حدود قیمت: از به

خرید و فروش فروش اقساطی
750,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

کوزه گر

4 هفته پیش

750,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا جنگلی در چمستان

تخت: 2متر مربع: 240

ویلا

کوزه گر

2 ماه پیش

250,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 240

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
420,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

کوزه گر

2 ماه پیش

420,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
700,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 260

ویلا

کوزه گر

2 ماه پیش

700,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 260

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
700,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

کوزه گر

2 ماه پیش

700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در رویان

مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 200

ویلا

کوزه گر

2 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
730,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

کوزه گر

2 ماه پیش

730,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
800,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

کوزه گر

2 ماه پیش

800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 360

ویلا

کوزه گر

2 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 360

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,650,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نوشهر

مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

کوزه گر

2 ماه پیش

1,650,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
2,200,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

مازندران ایران

تخت: 3متر مربع: 360

ویلا

کوزه گر

2 ماه پیش

2,200,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 360

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
600,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع200: 400

ویلا

کوزه گر

2 ماه پیش

600,000,000تومان

تخت: 3متر مربع200: 400

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
450,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 400

ویلا

مهندس ساحل

2 ماه پیش

450,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 400

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 400

ویلا

مهندس ساحل

3 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 400

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
750,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع240: 300

ویلا

کوزه گر

3 ماه پیش

750,000,000تومان

تخت: 4متر مربع240: 300

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
370,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا 300 متری چمستان قطعه جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

مهندس ساحل

5 ماه پیش

370,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
560,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

استان مازندران، جاده نور - چمستان، ایران

تخت: 3متر مربع140: 140

ویلا

kuzegar

5 ماه پیش

560,000,000تومان

تخت: 3متر مربع140: 140

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

استان مازندران، جاده نور - چمستان، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

kuzegar

5 ماه پیش

1,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
290,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

250 متری جنگلی جوربند

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

مهندس ساحل

5 ماه پیش

290,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش
176,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا منطقه جوربند

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 195

ویلا

مهتاب کثیری

2 سال پیش

176,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 195

ویلا

2 سال پیش