حدود قیمت: از به

مقایسه لیست

مهتاب کثیری

مخاطب مهتاب کثیری

خرید و فروش
750,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا محمود آباد

محمودآباد, استان مازندران, ایران

خواب: 4متر مربع: 140

ویلا

مهتاب کثیری

15 ساعت پیش

750,000,000تومان

خواب: 4متر مربع: 140

ویلا

15 ساعت پیش

خرید و فروش
230,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان جنگلی ارزان

چمستان، استان مازندران، ایران

خواب: 3متر مربع: 180

ویلا

مهتاب کثیری

3 روز پیش

230,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 180

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
230,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان چسبیده به جنگل

نور، استان مازندران، ایران

خواب: 2متر مربع: 160

ویلا

مهتاب کثیری

3 روز پیش

230,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 160

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
125,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان جنگلی فلت

چمستان، استان مازندران، ایران

خواب: 2متر مربع: 105

ویلا

مهتاب کثیری

3 روز پیش

125,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 105

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
380,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا جنگلی دوبلکس

چمستان, استان مازندران, ایران

خواب: 4متر مربع: 180

ویلا

مهتاب کثیری

3 روز پیش

380,000,000تومان

خواب: 4متر مربع: 180

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
195,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا نمارومی سعادت آباد

چمستان، استان مازندران، ایران

خواب: 3متر مربع: 160

ویلا

مهتاب کثیری

4 روز پیش

195,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 160

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا جنگلی فلت شیک

چمستان, استان مازندران, ایران

خواب: 3متر مربع: 180

ویلا

مهتاب کثیری

4 روز پیش

300,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 180

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش
450,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا دوبلکس چلندر

نوشهر، استان مازندران، ایران

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

مهتاب کثیری

5 روز پیش

450,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش
650,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا دوبلکس شیک

چمستان, استان مازندران, ایران

خواب: 4متر مربع: 200

ویلا

مهتاب کثیری

5 روز پیش

650,000,000تومان

خواب: 4متر مربع: 200

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش
600,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا ساحلی دوبلکس ونوش

ونوش, استان مازندران, ایران

خواب: 3متر مربع: 250

ویلا

مهتاب کثیری

1 هفته پیش

600,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 250

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
285,000,000تومان
خرید و فروش

ویلاجنگلی نیم پیلوت

چمستان, استان مازندران, ایران

خواب: 2متر مربع: 130

ویلا

مهتاب کثیری

1 هفته پیش

285,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 130

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
350,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا نمارومی جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

مهتاب کثیری

1 هفته پیش

350,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

1 هفته پیش

ویژه
خرید و فروش
5,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا سوپرلوکس رویان

رویان، استان مازندران، ایران

خواب: 5متر مربع: 1000

ویلا

مهتاب کثیری

2 هفته پیش

5,000,000,000تومان

خواب: 5متر مربع: 1000

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
380,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا باغ رویان

رویان, استان مازندران, ایران

خواب: 3متر مربع: 120

ویلا

مهتاب کثیری

2 هفته پیش

380,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 120

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
375,000,000تومان
خرید و فروش

ویلاجنگلی رویان

رویان, استان مازندران, ایران

خواب: 4متر مربع: 200

ویلا

مهتاب کثیری

2 هفته پیش

375,000,000تومان

خواب: 4متر مربع: 200

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
430,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شهرکی ونو ش

ونوش، استان مازندران، ایران

خواب: 3متر مربع: 170

ویلا

مهتاب کثیری

2 هفته پیش

430,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 170

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا جنگلی فلت

چمستان, استان مازندران, ایران

خواب: 2متر مربع: 80

ویلا

مهتاب کثیری

2 هفته پیش

100,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 80

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
130,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا ارزان نیم پیلوت

چمستان, استان مازندران, ایران

خواب: 2متر مربع: 120

ویلا

مهتاب کثیری

2 هفته پیش

130,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 120

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
155,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا باغ فوق العاده

چمستان, استان مازندران, ایران

خواب: 2متر مربع: 135

ویلا

مهتاب کثیری

2 هفته پیش

155,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 135

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
170,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا نما رومی نیم پیلوت

چمستان

خواب: 3متر مربع: 140

ویلا

مهتاب کثیری

2 هفته پیش

170,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 140

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
90,000,000تومان
خرید و فروش

ویلافلت جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

خواب: 2متر مربع: 80

ویلا

مهتاب کثیری

2 هفته پیش

90,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 80

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
400,000تومان/متری
خرید و فروش

زمین فروشی در واز

وازعلیا, استان مازندران, ایران

زمین

مهتاب کثیری

2 هفته پیش

400,000تومان/متری

2 هفته پیش

خرید و فروش
230,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا باغ شیک

چمستان, استان مازندران, ایران

خواب: 3متر مربع: 150

ویلا

مهتاب کثیری

2 هفته پیش

230,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 150

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
260,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا دوبلکس شهرکی

چمستان, استان مازندران, ایران

خواب: 3متر مربع: 190

ویلا

مهتاب کثیری

2 هفته پیش

260,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 190

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
140,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شهرکی در چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

خواب: 2متر مربع: 120

ویلا

مهتاب کثیری

3 هفته پیش

140,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 120

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
170,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شیک نوساز

چمستان، استان مازندران، ایران

خواب: 2متر مربع: 130

ویلا

مهتاب کثیری

3 هفته پیش

170,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 130

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
220,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا منطقه نور

نور, استان مازندران, ایران

خواب: 2متر مربع: 140

ویلا

مهتاب کثیری

3 هفته پیش

220,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 140

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
200,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا نما رومی نیم پیلوت

چمستان, استان مازندران, ایران

خواب: 3متر مربع: 155

ویلا

مهتاب کثیری

3 هفته پیش

200,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 155

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
175,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا در توسکاتک

توسکاتک, استان مازندران, ایران

خواب: 2متر مربع: 120

ویلا

مهتاب کثیری

3 هفته پیش

175,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 120

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
250,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا باغ چلندر

چلندر, استان مازندران, ایران

خواب: 2متر مربع: 110

ویلا

مهتاب کثیری

3 هفته پیش

250,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 110

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا ارزان در چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

خواب: 3متر مربع: 140

ویلا

مهتاب کثیری

3 هفته پیش

200,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 140

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
155,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا منطقه جنگلی نور

نور، استان مازندران، ایران

خواب: 2متر مربع: 105

ویلا

مهتاب کثیری

3 هفته پیش

155,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 105

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
850,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا در منطقه ییلاقی واز

وازعلیا, استان مازندران, ایران

خواب: 4متر مربع: 150

ویلا

مهتاب کثیری

3 هفته پیش

850,000,000تومان

خواب: 4متر مربع: 150

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
220,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا باغ در چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

خواب: 3متر مربع: 150

ویلا

مهتاب کثیری

3 هفته پیش

220,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 150

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
360,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا سیسنگان

نوشهر، استان مازندران، ایران

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

مهتاب کثیری

1 ماه پیش

360,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
480,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا استخردار سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

مهتاب کثیری

1 ماه پیش

480,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
330,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال رویان

رویان, استان مازندران, ایران

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

مهتاب کثیری

1 ماه پیش

330,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
320,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا ارزان در نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

خواب: 3متر مربع: 180

ویلا

مهتاب کثیری

1 ماه پیش

320,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 180

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
580,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا نما رومی شیک

چمستان, استان مازندران, ایران

خواب: 4متر مربع: 210

ویلا

مهتاب کثیری

1 ماه پیش

580,000,000تومان

خواب: 4متر مربع: 210

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
400,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا اکازیون چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

خواب: 3متر مربع: 260

ویلا

مهتاب کثیری

1 ماه پیش

400,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 260

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
150,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا پشت پارک جنگلی نور

نور, استان مازندران, ایران

خواب: 2متر مربع: 100

ویلا

مهتاب کثیری

2 ماه پیش

150,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 100

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
250,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا جنگلی دوبلکس

چمستان، استان مازندران، ایران

خواب: 3متر مربع: 190

ویلا

مهتاب کثیری

2 ماه پیش

250,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 190

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
140,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا نیم پیلوت شهرکی

چمستان, استان مازندران, ایران

خواب: 2متر مربع: 120

ویلا

مهتاب کثیری

2 ماه پیش

140,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 120

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
130,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا فلت چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

خواب: 2متر مربع: 260

ویلا

مهتاب کثیری

2 ماه پیش

130,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 260

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
400,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا دوبلکس استخردار چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

خواب: 4متر مربع: 200

ویلا

مهتاب کثیری

2 ماه پیش

400,000,000تومان

خواب: 4متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
180,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا ساحلی سیسنگان

Mazandaran Province, 22, 4651937596، ایران

خواب: 2متر مربع: 110

ویلا

مهتاب کثیری

2 ماه پیش

180,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 110

ویلا

2 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش فروش فوری
700,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا مدرن در نور

نور, استان مازندران, ایران

خواب: 3متر مربع: 160

ویلا

مهتاب کثیری

2 ماه پیش

700,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 160

ویلا

2 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش
300,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا دوبلکس سبک مدرن

چمستان، استان مازندران، ایران

خواب: 3متر مربع: 220

ویلا

مهتاب کثیری

2 ماه پیش

300,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 220

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
450,000,000تومان

خواب: 4حمام: 3

ویلا

مهتاب کثیری

2 ماه پیش

450,000,000تومان

خواب: 4حمام: 3

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
700,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا دوبلکس در نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

خواب: 4حمام: 3

ویلا

مهتاب کثیری

2 ماه پیش

700,000,000تومان

خواب: 4حمام: 3

ویلا

2 ماه پیش