حدود قیمت: از به

مقایسه لیست

خرید و فروش
390,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا نوشهر توسکاتک

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

احمدیان

1 ماه پیش

390,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
450,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا سیسنگان نخ شمال

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

احمدیان

1 ماه پیش

450,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

1 ماه پیش