حدود قیمت: از به

مقایسه لیست

فرزین فلاح

کارشناس مهندسی عمران و تاسیسات

مخاطب فرزین فلاح

خرید و فروش
370,000,000تومان/کل
خرید و فروش

ویلا چمستان جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

فرزین فلاح

1 هفته پیش

370,000,000تومان/کل

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
80,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا چمستان شهرکی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

فرزین فلاح

1 هفته پیش

80,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
55,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا چمستان نوساز ارزان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

فرزین فلاح

3 هفته پیش

55,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
35,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

ویلا چمستان نوساز

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

فرزین فلاح

3 هفته پیش

35,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
40,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا چمستان جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

فرزین فلاح

3 هفته پیش

40,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
135,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

ویلا چمستان نوساز ارزان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

فرزین فلاح

4 هفته پیش

135,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
40,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 95

ویلا

فرزین فلاح

4 هفته پیش

40,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 95

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
70,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

ویلا چمستان شهرکی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

فرزین فلاح

4 هفته پیش

70,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
120,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا چمستان لوکس

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

فرزین فلاح

1 ماه پیش

120,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
290,000,000تومان/کل
خرید و فروش

ویلا شمال نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

فرزین فلاح

2 ماه پیش

290,000,000تومان/کل

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
55,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا چمستان جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 122

ویلا

فرزین فلاح

2 ماه پیش

55,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 122

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
45,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا چمستان شهرکی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 80

ویلا

فرزین فلاح

2 ماه پیش

45,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 80

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
30,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا چمستان نوساز ارزان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 180

ویلا

فرزین فلاح

2 ماه پیش

30,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 180

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
95,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلاباغ چمستان نوساز

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

فرزین فلاح

2 ماه پیش

95,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
250,000,000تومان/کل
خرید و فروش

ویلا شمال رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 180

ویلا

فرزین فلاح

2 ماه پیش

250,000,000تومان/کل

تخت: 2متر مربع: 180

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
50,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا چمستان شهرکی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

فرزین فلاح

2 ماه پیش

50,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا چمستان جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

فرزین فلاح

2 ماه پیش

100,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
35,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا چمستان نوساز

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 94

ویلا

فرزین فلاح

2 ماه پیش

35,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 94

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
45,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید و فروش ویلا شمال مازندران-خرید و فروش ویلا چمستان ارزان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 115

ویلا

فرزین فلاح

3 ماه پیش

45,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 115

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
140,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید و فروش ویلا شمال مازندران-خرید و فروش ویلا چمستان جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

فرزین فلاح

3 ماه پیش

140,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید و فروش ویلا شمال مازندران-خرید و فروش ویلا چمستان شهرکی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

فرزین فلاح

3 ماه پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
180,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

فرزین فلاح

3 ماه پیش

180,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
68,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

فرزین فلاح

3 ماه پیش

68,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
40,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 220

ویلا

فرزین فلاح

3 ماه پیش

40,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 220

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
220,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

فرزین فلاح

3 ماه پیش

220,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
2,600,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید و فروش ویلا شمال مازندران-خرید و فروش ویلا رویان ساحلی نوساز

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

فرزین فلاح

3 ماه پیش

2,600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
95,000,000تومان/کلید تحویل

متر مربع: 160

ویلا

فرزین فلاح

3 ماه پیش

95,000,000تومان/کلید تحویل

متر مربع: 160

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
45,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید و فروش ویلا شمال مازندران-خرید و فروش ویلا چمستان جنگلی نیم پیلوت

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

فرزین فلاح

3 ماه پیش

45,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

فرزین فلاح

3 ماه پیش

100,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
50,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

فرزین فلاح

4 ماه پیش

50,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
48,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

فرزین فلاح

4 ماه پیش

48,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
57,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

فرزین فلاح

4 ماه پیش

57,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
53,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

فرزین فلاح

4 ماه پیش

53,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
310,000,000تومان
خرید و فروش

خرید و فروش ویلا محمودآباد

محمودآباد, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

فرزین فلاح

4 ماه پیش

310,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
150,000,000تومان
خرید و فروش

خرید و فروش ویلا شمال مازندران

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

فرزین فلاح

4 ماه پیش

150,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
145,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

فرزین فلاح

4 ماه پیش

145,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
230,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان نوساز

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

فرزین فلاح

4 ماه پیش

230,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
200,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا باغ جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

فرزین فلاح

4 ماه پیش

200,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
140,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

فرزین فلاح

4 ماه پیش

140,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
120,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان فلت

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

فرزین فلاح

4 ماه پیش

120,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
125,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان نیم پیلوت

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

فرزین فلاح

4 ماه پیش

125,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
130,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا جنگلی نوساز

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

فرزین فلاح

4 ماه پیش

130,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
160,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان شهرکی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 105

ویلا

فرزین فلاح

4 ماه پیش

160,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 105

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
130,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا جنگلی فروشی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

فرزین فلاح

4 ماه پیش

130,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
135,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

فرزین فلاح

4 ماه پیش

135,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
195,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

فرزین فلاح

4 ماه پیش

195,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
130,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا جنگلی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

فرزین فلاح

4 ماه پیش

130,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
130,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

فرزین فلاح

4 ماه پیش

130,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
230,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا باغ چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 145

ویلا

فرزین فلاح

4 ماه پیش

230,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 145

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
160,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان نوساز

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

فرزین فلاح

4 ماه پیش

160,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
185,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

فرزین فلاح

4 ماه پیش

185,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
195,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان دوبلکس

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 170

ویلا

فرزین فلاح

4 ماه پیش

195,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 170

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
230,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان جنگلی

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

فرزین فلاح

4 ماه پیش

230,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
190,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

فرزین فلاح

4 ماه پیش

190,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
130,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان شهرکی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

فرزین فلاح

4 ماه پیش

130,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
80,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

خوابگاه: 1متر مربع: 85

ویلا

فرزین فلاح

4 ماه پیش

80,000,000تومان

خوابگاه: 1متر مربع: 85

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
140,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شهرکی سیسنگان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

فرزین فلاح

4 ماه پیش

140,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا جنگلی نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

فرزین فلاح

4 ماه پیش

300,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
130,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

فرزین فلاح

4 ماه پیش

130,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
225,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا جنگلی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

فرزین فلاح

4 ماه پیش

225,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
230,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا باغ چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

فرزین فلاح

5 ماه پیش

230,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش
220,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا مازندران نور جنگلی

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

فرزین فلاح

5 ماه پیش

220,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش
220,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا مازندران نور

نور, استان مازندران, ایران

خوابگاه: 1متر مربع: 150

ویلا

فرزین فلاح

5 ماه پیش

220,000,000تومان

خوابگاه: 1متر مربع: 150

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش
200,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال چمستان

چمستان

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

فرزین فلاح

5 ماه پیش

200,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش
90,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان فلت

چمستان، استان مازندران، ایران

خوابگاه: 1متر مربع: 150

ویلا

فرزین فلاح

5 ماه پیش

90,000,000تومان

خوابگاه: 1متر مربع: 150

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش
110,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 85

ویلا

فرزین فلاح

5 ماه پیش

110,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 85

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش
89,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان فلت

تخت: 2متر مربع: 85

ویلا

فرزین فلاح

5 ماه پیش

89,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 85

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش
160,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 135

ویلا

فرزین فلاح

5 ماه پیش

160,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 135

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش
280,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان چوبی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

فرزین فلاح

5 ماه پیش

280,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش
150,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان نوساز

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

فرزین فلاح

5 ماه پیش

150,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش
420,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال ونوش

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

فرزین فلاح

5 ماه پیش

420,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش
150,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

فرزین فلاح

5 ماه پیش

150,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش
500,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

فرزین فلاح

5 ماه پیش

500,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش
350,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان جنگلی

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

فرزین فلاح

5 ماه پیش

350,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش
160,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان شهرکی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

فرزین فلاح

5 ماه پیش

160,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش
125,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان فلت

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 115

ویلا

فرزین فلاح

5 ماه پیش

125,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 115

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش
180,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا نوساز چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

فرزین فلاح

5 ماه پیش

180,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش
115,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان ارزان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 95

ویلا

فرزین فلاح

5 ماه پیش

115,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 95

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش
360,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان دوبلکس

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

فرزین فلاح

5 ماه پیش

360,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش
140,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان امیرآباد

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

فرزین فلاح

5 ماه پیش

140,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش
105,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان ارزان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

فرزین فلاح

5 ماه پیش

105,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش
2,200,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال سیسنگان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 540

ویلا

فرزین فلاح

5 ماه پیش

2,200,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 540

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش
600,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال وازیوار

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

فرزین فلاح

5 ماه پیش

600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش
850,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا باغ رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

فرزین فلاح

5 ماه پیش

850,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش
200,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا نور شهرکی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

فرزین فلاح

6 ماه پیش

200,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش
7,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال سیاهرود

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 6متر مربع: 1000

ویلا

فرزین فلاح

6 ماه پیش

7,000,000,000تومان

تخت: 6متر مربع: 1000

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش
3,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال چلندر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 500

ویلا

فرزین فلاح

6 ماه پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 500

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش
470,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال ونوش

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

فرزین فلاح

6 ماه پیش

470,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش
650,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

فرزین فلاح

6 ماه پیش

650,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش
4,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال رویان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 5متر مربع: 600

ویلا

فرزین فلاح

6 ماه پیش

4,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 600

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش
125,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان شهرکی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 88

ویلا

فرزین فلاح

6 ماه پیش

125,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 88

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش
170,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان پارک جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

فرزین فلاح

6 ماه پیش

170,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش
210,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

فرزین فلاح

6 ماه پیش

210,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش
122,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان لوکس

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

فرزین فلاح

6 ماه پیش

122,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش
170,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا نور جنگلی

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

فرزین فلاح

6 ماه پیش

170,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
175,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا چمستان لوکس

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

فرزین فلاح

6 ماه پیش

175,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش
190,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان نوساز

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

فرزین فلاح

6 ماه پیش

190,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
160,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا چمستان جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

فرزین فلاح

6 ماه پیش

160,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش
145,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان کلوده

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

فرزین فلاح

6 ماه پیش

145,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش
125,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان نوساز

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

فرزین فلاح

6 ماه پیش

125,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش
180,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان لوکس

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

فرزین فلاح

6 ماه پیش

180,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

6 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش
1,200,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

فرزین فلاح

6 ماه پیش

1,200,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش
220,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان نیم پیلوت

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

فرزین فلاح

6 ماه پیش

220,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش
200,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان دوبلکس

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

فرزین فلاح

6 ماه پیش

200,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

6 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش
2,700,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 430

ویلا

فرزین فلاح

6 ماه پیش

2,700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 430

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش
95,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان فلت

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

فرزین فلاح

6 ماه پیش

95,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش
135,000,000تومان
خرید و فروش

باغ ویلا چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

فرزین فلاح

6 ماه پیش

135,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش
160,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان

نصرت آباد, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 145

ویلا

فرزین فلاح

6 ماه پیش

160,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 145

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش
125,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان ارزان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

فرزین فلاح

6 ماه پیش

125,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش
7,500,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

فرزین فلاح

6 ماه پیش

7,500,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش
420,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا باغ چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

فرزین فلاح

6 ماه پیش

420,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش
170,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

فرزین فلاح

6 ماه پیش

170,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

6 ماه پیش