حدود قیمت: از به

مقایسه لیست

املاک شبکه ۱

ویلا دوبلکس جنگلی چمستان

 • 110,000,000تومان/کلید تحویل
 • 4 bd
 • 260 متر مربع

خرید ویلا دوبلکس جنگلی

 • 123,000,000تومان/کلید تحویل
 • 3 bd
 • 210 متر مربع

ویلا نوشهر ارزان

 • 130,000,000تومان/کلید تحویل
 • 3 bd
 • 220 متر مربع

فروش ویلا جنگلی

 • 120,000,000تومان/کلید تحویل
 • 3 bd
 • 300 متر مربع

ویلا ساحلی زیر قیمت

 • 433,000,000تومان/کلید تحویل
 • 4 bd
 • 400 متر مربع

فروش ویلا در شهر نور

 • 120,000,000تومان/کلید تحویل
 • 3 bd
 • 240 متر مربع

املاک شبکه ۲

ویلا دوبلکس جنگلی چمستان

 • 110,000,000تومان/کلید تحویل
 • 4 bd
 • 260 متر مربع

خرید ویلا دوبلکس جنگلی

 • 123,000,000تومان/کلید تحویل
 • 3 bd
 • 210 متر مربع

ویلا نوشهر ارزان

 • 130,000,000تومان/کلید تحویل
 • 3 bd
 • 220 متر مربع

فروش ویلا جنگلی

 • 120,000,000تومان/کلید تحویل
 • 3 bd
 • 300 متر مربع

ویلا ساحلی زیر قیمت

 • 433,000,000تومان/کلید تحویل
 • 4 bd
 • 400 متر مربع

فروش ویلا در شهر نور

 • 120,000,000تومان/کلید تحویل
 • 3 bd
 • 240 متر مربع

املاک شبکه ۳

ویلا دوبلکس جنگلی چمستان

 • 110,000,000تومان/کلید تحویل
 • 4 bd
 • 260 متر مربع

خرید ویلا دوبلکس جنگلی

 • 123,000,000تومان/کلید تحویل
 • 3 bd
 • 210 متر مربع

ویلا نوشهر ارزان

 • 130,000,000تومان/کلید تحویل
 • 3 bd
 • 220 متر مربع

فروش ویلا جنگلی

 • 120,000,000تومان/کلید تحویل
 • 3 bd
 • 300 متر مربع

ویلا ساحلی زیر قیمت

 • 433,000,000تومان/کلید تحویل
 • 4 bd
 • 400 متر مربع

فروش ویلا در شهر نور

 • 120,000,000تومان/کلید تحویل
 • 3 bd
 • 240 متر مربع

ویلا جنگلی چمستان

 • 130,000,000تومان/کلید تحویل
 • 3 bd
 • 200 متر مربع

املاک شبکه ۴

ویلا دوبلکس جنگلی چمستان

 • 110,000,000تومان/کلید تحویل
 • 4 bd
 • 260 متر مربع

خرید ویلا دوبلکس جنگلی

 • 123,000,000تومان/کلید تحویل
 • 3 bd
 • 210 متر مربع

ویلا نوشهر ارزان

 • 130,000,000تومان/کلید تحویل
 • 3 bd
 • 220 متر مربع

فروش ویلا جنگلی

 • 120,000,000تومان/کلید تحویل
 • 3 bd
 • 300 متر مربع