حدود قیمت: از به

برومند

خرید و فروش
550,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان دوبلکس

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

برومند

4 روز پیش

550,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش
450,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

برومند

4 روز پیش

450,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش
480,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

برومند

4 روز پیش

480,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش
320,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا باغ چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 155

ویلا

برومند

4 روز پیش

320,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 155

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش
550,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

برومند

4 روز پیش

550,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش
320,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 145

ویلا

برومند

4 روز پیش

320,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 145

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

برومند

5 روز پیش

300,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش
800,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

برومند

5 روز پیش

800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش
520,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

برومند

6 روز پیش

520,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروش
290,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان ارزان قیمت

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

برومند

6 روز پیش

290,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
540,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان دوبلکس

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

برومند

1 هفته پیش

540,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
270,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

برومند

1 هفته پیش

270,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا باغ چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

برومند

1 هفته پیش

400,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
380,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا دوبلکس چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

برومند

1 هفته پیش

380,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
560,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا باغ چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

برومند

1 هفته پیش

560,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
840,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

برومند

1 هفته پیش

840,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
520,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان شهرک جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

برومند

1 هفته پیش

520,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
260,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا چمستان ارزان قیمت

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

برومند

1 هفته پیش

260,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
600,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

برومند

1 هفته پیش

600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

برومند

1 هفته پیش

300,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
650,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شهرکی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

برومند

1 هفته پیش

650,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

1 هفته پیش

ویژه
خرید و فروش
550,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا رویان

متر مربع: 250

ویلا

برومند

4 ماه پیش

550,000,000تومان

متر مربع: 250

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
350,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا جنگلی

متر مربع: 170

ویلا

برومند

4 ماه پیش

350,000,000تومان

متر مربع: 170

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
650,000,000تومان

متر مربع: 250

ویلا

برومند

4 ماه پیش

650,000,000تومان

متر مربع: 250

ویلا

4 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش
800,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا جنگلی

متر مربع: 190

ویلا

برومند

4 ماه پیش

800,000,000تومان

متر مربع: 190

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
650,000,000تومان

متر مربع: 220

ویلا

برومند

4 ماه پیش

650,000,000تومان

متر مربع: 220

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
800,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا مستقل

تخت: 4متر مربع: 205

ویلا

برومند

4 ماه پیش

800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 205

ویلا

4 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش
1,200,000,000تومان

متر مربع: 350

ویلا

برومند

4 ماه پیش

1,200,000,000تومان

متر مربع: 350

ویلا

4 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش
550,000,000تومان

متر مربع: 250

ویلا

برومند

4 ماه پیش

550,000,000تومان

متر مربع: 250

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
7,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 550

ویلا

برومند

4 ماه پیش

7,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 550

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
350,000,000تومان

متر مربع: 160

ویلا

برومند

4 ماه پیش

350,000,000تومان

متر مربع: 160

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
1,800,000,000تومان

متر مربع: 430

ویلا

برومند

4 ماه پیش

1,800,000,000تومان

متر مربع: 430

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
5,000,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا ساحلی

متر مربع: 400

ویلا

برومند

4 ماه پیش

5,000,000,000تومان

متر مربع: 400

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
2,800,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا جنگلی

متر مربع: 420

ویلا

برومند

4 ماه پیش

2,800,000,000تومان

متر مربع: 420

ویلا

4 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش
450,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا جنگلی

متر مربع: 200

ویلا

برومند

4 ماه پیش

450,000,000تومان

متر مربع: 200

ویلا

4 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش
450,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا جنگلی

متر مربع: 140

ویلا

برومند

4 ماه پیش

450,000,000تومان

متر مربع: 140

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
520,000,000تومان

متر مربع: 160

ویلا

برومند

4 ماه پیش

520,000,000تومان

متر مربع: 160

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
730,000,000تومان

متر مربع: 200

ویلا

برومند

4 ماه پیش

730,000,000تومان

متر مربع: 200

ویلا

4 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش
800,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا جنگلی رویان

متر مربع: 230

ویلا

برومند

4 ماه پیش

800,000,000تومان

متر مربع: 230

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
3,300,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا ساحلی

متر مربع: 400

ویلا

برومند

4 ماه پیش

3,300,000,000تومان

متر مربع: 400

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
550,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا نوشهر

متر مربع: 200

ویلا

برومند

4 ماه پیش

550,000,000تومان

متر مربع: 200

ویلا

4 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش
3,500,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در رویان

متر مربع: 550

ویلا

برومند

4 ماه پیش

3,500,000,000تومان

متر مربع: 550

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
400,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا چمستان

متر مربع: 150

ویلا

برومند

4 ماه پیش

400,000,000تومان

متر مربع: 150

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان

متر مربع: 125

ویلا

برومند

4 ماه پیش

300,000,000تومان

متر مربع: 125

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
1,100,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا ساحلی

متر مربع: 350

ویلا

برومند

5 ماه پیش

1,100,000,000تومان

متر مربع: 350

ویلا

5 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش
480,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا جنگلی

متر مربع: 200

ویلا

برومند

5 ماه پیش

480,000,000تومان

متر مربع: 200

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش
800,000,000تومان

متر مربع: 210

ویلا

برومند

5 ماه پیش

800,000,000تومان

متر مربع: 210

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش
2,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 660

ویلا

برومند

5 ماه پیش

2,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 660

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
700,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا جنگلی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

برومند

5 ماه پیش

700,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

5 ماه پیش