حدود قیمت: از به

خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

مهندس ساحل

2 هفته پیش

500,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

مهندس ساحل

2 ماه پیش

250,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلا چمستان اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

مهندس ساحل

4 ماه پیش

500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلادر چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

مهندس ساحل

4 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

مهندس ساحل

4 ماه پیش

350,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
240,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 300

ویلا

مهندس ساحل

5 ماه پیش

240,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 300

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش
350,000,000تومان
خرید و فروش

خریدویلا چمستان

تخت: 3متر مربع: 450

ویلا

مهندس ساحل

6 ماه پیش

350,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 450

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش
350,000,000تومان
خرید و فروش

خریدویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 450

ویلا

مهندس ساحل

6 ماه پیش

350,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 450

ویلا

6 ماه پیش