حدود قیمت: از به

مهندس ساحل

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا چمستان اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 200

ویلا

مهندس ساحل

12 ساعت پیش

350,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 2متر مربع: 200

ویلا

12 ساعت پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
265,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلا چمستان اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 184

ویلا

مهندس ساحل

13 ساعت پیش

265,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 3متر مربع: 184

ویلا

13 ساعت پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
750,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلادرسیسنگان

پارک جنگلی سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

مهندس ساحل

13 ساعت پیش

750,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

13 ساعت پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلا چمستان ارزان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

مهندس ساحل

13 ساعت پیش

250,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

13 ساعت پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلاسیسنگان

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

مهندس ساحل

1 هفته پیش

400,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلا چمستان ارزان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 250

ویلا

مهندس ساحل

1 هفته پیش

300,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 250

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلا چمستان اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 350

ویلا

مهندس ساحل

1 هفته پیش

350,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 350

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلانوشهر

نوشهر

متر مربع: 700

ویلا

مهندس ساحل

1 هفته پیش

500,000,000تومان/کلید تحویل

متر مربع: 700

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
500,000,000تومان
خرید و فروش

خریدویلا چمستان اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 600

ویلا

مهندس ساحل

2 هفته پیش

500,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 600

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلا چمستان اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 460

ویلا

مهندس ساحل

2 ماه پیش

400,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 460

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
450,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلا چمستان اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

مهندس ساحل

2 ماه پیش

450,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
320,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلا چمستان اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 400

ویلا

مهندس ساحل

2 ماه پیش

320,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 400

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
900,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلاسیسنگان

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 470

ویلا

مهندس ساحل

2 ماه پیش

900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 470

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلا چمستان اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

مهندس ساحل

2 ماه پیش

500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلا چمستان اقساطی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 300

ویلا

مهندس ساحل

2 ماه پیش

250,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 300

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
300,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خریدویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 400

ویلا

مهندس ساحل

2 ماه پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 400

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلادر چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 500

ویلا

مهندس ساحل

2 ماه پیش

350,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 500

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خریدویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

مهندس ساحل

2 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

مهندس ساحل

2 ماه پیش

350,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
850,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلانوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 460

ویلا

مهندس ساحل

3 ماه پیش

850,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 460

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,150,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلارویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

مهندس ساحل

3 ماه پیش

1,150,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
450,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 450

ویلا

مهندس ساحل

3 ماه پیش

450,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 450

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,150,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلاسیسنگان

ساحل سی‌سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 514

ویلا

مهندس ساحل

3 ماه پیش

1,150,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 514

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلادر چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

مهندس ساحل

3 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
300,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خریدویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 400

ویلا

مهندس ساحل

3 ماه پیش

300,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 400

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
2,500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلانوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 1200

ویلا

مهندس ساحل

3 ماه پیش

2,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 1200

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
950,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلانوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

مهندس ساحل

3 ماه پیش

950,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

مهندس ساحل

3 ماه پیش

350,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلانور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

مهندس ساحل

3 ماه پیش

350,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 380

ویلا

مهندس ساحل

3 ماه پیش

350,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 380

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
180,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 200

ویلا

مهندس ساحل

3 ماه پیش

180,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 200

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 250

ویلا

مهندس ساحل

3 ماه پیش

250,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 250

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلا چمستان

تخت: 2متر مربع: 300

ویلا

مهندس ساحل

3 ماه پیش

350,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 300

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
240,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 300

ویلا

مهندس ساحل

3 ماه پیش

240,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 300

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
265,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 270

ویلا

مهندس ساحل

3 ماه پیش

265,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 270

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 350

ویلا

مهندس ساحل

3 ماه پیش

350,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 350

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 500

ویلا

مهندس ساحل

3 ماه پیش

350,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 500

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
280,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 350

ویلا

مهندس ساحل

3 ماه پیش

280,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 350

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 450

ویلا

مهندس ساحل

3 ماه پیش

350,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 450

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
450,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 400

ویلا

مهندس ساحل

3 ماه پیش

450,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 400

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
270,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلا چمستان

تخت: 2متر مربع: 300

ویلا

مهندس ساحل

3 ماه پیش

270,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 300

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلا نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 350

ویلا

مهندس ساحل

3 ماه پیش

300,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 350

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
280,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 300

ویلا

مهندس ساحل

3 ماه پیش

280,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 300

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
425,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلاسیسنگان

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 350

ویلا

مهندس ساحل

3 ماه پیش

425,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 350

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
260,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 260

ویلا

مهندس ساحل

3 ماه پیش

260,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 260

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
350,000,000تومان
خرید و فروش

خریدویلا چمستان

تخت: 3متر مربع: 450

ویلا

مهندس ساحل

4 ماه پیش

350,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 450

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 400

ویلا

مهندس ساحل

4 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 400

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
350,000,000تومان
خرید و فروش

خریدویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 450

ویلا

مهندس ساحل

4 ماه پیش

350,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 450

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلانور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 600

ویلا

مهندس ساحل

4 ماه پیش

350,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 600

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
550,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلانوشهر

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

مهندس ساحل

4 ماه پیش

550,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلا چمستان

تخت: 3متر مربع: 500

ویلا

مهندس ساحل

4 ماه پیش

350,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 500

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
230,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 270

ویلا

مهندس ساحل

5 ماه پیش

230,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 270

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
230,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 270

ویلا

مهندس ساحل

5 ماه پیش

230,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 270

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
230,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

مهندس ساحل

5 ماه پیش

230,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلاچمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 350

ویلا

مهندس ساحل

5 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 350

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
230,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلاچمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 250

ویلا

مهندس ساحل

5 ماه پیش

230,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 250

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
450,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا300 متری چمستان سعادت اباد

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

مهندس ساحل

5 ماه پیش

450,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
240,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 400

ویلا

مهندس ساحل

5 ماه پیش

240,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 400

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا 400 متری نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 400

ویلا

مهندس ساحل

5 ماه پیش

250,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 400

ویلا

5 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش فروش اقساطی
280,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا 400 متری چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 400

ویلا

مهندس ساحل

5 ماه پیش

280,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 400

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
230,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

300متری با درختان میوه چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 300

ویلا

مهندس ساحل

5 ماه پیش

230,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 300

ویلا

5 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش فروش اقساطی
180,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 220

ویلا

مهندس ساحل

5 ماه پیش

180,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 220

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
370,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا 300 متری چمستان قطعه جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

مهندس ساحل

5 ماه پیش

370,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا300 متری چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 300

ویلا

مهندس ساحل

5 ماه پیش

250,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 300

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
200,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

270 متری فلت چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 270

ویلا

مهندس ساحل

5 ماه پیش

200,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 270

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
215,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا270متری بهدشت

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 270

ویلا

مهندس ساحل

6 ماه پیش

215,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 270

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
195,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

200 متری فلت بهدشت

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 200

ویلا

مهندس ساحل

6 ماه پیش

195,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 200

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
230,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا300 متری عبدالله ده

چمستان، استان مازندران، ایران

متر مربع: 300

ویلا

مهندس ساحل

6 ماه پیش

230,000,000تومان

متر مربع: 300

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
370,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا 400 متری نور قطعه جنگلی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 400

ویلا

مهندس ساحل

6 ماه پیش

370,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 400

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
220,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا300 متری نمارومی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

مهندس ساحل

6 ماه پیش

220,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
240,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا300 متری چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

مهندس ساحل

6 ماه پیش

240,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
200,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

250متری فلت چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 250

ویلا

مهندس ساحل

6 ماه پیش

200,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 250

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
195,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

250متری فلت چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 250

ویلا

مهندس ساحل

6 ماه پیش

195,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 250

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
290,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

250 متری جنگلی جوربند

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

مهندس ساحل

6 ماه پیش

290,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا 400 متری مبله و بااستخر

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 400

ویلا

مهندس ساحل

6 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 400

ویلا

6 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

200 متری جاده دریا

ایزدشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 200

ویلا

مهندس ساحل

6 ماه پیش

300,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 200

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
230,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا300 متری چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 300

ویلا

مهندس ساحل

6 ماه پیش

230,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 300

ویلا

6 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش فروش اقساطی
280,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

600 متری ویلاباغ اهودشت

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 600

ویلا

مهندس ساحل

6 ماه پیش

280,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 600

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
150,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

300 متری ویلاباغ چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 300

ویلا

مهندس ساحل

6 ماه پیش

150,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 300

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلاشمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 300

ویلا

مهندس ساحل

6 ماه پیش

300,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 300

ویلا

6 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش فروش فوری
300,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خریدویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 400

ویلا

مهندس ساحل

6 ماه پیش

300,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 400

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلا نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 350

ویلا

مهندس ساحل

6 ماه پیش

300,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 350

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
180,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 300

ویلا

مهندس ساحل

6 ماه پیش

180,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 300

ویلا

6 ماه پیش