حدود قیمت: از به

خرید و فروش فروش اقساطی
3,500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 1000

ویلا

ساغر بهار

2 ماه پیش

3,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 1000

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نوشهر

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 460

ویلا

ساغر بهار

3 ماه پیش

1,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 460

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نوشهر

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 460

ویلا

ساغر بهار

3 ماه پیش

1,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 460

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
390,000,000تومان/توافقی
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نوشهر استخردار

نور

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

servati2018

3 ماه پیش

390,000,000تومان/توافقی

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
2,800,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 6متر مربع: 700

ویلا

ساغر بهار

3 ماه پیش

2,800,000,000تومان

تخت: 6متر مربع: 700

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,500,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

ساغر بهار

3 ماه پیش

1,500,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,800,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 750

ویلا

ساغر بهار

3 ماه پیش

1,800,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 750

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
800,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا دوبلکس رویان

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 350

ویلا

abolfazl7

3 ماه پیش

800,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 350

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
3,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا نوشهر

مازندران نوشهر

تخت: 4متر مربع: 1800

ویلا

ساغر بهار

4 ماه پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 1800

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
4,500,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 800

ویلا

ساغر بهار

4 ماه پیش

4,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 800

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
2,200,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 1100

ویلا

ساغر بهار

4 ماه پیش

2,200,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 1100

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
160,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

ساغر بهار

4 ماه پیش

160,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

4 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش فروش فوری
4,700,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

ساغر بهار

4 ماه پیش

4,700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
600,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

ساغر بهار

4 ماه پیش

600,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
480,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

ساغر بهار

4 ماه پیش

480,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
930,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

ساغر بهار

4 ماه پیش

930,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

4 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش فروش اقساطی
800,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا رویان

حومه رویان

تخت: 4: 240

ویلا

ساغر بهار

4 ماه پیش

800,000,000تومان

تخت: 4: 240

ویلا

4 ماه پیش