حدود قیمت: از به

مقایسه لیست

املاک شبکه ۱

ویلا شمال چمستان

 • 80,000,000تومان
 • 4 bd
 • 200 متر مربع

خرید ویلا چمستان دوبلکس

 • 116,000,000تومان/کلید تحویل
 • 4 bd
 • 250 متر مربع

خرید ویلا شمال رویان

 • 180,000,000تومان
 • 3 bd
 • 170 متر مربع

ویلا ارزان شمال چمستان

 • 41,000,000تومان
 • 2 bd
 • 115 متر مربع

خرید ویلا نمارومی نور

 • 120,000,000تومان/کلید تحویل
 • 3 bd
 • 200 متر مربع

خرید ویلا چمستان

 • 45,000,000تومان/کلید تحویل
 • 2 bd
 • 140 متر مربع

املاک شبکه ۲

ویلا شمال چمستان

 • 80,000,000تومان
 • 4 bd
 • 200 متر مربع

خرید ویلا چمستان دوبلکس

 • 116,000,000تومان/کلید تحویل
 • 4 bd
 • 250 متر مربع

خرید ویلا شمال رویان

 • 180,000,000تومان
 • 3 bd
 • 170 متر مربع

ویلا ارزان شمال چمستان

 • 41,000,000تومان
 • 2 bd
 • 115 متر مربع

خرید ویلا نمارومی نور

 • 120,000,000تومان/کلید تحویل
 • 3 bd
 • 200 متر مربع

خرید ویلا چمستان

 • 45,000,000تومان/کلید تحویل
 • 2 bd
 • 140 متر مربع

املاک شبکه ۳

ویلا شمال چمستان

 • 80,000,000تومان
 • 4 bd
 • 200 متر مربع

خرید ویلا چمستان دوبلکس

 • 116,000,000تومان/کلید تحویل
 • 4 bd
 • 250 متر مربع

خرید ویلا شمال رویان

 • 180,000,000تومان
 • 3 bd
 • 170 متر مربع

ویلا ارزان شمال چمستان

 • 41,000,000تومان
 • 2 bd
 • 115 متر مربع

خرید ویلا نمارومی نور

 • 120,000,000تومان/کلید تحویل
 • 3 bd
 • 200 متر مربع

خرید ویلا چمستان

 • 45,000,000تومان/کلید تحویل
 • 2 bd
 • 140 متر مربع

فروش فوری ۳ دستگاه ویلا کنارهم زیر قیمت رویان

 • 150,000,000تومان/کلید تحویل
 • 3 bd
 • 250 متر مربع

املاک شبکه ۴

ویلا شمال چمستان

 • 80,000,000تومان
 • 4 bd
 • 200 متر مربع

خرید ویلا چمستان دوبلکس

 • 116,000,000تومان/کلید تحویل
 • 4 bd
 • 250 متر مربع

خرید ویلا شمال رویان

 • 180,000,000تومان
 • 3 bd
 • 170 متر مربع

ویلا ارزان شمال چمستان

 • 41,000,000تومان
 • 2 bd
 • 115 متر مربع