حدود قیمت: از به

مقایسه لیست

اکبرزاده

آمل-خ امام رضا-جنب ایرانخودرو حداد

مخاطب اکبرزاده

رهن و اجاره
1,000,000تومان/ماهانه
رهن و اجاره

آپارتمان اجاره ای آمل

خیابان امام رضا-رضوان 39-بازدار4

تخت: 2متر مربع: 130

آپارتمان

اکبرزاده

4 ماه پیش

1,000,000تومان/ماهانه

تخت: 2متر مربع: 130

آپارتمان

4 ماه پیش