حدود قیمت: از به

خرید و فروشفروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

کوزه گر

53 دقیقه پیش

400,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

53 دقیقه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
580,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 260

ویلا

کوزه گر

53 دقیقه پیش

580,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 260

ویلا

53 دقیقه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
600,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 170

ویلا

کوزه گر

53 دقیقه پیش

600,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 170

ویلا

53 دقیقه پیش

خرید و فروشفروش فوری
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلاشمال جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 180

ویلا

ارغوان

23 ساعت پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 180

ویلا

23 ساعت پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
480,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

کوزه گر

2 روز پیش

480,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
380,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 100

ویلا

کوزه گر

2 روز پیش

380,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 100

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
690,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

کوزه گر

4 روز پیش

690,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
900,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

کوزه گر

4 روز پیش

900,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
870,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 210

ویلا

کوزه گر

4 روز پیش

870,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 210

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
970,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

کوزه گر

4 روز پیش

970,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
2,600,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 360

ویلا

کوزه گر

4 روز پیش

2,600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 360

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
420,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلاشمال چمستان

مازندران ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

کوزه گر

4 روز پیش

420,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
620,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

کوزه گر

4 روز پیش

620,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
8,000,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

کوزه گر

5 روز پیش

8,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
360,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

کوزه گر

5 روز پیش

360,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
320,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 80

ویلا

کوزه گر

5 روز پیش

320,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 80

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
320,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

کوزه گر

5 روز پیش

320,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
490,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

کوزه گر

5 روز پیش

490,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
330,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 80

ویلا

کوزه گر

5 روز پیش

330,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 80

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
420,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

کوزه گر

5 روز پیش

420,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
300,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

کوزه گر

5 روز پیش

300,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
570,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

کوزه گر

5 روز پیش

570,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
390,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

کوزه گر

5 روز پیش

390,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
600,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 175

ویلا

کوزه گر

7 روز پیش

600,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 175

ویلا

7 روز پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
630,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

کوزه گر

7 روز پیش

630,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

7 روز پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
510,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

کوزه گر

7 روز پیش

510,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

7 روز پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
450,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 135

ویلا

کوزه گر

7 روز پیش

450,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 135

ویلا

7 روز پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
450,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

کوزه گر

7 روز پیش

450,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

7 روز پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
600,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 165

ویلا

کوزه گر

1 هفته پیش

600,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 165

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
800,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

کوزه گر

1 هفته پیش

800,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
500,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

کوزه گر

1 هفته پیش

500,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

کوزه گر

1 هفته پیش

400,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
800,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

کوزه گر

1 هفته پیش

800,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
320,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

کوزه گر

1 هفته پیش

320,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
500,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

ایران کتان، رامسر، مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 135

ویلا

کوزه گر

1 هفته پیش

500,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 135

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
650,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

کوزه گر

1 هفته پیش

650,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
1,700,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

کوزه گر

1 هفته پیش

1,700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

کوزه گر

1 هفته پیش

400,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
1,100,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

کوزه گر

1 هفته پیش

1,100,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
800,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

آمل، مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

کوزه گر

1 هفته پیش

800,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
800,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

کوزه گر

1 هفته پیش

800,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 170

ویلا

کوزه گر

2 هفته پیش

400,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 170

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

کوزه گر

2 هفته پیش

400,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
2,000,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا دررویان

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

کوزه گر

2 هفته پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
180,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 60

ویلا

کوزه گر

3 هفته پیش

180,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 60

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
750,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

کوزه گر

3 هفته پیش

750,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
300,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

کوزه گر

4 هفته پیش

300,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
200,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

کوزه گر

4 هفته پیش

200,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
350,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

کوزه گر

4 هفته پیش

350,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

کوزه گر

4 هفته پیش

400,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
600,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

کوزه گر

4 هفته پیش

600,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

کوزه گر

4 هفته پیش

400,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

کوزه گر

1 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

کوزه گر

1 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
500,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران شهرستان نور، نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 180

ویلا

کوزه گر

1 ماه پیش

500,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 180

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
800,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

کوزه گر

1 ماه پیش

800,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
900,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

کوزه گر

1 ماه پیش

900,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
500,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 300

ویلا

کوزه گر

1 ماه پیش

500,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 300

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
350,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

کوزه گر

1 ماه پیش

350,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

کوزه گر

1 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
500,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

کوزه گر

1 ماه پیش

500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
1,000,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

جوربند

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

کوزه گر

1 ماه پیش

1,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
600,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

کوزه گر

1 ماه پیش

600,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
900,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال نوشهر

استان مازندران، ايزدخورده، جاده نور - چمستان، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

ازهاری

1 ماه پیش

900,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

استان مازندران، چمستان، جاده نور - چمستان، ایران

تخت: 2متر مربع: 260

ویلا

ازهاری

1 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 260

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
750,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

کوزه گر

3 ماه پیش

750,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
250,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا جنگلی در چمستان

تخت: 2متر مربع: 240

ویلا

کوزه گر

3 ماه پیش

250,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 240

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
420,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

کوزه گر

3 ماه پیش

420,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
700,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 260

ویلا

کوزه گر

3 ماه پیش

700,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 260

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
700,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

کوزه گر

3 ماه پیش

700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در رویان

مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 200

ویلا

کوزه گر

3 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 200

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
730,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در چمستان

مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

کوزه گر

4 ماه پیش

730,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
800,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

کوزه گر

4 ماه پیش

800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
400,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در چمستان

مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 360

ویلا

کوزه گر

4 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 360

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
1,650,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در نوشهر

مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

کوزه گر

4 ماه پیش

1,650,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
2,200,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در چمستان

مازندران ایران

تخت: 3متر مربع: 360

ویلا

کوزه گر

4 ماه پیش

2,200,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 360

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
600,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع200: 400

ویلا

کوزه گر

4 ماه پیش

600,000,000تومان

تخت: 3متر مربع200: 400

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
450,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خریدویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 400

ویلا

مهندس ساحل

4 ماه پیش

450,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 400

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خریدویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 400

ویلا

مهندس ساحل

5 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 400

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
750,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع240: 300

ویلا

کوزه گر

5 ماه پیش

750,000,000تومان

تخت: 4متر مربع240: 300

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
370,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا 300 متری چمستان قطعه جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

مهندس ساحل

6 ماه پیش

370,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
560,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

استان مازندران، جاده نور - چمستان، ایران

تخت: 3متر مربع140: 140

ویلا

kuzegar

7 ماه پیش

560,000,000تومان

تخت: 3متر مربع140: 140

ویلا

7 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
1,000,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

استان مازندران، جاده نور - چمستان، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

kuzegar

7 ماه پیش

1,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

7 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
290,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

250 متری جنگلی جوربند

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

مهندس ساحل

7 ماه پیش

290,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

7 ماه پیش

خرید و فروش
176,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا منطقه جوربند

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 195

ویلا

مهتاب کثیری

2 سال پیش

176,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 195

ویلا

2 سال پیش