290,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  خرید ویلا چمستان ارزان قیمت

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  برومند

  4 ماه پیش

  290,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  4 ماه پیش

  خرید و فروش
  450,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  برومند

  4 ماه پیش

  450,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  4 ماه پیش

  خرید و فروش
  400,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  برومند

  4 ماه پیش

  400,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  4 ماه پیش

  خرید و فروش
  580,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان اقساطی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  برومند

  4 ماه پیش

  580,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  4 ماه پیش

  خرید و فروش
  570,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا چمستان شهرکی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  برومند

  4 ماه پیش

  570,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  4 ماه پیش

  خرید و فروش
  1,400,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا رویان شهرکی

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  برومند

  4 ماه پیش

  1,400,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  4 ماه پیش

  خرید و فروش
  460,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا باغ چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  برومند

  4 ماه پیش

  460,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  4 ماه پیش

  خرید و فروش
  250,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  برومند

  4 ماه پیش

  250,000,000تومان

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  4 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  300,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان شهرکی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  برومند

  4 ماه پیش

  300,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  4 ماه پیش

  خرید و فروش
  250,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا چمستان ارزان قیمت

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  برومند

  4 ماه پیش

  250,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  4 ماه پیش

  خرید و فروش
  700,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا چمستان شهرکی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 400

  ویلا

  برومند

  4 ماه پیش

  700,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 400

  ویلا

  4 ماه پیش

  خرید و فروش
  600,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 350

  ویلا

  برومند

  4 ماه پیش

  600,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 350

  ویلا

  4 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  450,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا چمستان اقساطی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  برومند

  4 ماه پیش

  450,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  4 ماه پیش

  خرید و فروش
  580,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا چمستان شهرکی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  برومند

  4 ماه پیش

  580,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  4 ماه پیش

  خرید و فروش
  550,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا چمستان دوبلکس

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  برومند

  4 ماه پیش

  550,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  4 ماه پیش

  خرید و فروش
  450,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  برومند

  4 ماه پیش

  450,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  4 ماه پیش

  خرید و فروش
  480,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا چمستان شهرکی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  برومند

  4 ماه پیش

  480,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  4 ماه پیش

  خرید و فروش
  320,000,000تومان
  خرید و فروش

  ویلا باغ چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 155

  ویلا

  برومند

  4 ماه پیش

  320,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 155

  ویلا

  4 ماه پیش

  خرید و فروش
  550,000,000تومان
  خرید و فروش

  خرید ویلا در چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  برومند

  4 ماه پیش

  550,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  4 ماه پیش

  خرید و فروش
  320,000,000تومان