حدود قیمت: از به

مقایسه لیست

املاک شبکه 1

خرید ویلا محمود آباد

 • 750,000,000تومان
 • 4 خواب
 • 140 متر مربع

ویلا ساحلی نوشهر

 • 380,000,000تومان
 • 4 خواب
 • 180 متر مربع

فروش ویلا ساحلی نوشهر

 • 380,000,000تومان
 • 4 خواب
 • 200 متر مربع

فروش ویلا چمستان

 • 150,000,000تومان
 • 3 خواب
 • 140 متر مربع

فروش ویلا استخردار چمستان

 • 380,000,000تومان
 • 4 خواب
 • 210 متر مربع

ویلا جنگلی چمستان

 • 130,000,000تومان
 • 2 خواب
 • 120 متر مربع

املاک شبکه 2

خرید ویلا محمود آباد

 • 750,000,000تومان
 • 4 خواب
 • 140 متر مربع

ویلا ساحلی نوشهر

 • 380,000,000تومان
 • 4 خواب
 • 180 متر مربع

فروش ویلا ساحلی نوشهر

 • 380,000,000تومان
 • 4 خواب
 • 200 متر مربع

فروش ویلا چمستان

 • 150,000,000تومان
 • 3 خواب
 • 140 متر مربع

فروش ویلا استخردار چمستان

 • 380,000,000تومان
 • 4 خواب
 • 210 متر مربع

ویلا جنگلی چمستان

 • 130,000,000تومان
 • 2 خواب
 • 120 متر مربع

املاک شبکه 3

خرید ویلا محمود آباد

 • 750,000,000تومان
 • 4 خواب
 • 140 متر مربع

ویلا ساحلی نوشهر

 • 380,000,000تومان
 • 4 خواب
 • 180 متر مربع

فروش ویلا ساحلی نوشهر

 • 380,000,000تومان
 • 4 خواب
 • 200 متر مربع

فروش ویلا چمستان

 • 150,000,000تومان
 • 3 خواب
 • 140 متر مربع

فروش ویلا استخردار چمستان

 • 380,000,000تومان
 • 4 خواب
 • 210 متر مربع

ویلا جنگلی چمستان

 • 130,000,000تومان
 • 2 خواب
 • 120 متر مربع

ویلا چمستان جنگلی

 • 130,000,000تومان
 • 2 خواب
 • 140 متر مربع

املاک شبکه 4

خرید ویلا محمود آباد

 • 750,000,000تومان
 • 4 خواب
 • 140 متر مربع

ویلا ساحلی نوشهر

 • 380,000,000تومان
 • 4 خواب
 • 180 متر مربع

فروش ویلا ساحلی نوشهر

 • 380,000,000تومان
 • 4 خواب
 • 200 متر مربع

فروش ویلا چمستان

 • 150,000,000تومان
 • 3 خواب
 • 140 متر مربع